SÁNAG

Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus
– psyhkalaš dearvvasvuođasuddjen ja gárrendilledikšu

  - Leat dáppe du várás

​SÁNAG fállá guorahallama ja divššu mánáide, nuoraide ja rávisolbmuide psyhkalaš dearvvašvuođa- ja gárrendilledivššus. SÁNAG:s lea maid našuvnnalaš gealbobálvalusdoaimmat ja ulbmil lea sápmelaččaide oččodit ovttadássásaš fálaldaga psyhkalaš dearvvašvuođasuddjemis ja gárrendilledivššus.

Ođđasat

 • 11.09.2020
  Oppnevnt som medlem av programgruppen for samisk sykepleieutdanning

  Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Sámi klinihkkas koordinator for lærings- og mestringssenter, Sara Biret Anne Gaup som medlem av programgruppen for samisk sykepleierutdanning. 

 • 07.09.2020
  Dearvvašvuođadirektoráhta guossis

  Dearvvašvuođadirektoráhta ulbmil lea oahppat eambbo sámi kultuvrra ja giela birra.

 • 07.09.2020
  SÁNAG dutkan- ja ovdánahttinruđat 2021

  Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus –psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledivššu (SÁNAG) dutkan ja ovdánahttin stivra (DjO) juohká gitta 2 milj. ruvnnu rádjai jahkásaččat dutkamiidda ja ovdánahttinprošeavttaide. Ulbmil ruđain lea doarju...

 • 15.05.2020
  Dearvvašvuođabálvalusat mat leat heivehuvvon sámi álbmogii

  Dutkamat leat čájehan ahte sámi álbmot vásiha gulahallanváttisvuođaid, ja sii eai leat seamma duhtavaš psyhkalaš dearvvašvuođasuodjalusain go Norgga álbmot.

 • 14.05.2020
  Kursa váhnemiidda geain leat mánát main lea ADHD/ADD

  Mii lágidat iežamet vuosttaš OHG kurssa miessemánu 28. beaivve. Kursa lea sámegillii váhnemiidda geain leat mánát main lea ADHD/ADD. 

 • 27.04.2020
  Regjeringens granskningskommisjon for koronapandemien

  Kommisjonen som er opprettet av regjeringen får i oppdrag å gi en «grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av koronapandemien».

 • 24.04.2020
  Faglige råd og bistand fra regionale sentre under pandemien

  Vi er seks regionale sentre i Nord-Norge som har felles målgrupper: Dere som er kommunalt ansatte i barnevern, psykisk helse-, rus-, og vold- og traumefeltet. Vi er en tjeneste for tjenestene og for det forebyggende arbeidet i kommunene. Se...

 • 27.03.2020
  Ságastallan fálaldat boazodoalliide

  SÁNAG, Sámi klinihkka fállá ságastallamiid boazodolliide geat váivašuvvet boazodoalu geažil. Boahtte vahkku rájes (vahkku 14) mii álggahit sierra telefovdnafálaldaga mánaide/nuoraide ja ollesolbmuide boazodilis, fálaldat guoská olles riikii.

 • 20.03.2020
  ​Skype-fálaldat mánáide ja nuoraide

  MNP, SÁNAG, Sámi klinihkka fállá Skype-ságastallamiid koronavirusa birra mánáide ja nuoraide (ja váhnemiidda). Boahtte vahkku rájes (vahkku 13) sáhttá váldit oktavuođa jus lea balus koronavirusa geažil.

 • 17.03.2020
  Ásahan fitnangáržžádusa

  Sámi klinihkka ásahan fitnangáržžádusa eastadan dihte Covid-19 njoammuma.

 • 28.02.2020
  Forebygging av selvmord og selvskading

  Konferanse om Forebygging av selvskading og selvmord i kommunen i Alta og Vadsø.

 • 04.02.2020
  Ságastallamat

  SÁNAG fállá veahki olbmuide geat dárbbašit duohtavuođa- ja seanadankommišuvnna barggu oktavuođas. Mii fállat ságastallamiid mat lea čatnon dáruiduhttimii ja vearrivuhtii. SÁNAG maid bagadallá olbmuid geat dárbbašit veahki gielddas dahje spesialisttain.  

 • 31.01.2020
  En stor takk til Gunn Heatta

  Gunn Heatta har vært ansatt ved SANKS siden 1994. I løpet av disse årene har hun innehatt mange roller, både som terapeut, PUT leder, BUP leder og nestleder. De siste 15 årene har hun vært SANKS leder.

 • 29.01.2020
  Barneombudet besøkte SANKS

  Barneombudet har et pågående prosjekt om hvordan rammebetingelser i BUP påvirker tilbudet barn og ungdom får, i den anledning har de besøkt SANKS. 

