HELSENORGE
HelseIArbeid

HelseIArbeid ved Kirkenes sykehus

I HelseIArbeid samarbeider spesialisthelsetjenesten og NAV for å gi helhetlige og samtidige helse- og arbeidsrettede tjenester. HelseIArbeid er et todelt konsept som inneholder et individtiltak og et bedriftstiltak. 


Innledning

HelseIArbeid individtiltaket er et poliklinisk tilbud der fagressurser i spesialisthelsetjenesten og NAV er samlokaliserte for å gi et helhetlig og arbeidsrettet tilbud til pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller milde til moderate psykiske plager. Tilbudet sikter på å gi rask avklaring, med mål om å forbli, returnere eller å komme i arbeid eller studier.

Målgruppe

Personer med:

 • Muskel- og skjelettplager
 • Milde til moderate psykiske helseplager
 • Et blandet symptombilde med både muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager
 • Målsetting om å opprettholde eller gjenoppta arbeid eller utdanning

For bedriftstiltaket les mer på vår avdelingsside her. 

Henvisning og vurdering

Fastlege eller annen helsetjeneste med henvisningsrett, kan henvise. Vi oppfordrer til at du som henviser ser på sjekklisten nedenfor.

Alle henvisninger vurderes, og både henviser og pasient mottar skriftlig informasjon om utfallet av vurderingen. Ved rett til helsehjelp blir pasienten satt opp på time. I tiden frem til utredningen, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand, skal pasienten forholde seg til fastlege.

Henvisning sendes til avdeling ReHabilitering på vanlig måte. Den kan sendes elektronisk eller til vår postadresse: 

Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Inntaksteam, Avdeling for ReHabilitering
Postboks 410
9915 Kirkenes

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Fastlege eller annen helsetjeneste med henvisningsrett, kan henvise.


Målgruppen for HelseIArbeid individtiltaket er personer med:
 • Muskel- og skjelettplager
 • Milde til moderate psykiske helseplager
 • Et blandet symptombilde med både muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager
 • Målsetting om å opprettholde eller gjenoppta arbeid eller utdanning
Det er ønskelig med henvisning i tidlig fase, fordi vi vet at langvarig sykmelding reduserer sannsynligheten for retur til arbeid. Det er derfor ønskelig at vi får henvisning før og helst innen 8 ukers sykefravær. 


Individuelle forhold som vil tas hensyn til ved vurdering om inklusjon:


 • Alder (fra 16 oppover)
 • Omsorg for barn / Graviditet
 • Et blandet symptombilde av muskelskjelett og psykiske plager
 • Tilknytting til arbeid eller utdanning

Individuelle forhold som vil tas hensyn til ved vurdering av eksklusjon:

 • Alvorlig psykisk lidelse
 • Suicidalitet
 • Rus som primærtilstand

Alle henvisninger bør inneholde:

 • Aktuell sykehistorie og problemstilling
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer, psykisk og somatisk - diagnoser og eventuell tidligere behandling
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser, billeddiagnostikk
 • Oppdatert medikamentoversikt
 • Arbeidsstatus, sykemeldingsforhold- sykemeldingshistorikk, eventuelt stønadsstatus
(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)
 

I tillegg:

 • Tidligere behandling og effekt av denne
 • Rusanamnese
 • Funksjonsnivå sosialt/familiært
 • Sivil status, omsorg for barn, familiær og sosial fungering
 • Ønsket mål for vurdering og behandling, herunder pasientens mål og motivasjon

Husk

 • For fremmedspråklige pasienter må det i tillegg opplyses om nasjonalitet, språk og tolkebehov
 • Ved henvisning av andre enn fastlege må pasientens fastlege oppgis.
For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten: Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet.

Utredning

På poliklinikken har vi et tverrfaglig team. Du vil få et tilbud ut ifra din problemstilling. Utredningen tar sikte på å avklare aktuelle helseplager og gi anbefalinger og oppfølgingstilbud deretter. Samtidig kartlegges din nåværende arbeid/studiesituasjon og det avklares eventuelle behov for bistand fra NAV, arbeidsgiver eller andre samarbeidspartnere.
 
