Kompetansetjeneste

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) ble i 2014 godkjent som nasjonal kompetansetjeneste i henhold til «Forskrift om godkjenning av sykehus m.m.».

Politikere og ansatte ved SANKS
Helseminister Bent Høie i møte med ansatte på SANKS

SANKS er organisert i sju kliniske enheter som er lokalisert i Karasjok og Lakselv. I tillegg har SANKS det som heter Nasjonalt team. Teamet er organisert under kompetansetjenesten i tillegg til teamets kliniske oppgaver som er å tilby behandling spesielt til de bosatt utenfor Finnmark.  

SANKS sin enhet for forskning og utvikling (FoU) koordinerer og ivaretar den nasjonale kompetansetjenestefunksjonen.

​SANKS som komptansetjeneste

Kompetansetjenesten i SANKS skal bygge opp og formidle kompetanse innen psykisk helsevern og rus når det gjelder samiske pasienters særskilte behov for kultursensitiv diagnostikk og kulturelt tilrettelagde behandlingstilbud. Det er et mål at kompetansen skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet for samiske pasienter i et helhetlig behandlingsforløp, og bidra til å hindre «drop-out».

Kompetansetjenesten omfatter forsknings- og fagutviklingsvirksomhet, oppbygging og deltakelse i forskningsnettverk, spredning av forskningsresultater, undervisning, veiledning og rådgivning. Målgruppen er helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, brukere, pårørende og allmenheten.

Kompetansetjenesten har som mål å bygge opp kompetansen i alle helseregioner for å sikre bedre kvalitet og at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt. Kompetansetjenesten er lokalisert til Finnmarkssykehuset HF.»

Faglig referansegruppe for SANKS

Nasjonale kompetansetjenester skal etablere faglige referansegrupper som skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonene i forskrift og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet. I tråd med disse retningslinjene har SANKS sin referansegruppe.

Faglig referansegruppe ble opprettet i 2014, i tråd med at SANKS ble en nasjonal kompetjeneste. 

(Mangler bilde)

Leder for Faglig referansegruppe og representant for Helse Sør/Øst RHF og for SANKS

Psykologspesialist Espen Ajo Arnevik, PhD
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Oslo Universitetssykehus HF
esarne@ous-hf.noRepresentant for Helse Nord RHF

Dr. med/overlege Siv Kvernmo
Barne- og ungdomsklinikken (BUK)
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
Siv.Kvernmo@unn.no


Representant for Helse Vest RHF

Seniorrådgiver Geir Sverre Braut
Forskningsavdelingen
Stavanger universitetssykehus
gsb@sus.no 

Representant for andre kompetansemiljøer

Leder dr. med. Lars Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)
Sykehuset Innlandet HF
lars.lien@sykehuset–innlandet.no

(Mangler bilde)

Representant for universitetsmiljøer

Professor Edvard Hauff
Institutt for klinisk medisin
Universitetet i Oslo
edvard.hauff@medisin.uio.no

(Mangler bilde)

Representant for sosialantropologisk forskning

Museumsleder/Sosialantropolog Marit Myrvoll, PhD
Várdobáiki musea/museum
marit@vardobaiki.no

(Mangler bilde)

Representant for Helse Midt-Norge RHF

Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, PhD
NAPHA - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
el-hox@hotmail.comRepresentant for lulesamisk miljø
Direktør Lars Magne Andreassen

Árran lulesamiske senter, Ájluokta/Drag
lma@arran.no 

Representant for sørsamisk kommune

Enhetsleder/rådgiver Ester Brønstad
Enhetsleder familiesentralen og rådgiver for helse, pleie og omsorg i rådmannens stab
Snåsa kommune
ester.bronstad@snasa.kommune.noRepresentant for SANKS brukerråd,sørsamisk representant

Ingrid Jåma
ingjaa@online.no


Representant for SANKS

Leder for SANKS Gunn Heatta
SANKS
Gunn.Kristin.Heatta@finnmarkssykehuset.no

FoU-enhet

Nasjonalt team

Undervisning og formidling

Forskning, fag- og tjenesteutvikling