 • 27.01.2020
  Sámi klinihka almmolaš rahpan

  Sámi pasieanttain šaddá mearkabeaivi ođđajagimánu 28. beaivvi, dalle lea almmolaš rahpan Sámi klinihkas. Ođđa dearvvašvuođabálvalusat fuomášuhttet sámi giela ja kultuvrra.  

 • 10.01.2020
  Én av to ungdom har hatt selvmordstanker eller skadet seg selv

  Halvparten av ungdom mellom 15 og 16 år har hatt selvmordstanker eller skadet seg selv, viser et stort forskningsprosjekt. Men den samme forskningen viser også at alt går bra til slutt for de fleste.

 • 09.01.2020
  Ny forsker ansatt

  Marit Myrvoll er ansatt som forsker ved SANKS’ avdeling for forskning og utvikling.

 • 26.11.2019
  Nasjonalt team har bidratt til utredning

  SANKS nasjonalt team har bidratt til utredning om ivaretakelse av det samiske perspektivet i verktøyet SNAKKE. 

 • 22.11.2019
  Ber om eksternfinansiering til ofelaš

  SANKS brukerråd har sendt uttalelse om vår ofelas til Finnmarkssykehusets brukerutvalg og det Regionale brukerutvalget til Helse Nord. 

 • 12.11.2019
  Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten

  Fredrik Loholt har skrevet masteroppgave om samarbeid mellom BUP-SANKS og helsesykepleiere ved helsestasjonene i Finnmark, med Cecilie Jávo som veileder.

 • 11.11.2019
  Finnmárkku divššohas- ja geavaheddjiidáittardeaddji leamaš guossis

  Finnmárkku divššohas- ja geavaheddjiidáittardeaddji lea galledan SÁNAGa. Ovttasbargu ja hástalusat lei čoahkkima fáddá. 

 • 08.11.2019
  Handlingsplan om vold i nære relasjoner

  Regjeringen skal utarbeide en ny nasjonal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Den nye handlingsplanen skal ha en egen del om vold og overgrep i samiske samfunn. 

 • Dialogmøte i Tromsø
  07.11.2019
  Dialogmøte 2019

  Lederteamet inviterte til det årlige dialogmøte 01.11.19. Møtet har blitt arrangert siden 2012. 

 • 02.10.2019
  Innspill til HOD

  SANKS har sendt inn innspill til omorganisering av egen tjeneste. Innspillet foreslår en endring fra det som er i dag. 

 • 02.09.2019
  SÁNAG dutkan- ja ovdánahttinruđat 2020

  Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus –psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledivššu (SÁNAG) dutkan ja ovdánahttin stivra (DjO) juohká gitta 2 milj. ruvnnu rádjai jahkásaččat dutkamiidda ja ovdánahttinprošeavttaide. Ulbmil ruđain lea doarju...

 • 09.07.2019
  Fagdager i Lakselv

  SANKS FoU og Finnmarkssykehuset FFS samarbeider om to felles fagdager i Lakselc 11. og 12. september 

 • 28.06.2019
  Ođđa klinihkkahoavda

  Amund Peder Teigmo lea ožžon barggu klinihkkahoavdan Sámi klinihkas. 

 • Cecilie Javo, årets bup-lege
  31.05.2019
  Årets BUP-lege

  Cecilie Javo har 35 års jobberfaring i Barne- og ungdomspsykiatrien. Under Bup dagene 2019 ble Cecilie kåret til Årets Bup-lege, for å opprette og videreføre et samisk, nasjonalt spesialist-tilbud for psykisk helse for barn og ungdom.

 • 29.05.2019
  Áidna bonju márkanis?

  Dutkanraporta "Den eneste skeive i bygda?" lea geahčadan mo lea bajásšaddat Norgga gielddain go lea nuorra ja homofiila, gieldda dearvvašvuođabálvalus lea leamaš guovddážis. 

 • 26.04.2019
  Sámi klinihkka šaddá namma

  Hálddašeaddji direktevra Eva Håheim Pedersen háliida loktet sámi dearvvašvuođabálvalusaid Finnmárkku buohcciviesus, dainna ásahuvvu sierra klinihkka, sámi klinihkka. Klinihkka gullá direktevrra vuollái. 

 • Samarbeidspartnerne prater om e-læring
  22.03.2019
  Utvikling av e-læring

  Det å utvikle et nettbasert kompetansehevende tilbud som e-læring tar tid. Fra en idé til et ferdig produkt er det mange prosesser og utfordringer som skal forseres. 

 • SANAGA referansajoavku
  27.02.2019
  Referánsajoavkku čoahkkin

  SÁNAGA fágalaš referánsajoavkkus lea otne guovvamánu 27. beaivve čoahkkin Kárášjogas. Doppe sii guorahallet makkár bohtosiid/doaimmaid našuvnnalaš gealbobálvalus lea ožžon mannan jagi.  

 • 15.12.2018
  Priser til dyktige kolleger

  Fay Johansen, Kanthan Poopalasingam, Heidi Solvang og Snefrid Møllersen fikk årets priser i Finnmarkssykehuset.

