Om oss

SANKS har et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i hele Norge.

SANKS har nasjonale kompetansetjenestefunksjoner for psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen. Vi ivaretar i tillegg funksjoner innen psykisk helsevern og rus til befolkningen i Midt-Finnmark. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset HF.

Sørsamisk:

Saemien nasjovnaale maahtoedïenesje
 – psykiske healsoevaarjelimmie jïh geeruvevoete

Lulesamisk:

Sáme nasjåvnålasj máhtudakdievnastus
– psykalasj varresvuodasuoddjim ja gárevsælgga

Nordsamisk:     

Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus
 – psykalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu

Norsk:

Samisk nasjonal kompetansetjeneste
– psykisk helsevern og rus

Engelsk:

Sámi Norwegian National Advisory Unit
on Mental Health and Substance Use


Oppgaver

  • Videreutvikle kliniske tjenester

Den kliniske virksomheten i SANKS er en viktig arena for utvikling av kulturtilpassede behandlingsmetoder «skreddersydd» for og til samiske pasienter.

  • Fremme og drive forskning og utviklingsarbeid.

SANKS skal blant annet bidra til å etablere samt delta i forskningsnettverk, tilrettelegge for flere PhD- prosjekter, bidra i forskning, fag og tjenesteutviklingsprosjekter.

  • Tilby undervisning og veiledning

Viktig del av SANKS virksomhet går til kompetansespredning. Her inngår bl.a. formidling og undervisning til helsepersonell, pasienter, pårørende, studenter, forskere spesielt innen tema språk og kulturforståelse.

  • Tilby spesialistutdanninger, praksisplasser og hospitering

Styrende dokumenter

De styrende dokumentene har til hensikt å veilede og konkretisere visjon og mål for virksomheten i SANKS.

Strategiplan 2017 - 2021

Strategien viser til det SANKS skal gjøre for å realisere det nasjonale oppdraget de har fått. Den inneholder visjon, verdier og målsetninger. Den vil bli operasjonalisert gjennom handlingsplanen.

Kompetansespredningsplan 2017 - 2019

Kompetansespredningsplanen er gjeldende for kompetansetjenesten i SANKS. Planen synliggjør organiseringen av kompetansespredningsarbeidet, -tiltakene, virkemidlene og metodene overfor de ulike målgruppene.

Handlingsplan 2017

Handlingsplanen synliggjør prioritering og organisering av tiltak for å nå kompetansespredningsplanens resultatmål.

 
 

Organisering Kontakt oss Om samer i Norge

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.