SANKS nasjonalt team

Nasjonalt team gir bistand til personer som ønsker en terapeut med kompetanse på samisk kultur og samfunnsforhold og har et spesielt fokus på samer bosatt utenfor Finnmark.
Les mer om SANKS nasjonalt team

SANKS nasjonalt team

Kart over Sápmi

SANKS kontorsteder.

Nasjonalt team skal gi et likeverdig og kulturelt tilpasset behandlingstilbud til samer i hele landet. Teamet er en del av SANKS sitt polikliniske tilbud.
I tillegg arbeider teamet aktivt med kompetansespredning. Her inngår formidling, undervisning og veiledning til fagfolk og andre, spesielt innen temaet kulturforståelse. Nasjonalt team jobber tverrfaglig og har stor grad av ambuleringsvirksomhet.

Teamet har følgende kontorsteder: Hamarøy, Snåsa, Røros, og Oslo.

Vi tilbyr:

Kliniske tjenester:

Vi tilbyr utredninger og behandling på spesialisthelsetjenestenivå. Vanligvis møter vi pasientene på våre kontorer, men i noen tilfeller reiser vi ut i kommunene. Du kan også få behandling på lyd/bilde via Skype.
Henvisning om utredning/behandling sendes i utgangspunkt via fastlegen, men vi kan også kontaktes direkte for rådgivning. Se kontaktinformasjon lengre ned på siden.

Veiledning og undervisning:

Vi tilbyr veiledning, primært til helse- og sosialarbeidere som møter samiske brukere/klienter. Veiledningen kan være, på generell basis, eller rundt enkeltpersoner, med da etter avtale med personen det gjelder.

Vi gir undervisning på grunn- og videreutdanninger, samt kurs og seminarer til fagfolk med interesse for hvordan kulturelle forhold virker inn på personers helse, væremåte og kommunikasjon. Eksempelvis gir vi undervisning om hva man som behandler bør være klar over i møte med samiske pasienter. Vi ser ofte at dette er kunnskap som er relevant også i møte med personer med annen kulturell bakgrunn enn det samiske.
Vi samarbeider også med en rekke ulike instanser, både kommunale og statlige, for å sikre at det samiske perspektivet ivaretas.


Kontakt Nasjonalt team:

Ved behov kan de øvrige ansatte i Nasjonalt team kontaktes direkte:


Per Martin Westerfjell
T 78 94 75 89|M 902 01 065 | Per.Westerfjell@finnmarkssykehuset.no

Kontorsted: Snåsa.
Arbeider som terapeut klinisk med voksne og med kompetansetjenesteoppgaver i sørsamisk område. Interesse for sammensatte problemstillinger, jobber mestringsorientert og med kroppen som innfallsvinkel.

Er fysioterapeut med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi og kognitiv terapi, samt ulike utdanninger innenfor smertefaget. I psykomotorisk fysioterapi legger fysioterapeuten vekt på aktiv deltagelse fra pasientens side, og på samtaler og refleksjon over pasientens reaksjoner og opplevelser.
Kroppen er innfallsvinkelen, uansett hvilke metoder som benyttes. De vanligste virkemidlene er ulike former for øvelser, bevegelser, massasje, berøring, sansestimulering og gjennom samtale. Samspillet mellom muskulatur, pust og bevegelser står alltid sentralt.


Elisabeth Gerhardsen
T 78 94 75 87| M 984 56 924 | Elisabeth.Gerhardsen@finnmarkssykehuset.no

Kontorsted: Oslo.
Arbeider som terapeut med utredning og behandling av barn, unge og voksne. Underviser helsearbeidere og fagfolk om generelle fagrelaterte emner, og om kulturelle forhold som har innvirkning på kommunikasjon og behandling.
Utdannet psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi.


Anne Silviken
T 78 94 75 41|M 414 83 043 |Anne.Cathrine.Silviken@finnmarkssykehuset.no

Kontorsted: Hamarøy annen hver uke.
Arbeider som terapeut med behandling av unge og voksne. Underviser i selvmordsproblematikk blant samer og oppfølging av etterlatte/berørte ved selvmord.
Utdannet psykologspesialist og forsker.Hanne Svinsas Magga

T 78 94 75 88| M 915 12 892 | Hanne.Svinsas.Magga@finnmarkssykehuset.no
Kontorsted Røros.
Arbeider som terapeut.

