Rabas virggit

​Fásta virggit, oasseáiggevirggit ja geassebarggut almmuhuvvojit webcruiter bokte. Deaddil liŋkii Webcruiter dás vuollelis, doppe beasat ohcat virgiid bargosaji ja fágasuorggi ektui.

Rabas virggit Webcruiter:s

Rabas virggit

 • Spesialsykepleier

  Vi har ledig 100 % fast spesialsykepleierstilling ved Voksen psykiatrisk poliklinikk i Alta.VPP Alta har individuell behandlere, gruppeterapeutisk team, rus-team og LAR.Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befo...

 • Overlege i Anestesi  Anestesileger Hammerfest med Base Lakselv luftambulanse

   Klinikk Hammerfest, Enhet for anestesi leger med Base Lakselv luftambulanse, har ledig fast 100% stilling som overlege i anestesiologi. Fra høsten 2017 startet Finnmarkssykehuset et samarbeid med UiT Norges arktiske universitet om å ...

 • Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er frem til 2019 lokalisert i Lakselv.Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk...

 • Fysioterapeut

  Ved fysioterapi-/ergoterapienheten på Hammerfest sykehus er det ledig et vikariat som fysioterapeut.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! Mye takket være...

 • Helsefagarbeider

  Medisinsk sengepost styrker sin bemanning på helg, og lyser derfor ut fire faste 50% stillinger for helsefagarbeider/hjelpepleier

 • Kvalitets- og samhandlingsrådgiver

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF.Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og ...

 • Anestesisykepleier

  Anestesienheten ved Klinikk Hammerfest har ledig en 100 % fast stilling som anestesisykepleier. Klinikk Hammerfest er et lokalsykehus med akuttfunksjon i Finnmark og vi har fem operasjonsstuer. Anestesienheten bistår alle akutte hendelser på sy...

 • Rådgiver 

  Vi har 1 ledig fast stilling i vårt tverrfaglige team, Barnehabiliteringen i Hammerfest. Barnehabiliteringen er en del av spesialisthelsetjenesten Finnmarkssykehuset, organisert som en enhet i kvinne- og barn avdelingen. Enheten er et tverrfagl...

 • Fagsykepleier - Enhet sengepost og poliklinikk føde/gyn Hammerfest

  Ved klinikk Hammerfest, Føde-/barsel- og gynekologisk avdeling, er det ledig en 40% dagstilling som fagsykepleier. Vår avdeling består av sekretærer, hjelpe/barnepleiere, sykepleiere, jordmødre og gynekologer. Vi har ca. 400 fødsler pr. år...

 • Overlege tverrfaglig spesialisert rusbehandling eller Psykiater - SANKS

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam (PUT)/ Tverrfaglig spesialisert rusbehandling poliklinikk (TSB ...

 • Overlege i ortopedi

  Avdelingen har ledig 100% fast stilling som overlege i ortopedi med oppstart etter nærmere avtale. Mindre stillingsprosenter kan også være aktueltØnskelig med bred ortopedisk erfaring. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter...

 • Helsesekretær/sekretær vikariat - Klinikk Hammerfest

  Ved sekretærtjenesten, medisinsk avdeling, er det ledig ett 100% vikariat som helsesekretær/sekretær i perioden 07.01.20 - 30.06.20.

 • Lege i spesialisering - LIS3

  Finnmarkssykehuset HF, BUP Alta, har ledig fast stilling for lege i spesialisering- LIS3- i barne- og ungdomspsykiatri.Vi planlegger intervju av aktuelle søkere i uke 49 og 50, oppstart etter avtale.

 • Fagutviklingssykepleier poliklinikk

  Til vår somatiske poliklinikk søker vi en vikar for vår fagutviklingssykepleier frem til oktober 2020.Fagutviklingssykepleier vil ha det delegerte ansvaret for den faglige utviklingen i enheten, herunder internundervisninger, oppdatering av prosedyr...

 • Helsesekretær/sekretær VPP Tana

  Ved VPP Tana, er det ledig ett 100% vikariat som helsesekretær/sekretær - varighet 1 år med mulighet for fast ansettelseVed internt opprykk mulighet for enda en stilling som helsesekretær/sekretær. 

