Rabas virggit

​Fásta virggit, oasseáiggevirggit ja geassebarggut almmuhuvvojit webcruiter bokte. Deaddil liŋkii Webcruiter dás vuollelis, doppe beasat ohcat virgiid bargosaji ja fágasuorggi ektui.

Rabas virggit Webcruiter:s

Rabas virggit

 • Overlege i psykiatri VPP, SANKS

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Psykolog / psykologspesialist

  VPP Alta har individualbehandlere, gruppeterapeutisk team, rus-team, LAR og ambulant psykiatrisk team. Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befolkning. Vi har et spennende og variert kulturliv og en fantastisk natur...

 • Lege i spesialisering - LIS 3

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Psykologspesialist/Psykolog

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Onkolog - 100% fast stilling

  Vil du jobbe på landets nyeste sykehus? Kirkenes sykehus vil få ledig en fast 100% stilling som onkolog. Vi har hatt onkolog tilsatt ved sykehuset siden 1.mai, og du som nytilsatt onkolog vil videreføre etableringen av tilbudet til våre kreftpasient...

 • Enhetsleder for merkantil tjeneste

  Ved avdeling for medisinsk service er det ledig en 100 % fast stilling som enhetsleder for merkantil tjeneste i Klinikk Hammerfest. Enhetsleder for merkantiltjenesten er enhetens kontorfaglige leder, og har det øverste ansvar for at kontortjenesten...

 • Fag- og utviklingskonsulent

  Distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Øst Finnmark består av døgnenheten i Tana for voksne med 10 godkjente sengeplasser, to voksenpsykiatriske poliklinikker, en i Tana og en i Kirkenes, samt en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Kirkenes. I...

 • Enhetsleder Merkantil enhet

  Merkantil enhet er sammensatt av ulike yrkesgrupper og ulike arbeidsoppgaver med felles mål om å sikre godt kvalitativt pasientforløp i Kirkenes Sykehus. Enhetsleder organiserer enheten slik at pasientforløp, kvalitet og effektivitet ivaretas og utv...

 • Sykepleier - sengeenhet Klinikk Alta

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer?Ved sengeenheten ved Klinikk Alta er det ledig følgende stilling: 1 x sykepleier natt 59.98 % svangerskapsvikariat med arbeid hver tredje helg.Ved intern opprykk kan det bli ledig andr...

 • Overlege psykiatri - Døgnenheten Alta

  Døgnenheten Alta, psykisk helsevern utvider fra 10 til 15 plasser november 2019. I tillegg opprettes det egne plasser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i tilslutning til allerede eksisterende Døgnenhet. Ved den nye enheten innen TSB opprett...

 • Psykologspesialist/ Psykolog

  BUP Hammerfest yter generelle polikliniske tjenester til barn og unge fra 0 – 18 i fem kommuner langs kysten av Vest-Finnmark. Poliklinikken består av 11,5 fagstillinger, hvorav 4 psykologstillinger. Det polikliniske tilbudet inkluderer et eget sped...

 • Sykepleier

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer?Ved kirurgisk/ortopedisk sengeenhet er det ledig følgende stillinger:2 x 100% faste stillinger for sykepleier fra 15.10.2019Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pasienter innen...

 • Overlege i ortopedi

  Ved enhet ortopediske leger, Klinikk Hammerfest, er det ledig fast 100% stilling som overlege i ortopedi.Stillingen inngår i 4-delt vaktsjikt med LIS og turnuslege foran.Vi søker etter en person som har norsk spesialistgodkjenning i generell ortoped...

 • Lege i spesialisering - gastroenterologisk kirurgi

  Klinikk Hammerfest ved kirurgisk avdeling har ledig et vikariat som LIS 2 i gastroenterologisk kirurgi på 6 mnd.Kirurgisk avdeling har fortiden 4 LIS-stillinger i generell kirurgi / gastroenterologisk kirurgi 

 • Enhetsleder Døgnenheten TSB ALTA

  Vi har ledig fast stilling som enhetsleder innen rus og avhengighetsmedisin. Tiltredelse senest 1. November eller etter avtale.Døgnenheten Alta, psykisk helsevern utvider fra 10 til 15 plasser november 2019. I tillegg opprettes det egne plasser for ...

 • Fagledende fysioterapeut

  Vi har et ledig vikariat for deg som vil bli en del av gjengen! Stillingen innebærer fagansvar på medisinsk avdeling, hvor du vil være faglendende fysioterapeut. Likevel vil du sammen med de andre fysioterapeutene følge opp pasienter på de fleste se...

 • Lege i spesialisering - gastroenterologisk kirurgi

  Klinikk Hammerfest ved kirurgisk avdeling har ledig en fast LIS 2 stilling i gastroenterologisk kirurgi.

 • Psykolog i spesialisering

  Samisk nasjonalt kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er fra og med januar 2019 organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, ungdomspsykiatr...