Johan Inge Greff
T 78 94 75 91| M 905 67 217 | Johan.Inge.Greff@finnmarkssykehuset.no
Kontorsted: Røros og ambulerer i sørsamisk område.
Arbeider som terapeut mot målgruppen barn, unge, voksne og familier.
Utdannet som klinisk sykepleier med videreutdanning i familieterapi, kognitiv adferdsterapi for barn og unge, gruppeterapi og psykososialt arbeid. Er veileder i familieterapi, kognitiv adferdsterapi for barn og unge og i sped-og småbarns psykiske helse.


Josef Dahlgren
Kontorsted: Hamarøy.
Psykologspesialist
Edvin.Josef.Dahlgren@finnmarkssykehuset.no

Henvisningsinfo

Henvisning om behandlingstilbud hos oss, skjer via fastlege og kan sendes til SANKS enten elektronisk eller per post.

Henvisende instans utenfor Helse Nord kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister. I adresseregisteret er SANKS oppført som DPS Midt-Finnmark/ SANKS.

Henvisninger av barn og unge:

Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset HF,- og så den enheten det skal henvises til:

  • Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)
  • Psykisk helsevern for barn og unge (PUT/TSB)

Henvisningen behandles ved fellesinntaksteam SANKS barn og unge, og fordeles til riktig enhet basert på informasjonen i henvisningen. SANKS behandlingsenheter som gjelder barn og unge er: BUP, PUT/TSB og Nasjonalt team.  Merk gjerne om man ønsker behandling ved Nasjonalt team.
Henvisende instans kan også forsøke å søke på diagnose. Registeret vil da søke opp og foreslå aktuelle behandlingssteder.

Per post:

SANKS Karasjok

v/enhten men ønsker å henvise til (BUP, PUT/TSB)
Postboks 4
9730 Karasjok


Henvisninger av voksne:

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister:
Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset.- Mottaker: Distriktspsykiatrisk senter – Finnmarkssykehuset. Skriv så den enheten det skal henvises til:

  • Psykisk helsevern for voksne (VPP).
  • Psykisk helsevern for voksne (Døgnenheten).
  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Henvisningen behandles i et felles henvisningsmottak underlagt Finnmarkssykehuset- klinikk psykisk helsevern og rus. Henvisningsmottaket fordeler henvisningen ut til riktig DPS og enhet basert på henvisningen. SANKS behandlingsenheter som gjelder voksne er: Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Døgnenheten, TSB, Nasjonalt team. Merk gjerne om man ønsker behandling ved Nasjonalt team.
Henvisende instans kan også forsøke å søke på diagnose. Registeret vil da søke opp og foreslå aktuelle behandlingssteder.


Per post:

SANKS Karasjok
v/enheten man ønsker å henvise til (VPP og døgnenheten)
Postboks 4

9735 Karasjok

Hva og hvorfor har vi et Nasjonalt team?

SANKS sitt samfunnsoppdrag er å bidra til utvikling av likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen i hele Norge. Av den grunn så man etter hvert også et behov å forbedre det kliniske tilbudet til den samiske befolkningen utenfor Finnmark. I 2008 startet derfor arbeidet med å utrede muligheten for utvidelse og bedring av de kliniske oppgavene på nasjonalt nivå. Det nasjonale teamet ble høsten 2009 opprettet som et treårig prosjekt med satellittkontor i Oslo, Snåsa, Tysfjord og Bodø. Etter prosjektperiodens slutt i 2012, ble nasjonalt team vedtatt opprettet i løpet av 2013 som en permanent del av den nasjonale tjeneste.


Det nasjonale teamet arbeider tverrfaglig og har stor grad av ambulerende virksomhet i de ulike samiske områdene. Kontoret på Drag har fokus på lulesamisk befolkning, Snåsa, Røros og Oslo kontoret fokuserer på sørsamer og samer bosatt i Sør-Norge. Våre medarbeidere i Finnmark bistår ved behov til de ulike samiske områdene, samt for den samiske befolkningen i Finnmark, utenom DPS midt sitt ordinære opptaksområde. 


I 2015 inngikk SANKS i tillegg en avtale med Härjedalen og Jämtlands län i Sverige om behandling av samiske pasienter, veiledning og undervisning til helse- og omsorgspersonell. Teamet er med på å gi disse pasientene et tilbud. SANKS ser et økende behov i Sverige for mer kunnskap til å tilpasse helsemøtet for samer språklig og kulturelt. SANKS er glad for å kunne bidra til økt kunnskap som kan bidra til å forbedre helsetjenesten til samer også i Sverige.

 

Om samer i Norge

Kontaktinformasjon

Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Hamarøyhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-team/sanks-hamaroySamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Hamarøy
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Oslohttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-osloSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Oslo
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Røroshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-rorosSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Røros
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-snasaSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsa
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Tysfjordhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-tysfjordSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Tysfjord

Fant du det du lette etter?