Om oss

SANKS har et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i hele Norge.

Samisk nasjonal kompetansetjeneste
 – psykisk helsevern og rus

Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus
 – psykalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu

Sáme nasjåvnålasj máhtudakdievnastus
– psykalasj varresvuodasuoddjim ja gárevsælgga

Saemien nasjovnaale maahtoedïenesje
 – psykiske healsoevaarjelimmie jïh geeruvevoete

Sámi Norwegian National Advisory Unit
on Mental Health and Substance Use

SANKS har nasjonale kompetansetjenestefunksjoner innen psykisk helsevern og rus for hele den samiske befolkningen i Norge og psykiatriske funksjoner for alle i Midt-Finnmark. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset.

Oppgaver

  • Videreutvikle kliniske tjenester
  • Fremme og drive forskning og utviklingsarbeid
  • Tilby undervisning og veiledning
  • Tilby spesialistutdanninger, praksisplasser og hospitering

SANKS' brukerråd

Brukerrådet består av 4 medlemmer som representerer hver sine områder. Målet med brukerrådet er å arbeide for at brukere har mulighet til å påvirke i beslutninger som har betydning for SANKS tilbud og tjenester.

Medlemsliste 2015 – 2017

Ingrid Jåma
Sørsamisk representant
M 924 69 402 | ingjaa@online.no

Piere Bergkvist
Representant for sørsamer i Sverige
T +46 76 788 81 99 | pierebergkvist@hotmail.com

Marit Roysdatter Steinsvik
Representant for kystsamene Troms/ samisk kirkeliv
M 402 38 600 | mrs@kirken.no 

John Arne Anti
Representant for nordsamer i Indre-Finnmark
M 48 29 48 04  | jalarsenanti@outlook.com

Ungdomsrepresentant* Foreløpig ingen på plass.

Brukerrepresentant i SANKS sitt FoU- styret

Piere Bergkvist
Representant for sørsamer i Sverige
T +46 76 788 81 99 | pierebergkvist@hotmail.com

Varamedlem:
Marit Roysdatter Steinsvik - Representant for kystsamene i Troms
Representant for kystsamene Troms/ samisk kirkeliv
M 402 38 600 | mrs@kirken.no

Møtereferater

31032017 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/31032017 Møtereferat brukerrådet.pdf31032017 Møtereferat brukerrådet.pdf

Faglig referansegruppe for SANKS 2014 –

Nasjonale kompetansetjenester skal etablere faglige referansegrupper som skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonene i forskrift og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet. I tråd med disse retningslinjene har SANKS sin referansegruppe.

Representant for Helse Sør/Øst RHF og leder for Faglig referansegruppe for SANKS

Psykologspesialist og leder Espen Ajo Arnevik, PhD
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Oslo Universitetssykehus HF
esarne@ous-hf.no

Representant for Helse Nord RHF

Dr. med/overlege Siv Kvernmo
Barne- og ungdomsklinikken (BUK)
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
Siv.Kvernmo@unn.no

Representant for Helse Midt-Norge RHF

Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, PhD
NAPHA - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
el-hox@hotmail.com

Representant for Helse Vest RHF

Seniorrådgiver Geir Sverre Braut
Forskningsavdelingen
Stavanger universitetssykehus
gsb@sus.no 

Representant for andre kompetansemiljøer

Leder dr. med. Lars Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)
Sykehuset Innlandet HF
lars.lien@sykehuset–innlandet.no

Representant for universitetsmiljøer

Professor Edvard Hauff
Institutt for klinisk medisin
Universitetet i Oslo
edvard.hauff@medisin.uio.no

Representant for sosialantropologisk forskning

Museumsleder/Sosialantropolog Marit Myrvoll, PhD
Várdobáiki musea/museum
marit@vardobaiki.no

Representant for lulesamisk miljø

Direktør Lars Magne Andreassen
Árran lulesamiske senter, Ájluokta/Drag
lma@arran.no 

Representant for sørsamisk kommune

Enhetsleder/rådgiver Ester Brønstad
Enhetsleder familiesentralen og rådgiver for helse, pleie og omsorg i rådmannens stab
Snåsa kommune
ester.bronstad@snasa.kommune.no

Representant for SANKS brukerråd, sørsamisk representant

Ingrid Jåma
ingjaa@online.no

Representant for SANKS

Leder for SANKS Gunn Heatta
SANKS
Gunn.Kristin.Heatta@finnmarkssykehuset.no

Styrende dokumenter

Strategiplan 2017 - 2021

Strategien viser til det SANKS skal gjøre for å realisere det nasjonale oppdraget de har fått. Den inneholder visjon, verdier og målsetninger. Den vil bli operasjonalisert gjennom handlingsplanen.

Kompetansespredningsplan 2017 - 2019

Kompetansespredningsplanen er gjeldende for kompetansetjenesten i SANKS. Planen synliggjør organiseringen av kompetansespredningsarbeidet, -tiltakene, virkemidlene og metodene overfor de ulike målgruppene.

Handlingsplan 2017

Handlingsplanen synliggjør prioritering og organisering av tiltak for å nå kompetansespredningsplanens resultatmål.

 

AnsatteOrganiseringKontakt oss