Hilde Thørnquist

Ph.d-studeanta

Depression and culture. A qualitative study of illness narratives among Sámi and Norwegian depressed patients.

​Psykiater Hilde Thørnquist ved Nordland psykiatriske sykehus, er ph.d-student tilknyttet SANKS og Helse Nord.
Hovedveileder er Cecilie Jávo, overlege, Dr.med. SANKS.

Tittel for forskningen: Depression and culture. A qualitative study of illness narratives among Sámi and Norwegian depressed patients.

Tema:
For å kunne tilby kulturtilpasset behandling til ulike etniske grupper, er det sentralt for helsepersonell å vite hvordan pasienter selv opplever og forstår sine helseplager og syk­dom i sin egen kulturelle kontekst. Fokus på de kulturelle aspekter ved depressive lidelser har imidlertid vært begrenset i forskning på psykisk helse.

I denne kvalitative studien er hovedmålet å undersøke hvordan samiske og norske pasienter med depresjon opplever og uttrykker sine depressive plager gjennom sykdomsnarrativer. I tillegg kartlegger vi og analyserer forklaringsmodeller, mestrings­strategier, erfaringer med helsesystemer.

Flere internasjonale studier viser at symptombilde og forklaringsmodeller er kulturavhengige. Vårt prosjekt er det første i Norge som kartlegger disse temaene i forhold til den samiske og norske befolkning.

Loga eanet dutkosa birra dáppe

Gávdnet go dan maid ohcet?