Fag og kvalitet

Fra Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi:
«Kvalitet på våre tjenester skal sikres gjennom enkelhet i arbeidsrutiner og system»

​Kvalitetsindikatorer

En kvalitetsindikator er et indirekte mål – en pekepinn – på kvalitet. Den sier noe om kvaliteten på det området som måles. Formålet med kvalitetsindikatorene er å gi publikum og brukerne, helsepersonell og ledere informasjon om kvaliteten på vårt tjenestetilbud.

Våre kvalitetsindikatorer er måltall på sentrale deler av vår virksomhet. Vi publiserer selv jevnlig tall om fristbrudd, ventetider og epikriser. 

Fristbrudd

Finnmarkssykehuset måles på andelen pasienter som starter sin behandling for sent i forhold til den gitte tidsfristen for rapportmåneden. 

Nasjonalt måltall for fristbrudd er 0%. Andelen avviklende fristbrudd var på 13,40 % i mai 2021. 

Somatikk 13,4%

Psykisk helsevern og rus 8,9 %

Ventetider

Gjennomsnittlig avviklet ventetid måles for pasienter som har startet sin utredning eller behandling etter å ha stått på venteliste. De nasjonale måltallene for 2021 er som følger: 

 • Somatikk: under 50 dager 
 • Voksenpsykiatri: under 40 dager 
 • Barn - og ungdomspyskiatri: under 35 dager
 • Tverrfaglig spesialisert behandling: under 30 dager 

Finnmarkssykehuset totalt 

Per april 2021 var følgende ventetid rapportert:

 • Somatikk: 67 dager
 • Voksenpsykiatri: 49 dager 
 • Barn - og ungdomspsykiatri: 47 dager
 • Tverrfaglig spesialisert behandling: 55 dager

Epikriser

Finnmarkssykehuset har som mål at 100% av epikrisene etter innleggelse skal være sendt innen 7 dager. Når det gjelder sammedagsepikrise (1 dag) er målene henholdsvis 70% i somatikken og 50% i rus og psykiatri. 

Måltall for Finnmarkssykehuset april 2021 

7 dager:

 • Somatikk: 87 %
 • Rus og psykiatri: 92 % 
1 dag: 
 • Somatikk: 43 % 
 • Rus og psykiatri: 31 %

Nasjonale kvalitetsindikatorer

Helsenorge.no publiserer en fyldig oversikt over nasjonale kvalitetsindikatorer.

Nasjonale kvalitetsindikatorer

Virksomhetsrapporter

Avvik og uønskede hendelser

Finnmarkssykehuset driver et vedvarende kvalitetsarbeid, der vi stadig ønsker å forbedre oss faglig, organisatorisk og administrativt.
For å lykkes med dette arbeidet er det svært viktig for oss å få kunnskap om de tilfellene der det skjer uønskede hendelser, og vi tar derfor gjerne imot avviksmeldinger på forskjellige områder.

Avvik og uønskede hendelser

Fant du det du lette etter?