Kompetansetjeneste

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) ble i 2014 godkjent som nasjonal kompetansetjeneste i henhold til «Forskrift om godkjenning av sykehus m.m.».

Politikere og ansatte ved SANKS
Helseminister Bent Høie i møte med ansatte på SANKS

​Visjonen for kompetansetjenesten i SANKS er å bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rusarbeid.

SANKS er organisert i åtte kliniske enheter som er lokalisert i Karasjok og Lakselv. SANKS sin enhet for forskning og utvikling (FoU) koordinerer og ivaretar den nasjonale kompetansetjenestefunksjonen. Nasjonalt team er organisert under kompetansetjenesten i tillegg til teamets kliniske oppgaver. 

Kompetansetjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse innen psykisk helsevern og rus når det gjelder samiske pasienters særskilte behov for kultursensitiv diagnostikk og kulturelt tilrettelagde behandlingstilbud. Det er et mål at kompetansen skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet for samiske pasienter i et helhetlig behandlingsforløp, og bidra til å hindre «drop-out».

Kompetansetjenesten omfatter forsknings- og fagutviklingsvirksomhet, oppbygging og deltakelse i forskningsnettverk, spredning av forskningsresultater, undervisning, veiledning og rådgivning. Målgruppen er helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, brukere, pårørende og allmenheten.

Kompetansetjenesten har som mål å bygge opp kompetansen i alle helseregioner for å sikre bedre kvalitet og at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt. Kompetansetjenesten er lokalisert til Finnmarkssykehuset HF.»

Undervisning og formidlingNasjonalt teamEnhet for forskning og utvikling - FoU