 • Overlege tverrfaglig spesialisert rusbehandling - Døgnenhet Alta

  Døgnenheten Alta, psykisk helsevern utvider fra 10 til 15 plasser november 2019. I tillegg opprettes det egne plasser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i tilslutning til allerede eksisterende Døgnenhet. Ved den nye enheten innen TSB opprett...

 • Overlege i Indremedisin

  Klinikk Hammerfest, Enhet for medisinske leger, har ledig fast 100% stilling som overlege i indremedisin.Om du ønsker redusert stillingsbrøk er vi åpne for det. Tiltredelse etter avtale.Fra høsten 2017 startet Finnmarkssykehuset et samarbeid med UiT...

 • Samisk tolk

  Vi har ledig stilling som nordsamisk tolk. Tolken er et viktig tilbud i vårt "sørge- for- ansvar" overfor den samiske pasienten, og bidrar til å øke kvaliteten på kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient. Den samiske tolketjenesten tilbyr fr...

 • LIS2 indremedisin

  Ved Enhet for medisinske leger er det ledig faste stillinger som Lege i Spesialisering i indremedisin.Tiltredelse snarest etter avtale.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende...

 • Overlege i indremedisin Klinikk Alta

  Vi lyser ut nyopprettet stilling ved Klinikk Alta:- 100% stilling som overlege i indremedisinKlinikk Alta er organisert under Klinikk Hammerfest, og stillingene er organisatorisk lagt inn under medisinsk avdeling (enhet medisinske leger) i Hammerfe...

 • Sykepleier

  Vi ser etter sykepleier til fast 75 % stilling i Akuttmottaket ved Klinikk Hammerfest.

 • Psykiater

  Vi har ledig 100 % fast overlegestilling ved Voksen psykiatrisk poliklinikk AltaVPP Alta har individualbehandlere, gruppeterapeutisk team, rus-team og LAR.Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befolkning. Vi har et s...

 • Overlege i geriatri - Medisinske leger Hammerfest

  Klinikk Hammerfest ved Enhet Medisinske leger har ledig en fast 100% stilling som overlege i geriatri. Mindre stillingsbrøk kan også være aktuelt.Tilsetting etter avtale.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for t...

 • Tilkallingsvikarer - Sykepleierstudent/assistent

  Medisinsk sengeenhet har behov for tilkallingsvikarer. Det er ønskelig med sykepleierstudenter og helsefagarbeidere som er interessert i ekstravakter.Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har 33 sengeplasser som er inn...

 • Sykepleier

  Ved Medisinsk sengeenhet, Klinikk Hammerfest, er det ledig:1 x 100% fast stilling som sykepleier fra 2.10.2019. 1 x 100% fast stilling som sykepleier fra 01.01.2020. Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33...

 • Terapeut

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Fagbioingeniør / bioingeniør, Hammerfest

  Ved enhet for medisinsk biokjemi og blodbank, Klinikk Hammerfest, har vi ledig et vikariat i 100% stilling i 1 år som fagbioingeniør for området Blodbank. Det kan være mulighet for forlengelse. I tilfelle internt opprykk til denne stillingen har vi ...

 • Helsefagarbeider

  Ved Medisinsk sengeenhet, Klinikk Hammerfest, er det ledig:1 x 50% vikariat som  helsefagarbeider fra d.d til og med 2.9.2020.Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagn...

 • Overlege i Indremedisin/ fordøyelsessykdommer - Medisinske leger Hammerfest

  Klinikk Hammerfest, Enhet for medisinske leger, har ledig fast 100% stilling som overlege i indremedisin/ fordøyelsessykdommer.Om du ønsker redusert stillingsbrøk er vi åpne for det. Tiltredelse etter avtale.Fra høsten 2017 startet Finnmarkssykehuse...

 • Sykepleier

  Ved Medisinsk sengeenhet, Klinikk Hammerfest, er det ledig:1 x 100% vikariat som sykepleier fra 18.11.2019 - 18.11.2020. Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnoseg...

 • Helsefagarbeider

  Ved Medisinsk sengeenhet, Klinikk Hammerfest, er det ledig:1 x 100% vikariat som  helsefagarbeider fra 8.11.2019 til og med 2.7.2020.Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt ette... 

Sáhtát maiddá gávdnat rabas virggiid Finnmárkku buohcciviesus Jucan:s. Doppe sáhtát earret eará bidjat automáhtalaš dieđiheapmái go guoskevaš barggut almmuhuvvojit, ja Jucan:s lea hábmejuvvon nu ahte siiddut heivehuvvojit mobiilii ja neahttabreahttai.

Jucan

Leago dus beroštupmi bargat doavttirin dahje psykologaspesialistan Finnmárkku buohcciviesus?

Doaktáriid rekruteren Finnmárkku buohcciviesus

Gávdnet go dan maid ohcet?

​Eat vástit ruovttoluottadieđuide. Ále sádde persovnnalaš dieđuid, omd. e-boasta, telefovdnanummira dahje persovdnanummira.