HELSENORGE

Fágat ja kvaliteahtta

Finnmárkku buohcciviesu kvaliteahttastrategiijas:

"Kvaliteahtta min bálvalusain galgá sihkkarastot álkes bargorutiinnaid ja vuogádagaid bokte"

​Kvaliteahttaindikáhtorat

Kvaliteahttaindikáhtor lea eahpenjuolga mihttu - juoga mii čujuha - kvalitehtii. Dat dadjá juoga dan kvaliteahta birra dan suorggis mii mihtiduvvo. Kvaliteahttaindikáhtoriid ulbmil lea addit gussiide ja geavaheddjiide, dearvvašvuođabargiide ja jođiheddjiide dieđuid min bálvalusfálaldagaid kvaliteahta birra.

Min kvaliteahttaindikáhtorat leat mihttologut guovddáš osiin min doaimmas. Mii almmuhat ieža jeavddálaččat loguid áigemeriid rihkkomiid, vuordináiggiid ja epikriissaid sáddemiid birra.

Áigemeriid rihkkon

Man galle áigemearrerihkkoma leat leamaš pasieanttaid ektui geain lea vuoigatvuohta vuoruhuvvon dikšui.

Logut čájehit galle áigemearrerihkkoma leat leamaš oppalaš logus pasieanttain geaid dikšu lea álggahuvvon dán áigodagas.

Našunála mihttu lea ahte áigemearit eai galgga rihkkojuvvot.


Finnmárkku buohcciviesu áigemeriid rihkkoma lohku

Vuordináiggit

Galle beaivvi lea gaskamearalaš vuordináigi

Logut čájehit galle pasieantta leat gaskamearalaččat gieđahallojuvvon dán áigodagas.
Našunála mihttu gaskamearalaš vuordináigái lea 65 beaivvi 2013:s.


Finnmárkku buohcciviesu vuordináiggit

Našunála kvaliteahttaindikáhtorat

Helsenorge.no almmuha dárkilis oppalašgeahčastaga našunála kvaliteahttaindikáhtoriin.

Našunála kvaliteahttaindikáhtorat

Spiehkastagat ja eahpesávahahtti dáhpáhusat

Finnmárkku buohcciviessu bargá álo kvaliteahtain, mii dáhttut álelassii buoridit iežamet fágalaččat, organisatuvrralaččat ja hálddahuslaččat.
Vai mii lihkostuvvat dáinna bargguin de lea erenoamáš dehálaš ahte mii oažžut dieđuid daid dáhpáhusaid birra go leat leamaš eahpesávahahtti dáhpáhusat, ja danne mii áinnas váldit vuostá spiehkastatdieđáhusaid iešguđetge surggiin.

Spiehkastagat ja eahpesávahahtti dáhpáhusat

Gávdnet go dan maid ohcet?