HELSENORGE
Avdeling for habilitering og rehabilitering

Helse I Arbeid

Helse I Arbeid er en poliklinikk som gir tilbud om utredning og oppfølging til personer som har falt ut eller står i fare for å falle ut av arbeid eller skole/utdanning og der årsaken antas å være vanlige muskel- og skjelettplager og/eller vanlige psykiske plager.

Utredningen er tverrfaglig og inkluderer ressurser fra NAV. 

Innledning

Helse I Arbeid er et todelt konsept som inneholder et individtiltak og et bedriftstiltak. I det videre omtales her individtiltaket, fordi bedriftstiltakene følger et annet forløp og ledes / initieres av NAV i samarbeid med bedriften.


Henvisning og vurdering

Henvisning vurderes og henviser og pasient mottar skriftlig informasjon om utfallet av vurderingen. Ved rett til helsehjelp blir pasienten satt opp på time. I tiden frem til utredningen, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand, skal pasienten forholde seg til fastlege.

Henvisning sendes til avdeling ReHabilitering på vanlig måte. Den kan sendes elektronisk eller til vår postadresse:  Finnmarkssykehuset
                                  Kirkenes sykehus
                                  Inntaksteam, Avdeling for ReHabilitering
                                  Postboks 410
                                  9915 Kirkenes

Vi oppfordrer til at du som henviser kikker på sjekklisten nedenfor. Alle henvisninger til vår avdeling, vurderes i et tverrfaglig team. Både henviser og pasient mottar skriftlig informasjon om utfallet av vurderingen. Ved rett til helsehjelp blir pasienten satt opp på time. I tiden frem til utredningen, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand, skal pasienten forholde seg til fastlege.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Fastlege eller annen helsetjeneste med henvisningsrett, kan henvise.


Målgruppen for individtiltaket er personer med: 

 • Vanlige muskelskjelettplager
 • Vanlige psykiske helseplager 
 • Et blandet symptombilde med både muskelskjelettplager og psykiske helseplager
 • Målsetting om å opprettholde eller gjenoppta arbeid eller utdanning 
 
Det er ønskelig med henvisning i tidlig fase. 
 
Prioriteringsveiledere ligger til grunn for vurdering av inklusjon i tiltaket og fristen for den første kontakten med pasient. I henhold til prioriteringsveileder skal også individuelle hensyn tas ved vurdering om rettighet. 


Individuelle forhold som vil tas hensyn til ved vurdering om inklusjon:


 • Alder (fra 16 oppover)
 • Omsorg for barn / Graviditet
 • Et blandet symptombilde av muskelskjelett og psykiske plager
 • Tilknytting til arbeid eller utdanning

Individuelle forhold som vil tas hensyn til ved vurdering av eksklusjon:

 • Alvorlig psykisk lidelse
 • Suicidalitet
 • Rus som primærtilstand

Alle henvisninger bør inneholde:

 • Aktuell sykehistorie og problemstilling
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer, psykisk og somatisk - diagnoser og eventuell tidligere behandling
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser, billeddiagnostikk
 • Oppdatert medikamentoversikt
 • Arbeidsstatus, sykemeldingsforhold- sykemeldingshistorikk, eventuelt stønadsstatus
(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)
 

I tillegg:

 • Tidligere behandling og effekt av denne
 • Rusanamnese
 • Funksjonsnivå sosialt/familiært
 • Sivil status, omsorg for barn, familiær og sosial fungering
 • Ønsket mål for vurdering og behandling, herunder pasientens mål og motivasjon

Husk

 • For fremmedspråklige pasienter må det i tillegg opplyses om nasjonalitet, språk og tolkebehov
 • Ved henvisning av andre enn fastlege må pasientens fastlege oppgis.
For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten: Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet.


Utredning

Utredninger gjøres i tverrfaglig poliklinikk, og tar sikte på å avklare årsak til plagene og foreslå egnet oppfølging. Ut fra pasientens behov vil du møte ulike faggrupper, for eksempel lege, fysioterapeut, psykolog, ergoterapeut og veileder fra NAV. Utredningen ledes av legespesialist.

For mange er dette utredningstilbudet i den tverrfaglig poliklinikk tilstrekkelig. Men det er også ofte at vi ender med å anbefale en videre oppfølging / behandling. Dersom vi blir enige med pasienten om et videre behandlingstilbudet, henviser vi pasienten til dette. 


Behandling

Behandling ved spesifikke tilstander i muskel-/skjelettapparatet

Der det forskningsmessig er støtte for å anbefale øvelsesbehandling, gir vi instruksjon i hvordan du utfører øvelsene. Du får også skriftlige beskrivelser av øvelsene.

Ved oppstart av øvelsesbehandling kan vi følge opp med kontroller, enten på telefon, Skype eller ved oppmøte dersom vi sammen kommer fram til at det er nødvendig.

Vi samarbeider med lokale aktører og vi kan derfor noen ganger anbefale at videre oppfølging skjer lokalt som for eksempel hos fysioterapeut i din egen kommune. 
 
Egenandel etter vanlige satser ved behandling i spesialisthelsetjenesten.

Behandling ved milde / moderate psykiske plager

Vi tilbyr støttesamtaler og/eller annen relevant oppfølging av milde til moderate depresjonsplager og avgrensede angstlidelser.

Behandlingen har et klart mestringsfokus og er et aktivt samarbeid mellom deg som pasient og behandleren. Fokuset rettes mot hvordan problemene fremtrer i hverdagen din.  Målet er ofte å få kontroll over problemene, forstå hva som kan bidra til å opprettholde dem og finne frem til metoder og strategier som kan være nyttig for å takle plagene på en gunstig måte.

Behandlingen kan gå over 8-12 timer, og fordrer at du er villig til å jobbe aktivt med temaene i terapien både i samtalene og mellom timene. Du vil også jevnlig bli bedt om å fylle ut selvevalueringsskjema som vi bruker i terapien. 
 
Ved lang reisevei tilbyr vi behandling over Skype. Dette er en sikker løsning godkjent for pasientbehandling.

Helse I Arbeid poliklinikk samarbeider med ulike institusjoner som har avtale med Helse Nord RHF, og på indikasjon kan vi henvise deg til for eksempel mestringsopphold ved slik institusjon. Vi kan også, på indikasjon, henvise deg til psykolog eller psykiater.  
 
Egenandel etter vanlige satser ved behandling i spesialisthelsetjenesten.


Oppfølging

Ut fra ditt behov tilbys:

 • Kontroller/oppfølgingssamtaler for å kvalitetssikre og understøtte tiltakene som ble iverksatt.
 • Arbeidsrelatert oppfølging i samarbeid med NAV
 • Samhandling med fastlege og/eller andre deler av helsetjenesten for å optimalisere videre forløp. 
Helsepersonell

Sjekkliste for utskriving - fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Faresignaler

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?