HELSENORGE

Slik er aktiviteten i sommer

Finnmarkssykehuset har, i likhet med andre helseforetak, redusert drift i sommerferien. Akuttberedskapen ivaretas som normalt.

Illustrasjonsbilde av sjonglering med baller.

Vi tar som vanlig ned noe av driften i løpet av sommerferien, men akuttberedskapen og ø-hjelp er som ellers i året. Under er oversikt over tilbudet ved de de ulike sykehusene og klinikkene våre.


Klinikk Alta

Ved somatikk reduserer vi i sommer sengetallet på medisinsk sengepost fra ti til seks. I tillegg har vi redusert drift ved poliklinikkene, og i begge tilfellene handler dette i all hovedsak om planlagt behandling. Ved poliklinikkene vil de nødvendigste tilbudene være på plass. Fødestue og røntgen går som normalt. Dette handler også om beredskap.

TSB døgn har sommerstengt i Alta uke 26-29, og alternerer da med Karasjok, som har åpent. Når Karasjok stenger, har TSB Alta åpent. Dermed sikrer vi at vi har tilgjengelige sengeplasser for rusbehandling og kvalifisert personell gjennom hele sommeren.

Bakgrunnen er at det er lavere etterspørsel i sommermånedene, og sengekapasiteten i Finnmarkssykehuset tilpasses etter dette.

Akuttfunksjonen er det som ellers i året, UNN som til enhver tid ivaretar. Finnmarkssykehuset har ikke en akuttfunksjon innen rusbehandling.


Hammerfest sykehus

Det er ordinær akuttberedskap ved sykehuset gjennom hele sommeren.

Som tidligere år er planlagt aktivitet redusert for å sikre at ansatte får sin ferie.

Antall senger i drift er lik helger og høytider, der det er redusert med 5 senger på kir/ort sengeenhet til 17. Andre enheter er uendret.

PHR har redusert aktivitet gjennom hele sommerperioden, som tidligere år.


Kirkenes sykehus

Kirkenes sykehus har lavdrift fra uke 26 til og med uke 33, med redusert elektiv drift på operasjon. I tillegg vil det være noe reduksjon på poliklinikken.

Alle ø-hjelpfunksjoner opprettholdes.

FMR er stengt uke 29-31. Ved røntgen og lab har vi tilnærmet normal drift.


Sámi klinihkka

Spesialistlegesenteret tar ikke pasienter uke 28-29 på grunn av fellesferie.

Røntgen i Karasjok er i gang igjen fra uke 31.​