 • Overlege i Indremedisin

  Klinikk Hammerfest, Enhet for medisinske leger, har ledig fast 100% stilling som overlege i indremedisin.Om du ønsker redusert stillingsbrøk er vi åpne for det. Tiltredelse etter avtale.Fra høsten 2017 startet Finnmarkssykehuset et samarbeid med UiT...

 • Overlege i indremedisin Klinikk Alta

  Vi lyser ut nyopprettet stilling ved Klinikk Alta:- 100% stilling som overlege i indremedisinKlinikk Alta er organisert under Klinikk Hammerfest, og stillingene er organisatorisk lagt inn under medisinsk avdeling (enhet medisinske leger) i Hammerfe...

 • LIS2 indremedisin

  Ved Enhet for medisinske leger er det ledig faste stillinger som Lege i Spesialisering i indremedisin.Tiltredelse snarest etter avtale.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende...

 • Enhetsleder

  Har du lyst til å være leder for somatisk poliklinikk ved et av landets nyeste sykehus?Vi søker etter en engasjert enhetsleder til vår somatiske poliklinikk ved Kirkenes sykehus. Vår nåværende enhetsleder gjennom flere år velger nå å gå tilbake til ...

 • Geriater

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF som består av avdelingene FOU/ Forskning og utvikling, spesialistlegesenteret, SANKS- psykisk helsevern og rus. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdi...

 • Jordmor - Sengepost føde/gyn

  Ved klinikk Hammerfest, Føde-/barsel- og gynekologisk avdeling, er det ledig et jordmor vikariat i 100 % stilling fom. 06.01.20 - 01.01.21.Vi har en tredelt turnus med gjennomsnittlig arbeid hver 4. helg, hvorav helgevaktene er 12,25 timer pr.vakt.V...

 • Lege i spesialisering 3 - Fysikalsk medisin og rehabilitering

  Ved avdeling Rehabilitering, Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes, blir det ledig et vikariat for LIS3 i fysikalsk medisin og rehabilitering. Utdanningsforløpet foregår ved rehabiliteringsavdelingen i Finnmarkssykehuset og fortrinnsvis ved UNN. ...

 • Overlege i geriatri - Medisinske leger Hammerfest

  Klinikk Hammerfest ved Enhet Medisinske leger har ledig en fast 100% stilling som overlege i geriatri. Mindre stillingsbrøk kan også være aktuelt.Tilsetting etter avtale.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for t...

 • Overlege i Indremedisin/ fordøyelsessykdommer - Medisinske leger Hammerfest

  Klinikk Hammerfest, Enhet for medisinske leger, har ledig fast 100% stilling som overlege i indremedisin/ fordøyelsessykdommer.Om du ønsker redusert stillingsbrøk er vi åpne for det. Tiltredelse etter avtale.Fra høsten 2017 startet Finnmarkssykehuse...

 • Helsefagarbeider - medisinsk sengeenhet med dialyse Hammerfest

  Ved Medisinsk sengeenhet, Klinikk Hammerfest, er det ledig:1 x 50% vikariat som  helsefagarbeider fra d.d til og med 05.11.2020Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inn... 

Sáhtát maiddá gávdnat rabas virggiid Finnmárkku buohcciviesus Jucan:s. Doppe sáhtát earret eará bidjat automáhtalaš dieđiheapmái go guoskevaš barggut almmuhuvvojit, ja Jucan:s lea hábmejuvvon nu ahte siiddut heivehuvvojit mobiilii ja neahttabreahttai.

Jucan

Leago dus beroštupmi bargat doavttirin dahje psykologaspesialistan Finnmárkku buohcciviesus?

Doaktáriid rekruteren Finnmárkku buohcciviesus

Gávdnet go dan maid ohcet?

​Eat vástit ruovttoluottadieđuide. Ále sádde persovnnalaš dieđuid, omd. e-boasta, telefovdnanummira dahje persovdnanummira.