 • 21.11.2018
  "Kroppen min eier jeg"

  «Kroppen min eier Jeg» er en animasjonsserie med tilhørende informasjons- og undervisningsmateriell for barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep.

 • 18.11.2018
  Nestor i nord-norsk barnepsykiatri Cecilie Jávo fyller 70 år

  Pådriver innen psykiatri i Nord-Norge, Cecilie Jávo fyller 70 år og vi på SANKS ønsker å gratulere henne på det varmeste med dagen!

 • 14.11.2018
  Sámi našuvnnalaš geavaheddjiid ráđđi lea ásahuvvon

  Sámi geavaheddjiidovddasteddjiid oktasaščoahkkimis Romssas skábmamánu 2.beaivvi ásahuvvui Sámi našuvnnalaš geavaheddjiidráđđi.

 • 07.11.2018
  Brukermedvirkning i fokus når SANKS inviterer til årlig dialogmøte

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste inviterer årlig til dialogmøte med SANKS referansegruppe, FoU styret, SANKS lederteam og SANKS brukerråd. Nasjonalt team i SANKS var representert ved teamkoordinator.

 • 03.10.2018
  Ođđa bargi bargagoahtá Plassjes

  SÁNAG Našunála bargojoavku lea ožžon ođđa bargi Plassje kantuvrii. Johan Inge Greff bargagoahtá terapevtan ja Plassjes leat dál guokte bargi.

 • SANAG juolluda
  03.09.2018
  Doarjja dutkamiidda ja ovdánahttinbargguide 2019

  Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus –psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledivššu (SÁNAG) dutkan ja ovdánahttin stivra (DjO) juohká gitta 2 milj. ruvnnu rádjai jahkásaččat dutkamiidda ja ovdánahttinprošeavttaide. Ulbmil ruđain lea doarju...

 • 28.06.2018
  Bilder fra byggeplassen - Samisk helsepark

  Det skjer ting på byggeplassen til Samisk helsepark i Karasjok. Her kan du se et knippe bilder, samt en skisse på hvordan det skal ende opp til slutt.

 • 31.05.2018
  ​​​Pasientreiser lea ožžon ođđa našunála telefonnummira!

  Geassemánu 1.b. rájes geavahišgoahtá pasientreiser ođđa našunála telefonnummira.

 • 23.05.2018
  SÁNAG vuostáiváldá álgoálbmotjođiheddjiid

  Álgoálbmotjođiheaddjit gullevačča New Zealand, Australia ja Canada galledit SÁNAG:a miessemánu 27.-29 b..

 • 25.04.2018
  Veahkehit buoredit SÁNAG doaimma

  SÁNAG:s lea našuvnnalaš ovddasvástádus ovdánahttit dearvvašvuođabálvalusaid sápmelaččaide. Ovdánahttinbarggu olis lea dárbbašlaš gullat mo geavaheaddjit vásihit bálvalusaid.

 • 20.04.2018
  Našunála bargojoavku ožžon ođđa bargi Plassjii

  SÁNAG ásaha vuosttaš geardde kántursaji Plassjii, máttasápmái. Našunála bargojoavku oažžu de ođđa bargi, namalassii Hanne Svinsås Magga guhte bargagoahtá terapevtan.

 • 18.04.2018
  SÁNAG lea geavahišgoahtán Skype

  SÁNAG fállá dál dikšoságastallamiid Skype for business bokte. Min pasieanttaiguin lea dál vejolašvuohta oažžut dikšoságastallamiid Skype bokte.

 • 18.04.2018
  Om henvisninger til SANKS

  Henvisende instans utenfor Helse Nord kan sende henvisninger til SANKS enten elektronisk eller per post.

 • 09.04.2018
  Stoor oažžu stipeandda

  SÁNAG psykologa ja stipendiáhtta, Jon Petter Stoor juolluduvvo Fulbright Arctic Initiative stipeandda. Dát lea illusáhka vuosttažettiin Stoorii muhto máiddái SÁNAG:i.

 • 28.03.2018
  SÁNAG veahkeha “ADHD OMEGA 3” dutkosa čađaheapmái

  Mánáid- ja nuoraidpsykiatriija poliklinihkka SÁNAG:s veahkeha čađahit dutkosa "ADHD OMEGA 3". Dutkosa ulbmil lea guorahallat váikkuha go omega-3 ADHD ja ADD dovdomearkkaide.   

 • Personer utenfor SANKS
  08.03.2018
  Besøk fra Helse Nord

  I dag har Helse Nord RHF vært på besøk ved SANKS. Her ble det gitt informasjon om vårt arbeid.

 • 01.03.2018
  Webkamera Samisk helsepark

  Følg byggingen av Samisk Helsepark

Oza ođđasiin SÁNAG:is

Gávdnet go dan maid ohcet?