For noen vil en utredning med et særskilt fokus på jobbfungering være tilstrekkelig. For andre anbefales videre oppfølging eller behandling, enten i regi av HelseIArbeid, tilbud i pasients hjemkommune, eller videre henvisning til mestrings-/rehabiliteringsopphold. 

Behandling

HelseIArbeid i Kirkenes kan tilby avgrenset (1-12 konsultasjoner) oppfølging/behandling basert på behov som kommer frem i utredningen. Alle typer oppfølging har et arbeids- og mestringsrettet fokus. Det er et aktivt samarbeid mellom deg som pasient og behandler, som fordrer at du er villig til å jobbe aktivt med problemstillinger og oppgaver, både i samtaler og mellom timene. 

Oppfølging kan foregå ved fysisk oppmøte, videokonsultasjoner eller telefonkonsultasjoner. Egenandel etter vanlige satser ved behandling i spesialisthelsetjenesten.

Listen nedenfor er ikke komplett, men gir en forståelse for hva vi kan jobbe med. 

 • Mestringssamtaler for smerteplager, milde til moderate depresjonsplager, og avgrensede angstlidelser, ofte med bruk av kognitiv atferdsterapi (CBT) eller aksept og forpliktelsesterapi (ACT). 
 • Veiledning i fysisk aktivitet og trening.
 • Veiledning i aktivitetsregulering for de med utpreget utmattelse.
 • Mestringstilbud for søvnproblemer, ofte med bruk av kognitiv atferdsterapi for søvn (CBT-I).

Oppfølging

Faresignaler

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Det finnes to apotek i Kirkenes, ett i AMFI Kirkenes og ett i Kirkenes Handelspark.

Kiosk / kafé

Det er kantine til venstre for hovedinngangen. Her får du kjøpt lunsjmat og noe vanlige kioskvarer. Det er kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe. I tillegg er det automater hvor du kan kjøpe mat og drikke utenfor kantina sin åpningstid.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag

Livssynsnøytralt seremonirom

I første etasje, nede ved personalinngangen, finner du sykehusets livssynsnøytrale seremonirom. Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av tro eller livssyn. Her er du alltid velkommen til å finne ro til ettertanke. Åpent for alle.​

Oversiktskart

Bildet viser sykehusplan 1, 2 og 3 på Kirkenes sykehus

Dette bildet viser sykehusplan 1, 2 og 3 på Kirkenes sykehus.

Presteberedskap

Bakvaktsordning – tilkalling av prest

Prestetjenesten i Sør-Varanger har en bakvaktsordning hvor ansatte på Kirkenes sykehus kan ringe prest i tilfelle pasienter eller pårørende ønsker å komme i kontakt med de.   

Eksempler på hva prestetjenesten kan tilby:

 • Sjelesorg og samtale
 • Nattverd
 • Dåp
 • I tillegg til egne liturgier/bønner ved livets slutt.

Det gjøres avtale med presten på telefon om hvor og når vedkommende skal komme. Som et utgangspunkt vil vi komme til sykehuset så raskt det praktisk lar seg gjøre. Uoppsettelige tjenester vil alltid ha høy prioritert.

Telefonnummeret som skal benyttes:

78 97 75 70 (menighetskontoret og kan benyttes i arbeidstida - kl 09.00-15.00)

41 37 42 34 (direkte til prest) 


Resepsjon

Informasjonsskranken er til høyre når du kommer inn hovedinngangen.

Åpningstider i skranken

Mandag - torsdag:
07:30 – 16:00

Fredag:

07.30 - 15.30

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt på hele området, bort sett fra ved oppmerkede plasser. 

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Venterom

​Det er mange gode venteområder på sykehuset. Spør personalet om det nærmeste.

Fant du det du lette etter?