Helsenorge

Om oss

SANKS er spesialisthelsetjeneste som tilbyr utredning og behandling innenfor psykisk helsevern og avhengighet for alle.  SANKS har i tillegg nasjonale kompetansetjenestefunksjoner for den samiske befolkningen. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset HF.

Kontaktinformasjon

Hva gjør SANKS

Visjon
SANKS skal bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helse og avhengighet.

Mål
Å nå ut til pasienter, pårørende, fagpersoner, samarbeidspartnere og allmenheten i alle helseregioner med vår kunnskap om samisk psykisk helse og avhengighetsarbeid.

SANKS oppgaver

  • Videreutvikle kliniske tjenester

Den kliniske virksomheten i SANKS er en viktig arena for utvikling av kulturtilpassede behandlingsmetoder «skreddersydd» for og til samiske pasienter.

  • Fremme og drive forskning og utviklingsarbeid.

SANKS skal blant annet bidra til å etablere samt delta i forskningsnettverk, tilrettelegge for flere PhD- prosjekter, bidra i forskning, fag og tjenesteutviklingsprosjekter.

  • Tilby undervisning og veiledning

Viktig del av SANKS virksomhet går til kompetansespredning. Her inngår bl.a. formidling og undervisning til helsepersonell, pasienter, pårørende, studenter, forskere spesielt innen tema språk og kulturforståelse.

  • Tilby spesialistutdanninger, praksisplasser og hospitering


Styrende dokumenter

De styrende dokumentene har til hensikt å veilede og konkretisere visjon og mål for virksomheten i SANKS.

Strategiplan 2019-2024

Strategien viser til det SANKS skal gjøre for å realisere det nasjonale oppdraget vi har fått. Den inneholder visjon, verdier og målsetninger. Den vil bli operasjonalisert gjennom handlingsplanen.

Kompetansespredningsplan 2019-2024

Kompetansespredningsplanen er gjeldende for kompetansetjenesten i SANKS. Planen synliggjør organiseringen av kompetansespredningsarbeidet, -tiltakene, virkemidlene og metodene overfor de ulike målgruppene.


Handlingsplanen synliggjør prioritering og organisering av tiltak for å nå kompetansespredningsplanens resultatmål.

Organisasjonskart

Organisasjonskart Sámi klinihkka

​Ledelsen 


Edit Johnsen
Avdelingsleder SANKS psykisk helsevern og rus


Portrettbilde av Tove Laiti

Tove Laiti
Enhetsleder familieenheten
  78 96 96 94 | M 415 43 375 | tove.kirsti.laiti@finnmarkssykehuset.no 

Portrettbilde av Frøydis Nystad Nilsen

Frøydis Nystad Nilsen
Enhetsleder BUP, medisinskfaglig rådgiver barn og unge
T 78 96 97 66 | M 907 94 475 | froydis.nilsen@finnmarkssykehuset.no


Arnhild Somby
Enhetsleder UPA 
78 96 97 13 | Arnhild.Somby@finnmarkssykehuset.no


Christina Øvregård 
Enhetsleder nasjonalt team
T 78 96 97 45  |Christina.Ovregard@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Ellen Ingrid Eira
Ellen Ingrid Eira
Enhetsleder Døgnenhet- psykisk helse og avhengighet
T 78 96 97 82 | M 902 78 942 ellen.ingrid.g.eira@finnmarkssykehuset.no 


Tonje Samuelsen
Enhetsleder VPP
78 96 97 08 Tonje.Samuelsen@finnmarkssykehuset.no

Oversikt over tildelte FoU-midler

Her finnes en oversikt over forskning,- fag og tjenesteutviklingsprosjekter FoU-styret har tildelt midler til siden 2005 fram til 2020.

Oversikt over tildelte midler 2005-2020

Brukerrådet

Som et nasjonalt kompetansetjeneste skal vi bidra til utvikling av helsetjenestene til den samiske befolkningen.  I arbeidet med å videreutvikle tjenestene våre er det nødvendig med brukermedvirkning.
Brukerrådets mandat og formål er å arbeide for at brukere har mulighet til å påvirke i beslutninger som har betydning for SANKS tilbud og tjenester.

Brukerrådet består av fem medlemmer som representerer hver sine områder.

Medlemsliste 2021 – 2023

Grethe Dunfjeld
Leder for SANKS brukerråd
Sørsamisk representant
92 62 27 49 | Grethe@Dunfjeld.no
Er brukerrepresentant i faglig referansegruppe SANKS.

Ole-Henrik Lifjell 
Nestleder for SANKS brukerråd.
Sørsamisk representant.
M 95 40 95 56 Ole_henrik100@hotmail.com
Er brukerrepresentant i FoU-styret.

June Johnsen
Lulesamisk representant
938 43 842 |june.gerd.johnsen@gmail.com
1. Vara for SANKS FoU-styret.

Hilje Kristoffer Jåma
Ungdomsrepresentant
M 95 52 57 82 Hilje.k.j@hotmail.com
Er ungdomsrepresentant i faglig referansegruppe SANKS. 

Torvald Tretteskog
Nordsamisk representant
M 97 41 22 55  | Torvald.tretteskog@vegvesen.no
Er medlem av SANKS brukerråd.

Mandat for brukerrådet


SANKS offisielle tittel på ulike språk

Norsk: Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus

Sørsamisk: Saemien nasjonaale maahtoedïenesje – psykiske healsoevaarjelimmie jïh geeruvevoete

Lulesamisk: Sáme nasjåvnålasj máhtudakdievnastus – psyhkalasj varresvuodasuoddjim ja gárevsælgga

Nordsamisk: Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus – psykalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu 

Engelsk: Sámi Norwegian National Advisory Unit on Mental Health and Substance Use


Om samer i Norge

Samer er en folkegruppe og et urfolk som har sine bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samene tradisjonelt bebor kalles Sápmi og det strekker seg fra Kolahalvøya i nordøst (Russland), til Hedmark sør i Norge.

Om samer i NorgeFant du det du lette etter?