HELSENORGE

Kulturgelbbolašvuohta dagaha geavaheddjiid eanet duđavažžan

Loga artihkkala mas fáddá lea mo dearvvašvuođabargiid oahpaheapmi kulturgelbbolašvuođas dagaha ahte unnitloguálbmogiid geavaheaddjit leat eanet duhtavačča divššun.

​Artihkkala bohtosat leat SÁNAG:i hui miellagiddevačča. SÁNAG bargá justa dan ala implementeret dikšofálaldagaide kulturáddejumi, kulturgelbbolašvuođa ja kultursensitivitehta. SÁNAG:s leamaš jo máŋgalot jagi guovddážis nannet kulturáddejumi buot bargiide beroškeahttá máhttet go sámegiela dahje lea sámi kulturduogáš. Dát bohtosat USA:s čujuhit ge ahte mii leat rivttes bálgá alde.

Dás beasat eaŋgalašgielat artihkkalii:  

How Effective is Cultural Competence. Training of Healthcare Providers on Improving Patient Satisfaction of Minority Groups? A Systematic Review of Literature.

Čoahkkáigeassu dárogillii jorgaluvvon

Tittel: Hvor effektiv er kulturell kompetanse. Opplæring av helsepersonell på å forbedre pasienttilfredshet av minoritets grupper? En systematisk gjennomgang av litteratur.

Bakgrunn for artikkelen er den den raske veksten av minoritetspopulasjoner i USA. Og behovet å gi helsearbeidere opplæring slik at de blir egnet til å gi et kultursensitiv omsorg har aldri vært større. Det har tidligere blitt utført forskning på helsepersonells kulturelle kompetanse, men det har aldri blitt gjort en systematisk gjennomgang der man fokuserer på effekten av opplæring i kulturell kompetanse og pasienttilfredshet på klienter fra minoritetsgrupper.

Målet er å søke og kritisk vurdere publiserte forskningsartikler som evaluerte effektiviteten av opplæring i kulturellkompetanse av helsepersonell på å forbedre pasienttilfredshet av klienter fra minoritetsgrupper.

Resultatene viser at syv studier oppfylte inkluderingskriteriene. Seks studier viste at kulturkompetanse treningsintervensjon økte det kulturelle kompetansenivået til helsepersonellene betydelig. Fem studier viste at kulturell kompetanseopplæring av helsepersonell var betydelig forbundet med økt pasienttilfredshet.

Disse resultatene indikerer på at kulturkompetanseopplæring er et effektiv tiltak som muliggjør helsepersonell til å gi kultursensitiv omsorg som øker tilfredsheten til pasienter fra minoritetsgrupper. Men å slå dette helt fast krever mer forskning med bedre forskningsdesign, store utvalgsstørrelser. Validert standardisert kulturkompetanse og pasienttilfredshetsvurderingsverktøy er nødvendig å entydig tilordne kulturkompetanseopplæring til pasienttilfredshet.