HELSENORGE

Tolketjenesten

Pasienter som har avtale med eller blir innlagt på en av avdelingene til sykehusene/klinikkene i Helse Nord har tilgang til nordsamisk tolk i tidsrommet kl.08:00-22:00 hele uka. 

Jus áiggošit min sáme­giel­siidduide, de deaddil menyboalu baji­muččas ja vállje "Sámi".

Tolking mellom pasient og behandler kan enten foregå med tolken tilstede i rommet, via lyd/bilde eller telefon. Tolken har ingen annen rolle enn å tolke mellom pasient og behandler og har absolutt taushetsplikt. 

Bestilling av samisk tolk: 46 84 74 04 

Ved forhåndsbestilling bruk bestillingsskjema nedenfor.  

Husk å avbestille tolkebestillingen dersom timen/avtalen blir avlyst. 

​Den samiske tolketjenesten

​​Når må man bruke tolk?

Som offentlig tjenesteyter skal du informere, veilede og høre brukeren. Hvis språk er en barriere, må du bruke en kvalifisert tolk. Det er ikke lov å bruke barn som tolk. Familiemedlemmer og tospråklige medarbeidere bør heller ikke tolke.

​Du velger hvilket språk du vil snakke

Mange ansatte på de ulike sykehusene/klnikkene innenfor Helse Nord kan ikke samisk, og vi er avhengig av å få korrekt og utdypende informasjon om din helse. Det er derfor viktig for oss å bruke tolk. Våre tolker har taushetsplikt. Pasienter opplever det som en trygghet å bruke tolk: Når man er syk, er det lettere å bruke sitt morsmål. Tema og begrepsbruk på et sykehus kan også være mer komplisert enn det daglige språket.  Hvis du har samisk som morsmål har du rett til å bruke samisk i møte med Spesialisthelsetjenesten.

​​​Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål kan du kontakte enhetsleder for den samiske tolketjenesten.


Rita-Alise Porsanger-Moen
95 79 48 72 | Rita-Alise.Porsanger-Moen@finnmarkssykehuset.no​​​

​Våre nordsamiske tolker

Tolking krever kjennskap til helsefaglige begreper, og vi bruker kun våre egne tolker som er trent i disse. Du kan lese mer om hver enkelt tolk nedenfor. ​​​Rettigheter og taushetsplikt

Dine rettigheter som pasient

Hvis du har samisk som morsmål så har du rett til samisk tolk i møte med spesialisthelsetjenesten, og vil få tilbud om dette fra din behandler. Kom gjerne med en påminnelse om dette blir glemt. 

Du trenger ikke betale noe for bruk av samisk tolk. 

Taushetsplikt

Alle våre tolker har taushetsplikt på lik linje med annet helsepersonell. 

Pasientopplysninger:
For timer som gjelder barn skal navn til foreldre i rubrikken «pasientnavn», og ikke navn på barnet. Informasjonen innhentes i forhold til Finnmarkssykehuset sine retningslinjer for personvern. 

Taushetsplikt er ikke til hinder for å oppgi informasjon til ansatte i den samiske tolketjenesten i Finnmarkssykehuset, da opplysningene er nødvendige for å administrere pasientens helsetjenester (ref. Helsepersonelloven §25 Opplysninger til samarbeidene personell).​

​​​Lovverk 

Samiske pasienters rettigheter er regulert i norske lovbestemmelser.  Sameloven §3-5 gir pasienter en rett til å bli betjent på samisk i kontakt med offentlige helseinstitusjoner i gjeldende forvaltningsområder. Denne retten er også ivaretatt i helseforetaksloven §35, 3. ledd som sier at regionale helseforetak skal sørge for at den enkelte pasients utvidede rett til bruk av samisk språk i spesialisthelsetjenesten blir ivaretatt, jf. sameloven § 3-1 nr. 4 og § 3-5.

Videre er det regulert i pasientrettighetsloven § 3-5 at informasjon til pasienter og brukere skal være tilpasset deres kultur- og språkbakgrunn. Det å ha mulighet til å kommunisere på eget morsmål vil ha betydning for at samiske pasienter skal få et tjenestetilbud av god kvalitet. God kommunikasjon er nødvendig for trygge tjenester. 

Bestemmelser i særlovgivningen
I forvaltningsloven, domstolloven, utlendingsloven, krisesenterloven, pasient- og brukerrettighetsloven og straffeprosessloven finnes det bestemmelser som kan medføre en rett eller plikt til bruk av tolk.​
​​
 


​​​​Annen informasjon​​

Bestilling av samisk tolk for helsepersonell 

Plakat om tolketjenesten

Fant du det du lette etter?