HELSENORGE

Om oss

SANKS er spesialisthelsetjeneste som tilbyr utredning og behandling innenfor psykisk helsevern og avhengighet for alle.  SANKS har i tillegg nasjonale kompetansetjenestefunksjoner for den samiske befolkningen. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset HF.

Kontaktinformasjon

Hva gjør SANKS

Visjon
SANKS skal bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helse og avhengighet.

Mål
Å nå ut til pasienter, pårørende, fagpersoner, samarbeidspartnere og allmenheten i alle helseregioner med vår kunnskap om samisk psykisk helse og avhengighetsarbeid.

SANKS oppgaver

  • Videreutvikle kliniske tjenester

Den kliniske virksomheten i SANKS er en viktig arena for utvikling av kulturtilpassede behandlingsmetoder «skreddersydd» for og til samiske pasienter.

  • Fremme og drive forskning og utviklingsarbeid.

SANKS skal blant annet bidra til å etablere samt delta i forskningsnettverk, tilrettelegge for flere PhD- prosjekter, bidra i forskning, fag og tjenesteutviklingsprosjekter.

  • Tilby undervisning og veiledning

Viktig del av SANKS virksomhet går til kompetansespredning. Her inngår bl.a. formidling og undervisning til helsepersonell, pasienter, pårørende, studenter, forskere spesielt innen tema språk og kulturforståelse.

  • Tilby spesialistutdanninger, praksisplasser og hospitering


Styrende dokumenter

De styrende dokumentene har til hensikt å veilede og konkretisere visjon og mål for virksomheten i SANKS.

Strategiplan 2019-2024

Strategien viser til det SANKS skal gjøre for å realisere det nasjonale oppdraget vi har fått. Den inneholder visjon, verdier og målsetninger. Den vil bli operasjonalisert gjennom handlingsplanen.

Kompetansespredningsplan 2019-2024

Kompetansespredningsplanen er gjeldende for kompetansetjenesten i SANKS. Planen synliggjør organiseringen av kompetansespredningsarbeidet, -tiltakene, virkemidlene og metodene overfor de ulike målgruppene.

Handlingsplan 2022

Handlingsplanen synliggjør prioritering og organisering av tiltak for å nå kompetansespredningsplanens resultatmål.

Organisasjonskart

Organisasjonskart Sámi klinihkka

​Informasjonsbrosjyre

Sørsamisk informasjonsbrosjyreLulesamisk informasjonsbrosjyreNordsamisk informasjonsbrosjyre

​Ledelsen 


Edit Johnsen
Avdelingsleder SANKS psykisk helsevern og rus


Portrettbilde av Tove Laiti

Tove Laiti
Enhetsleder familieenheten
  78 96 96 94 | M 415 43 375 | tove.kirsti.laiti@finnmarkssykehuset.no 

Portrettbilde av Frøydis Nystad Nilsen

Frøydis Nystad Nilsen
Enhetsleder BUP, medisinskfaglig rådgiver barn og unge
T 78 96 97 66 | M 907 94 475 | froydis.nilsen@finnmarkssykehuset.no


Arnhild Somby
Enhetsleder UPA 
78 96 97 13 | Arnhild.Somby@finnmarkssykehuset.no


Christina Øvregård 
Enhetsleder nasjonalt team
T 78 96 97 45  |Christina.Ovregard@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Ellen Ingrid Eira
Ellen Ingrid Eira
Enhetsleder Døgnenhet- psykisk helse og avhengighet
T 78 96 97 82 | M 902 78 942 ellen.ingrid.g.eira@finnmarkssykehuset.no 


Tonje Samuelsen
Enhetsleder VPP
78 96 97 08 Tonje.Samuelsen@finnmarkssykehuset.no


Enhetsleder TSB poliklinikk ubesatt

Oversikt over tildelte FoU-midler

Her finnes en oversikt over forskning,- fag og tjenesteutviklingsprosjekter FoU-styret har tildelt midler til siden 2005 fram til 2022.

Oversikt over tildelte midler 2005 til 2022

Brukerrådet

Som et nasjonalt kompetansetjeneste skal vi bidra til utvikling av helsetjenestene til den samiske befolkningen. I arbeidet med å videreutvikle tjenestene våre er det nødvendig med brukermedvirkning.
Brukerrådets mandat og formål er å arbeide for at brukere har mulighet til å påvirke i beslutninger som har betydning for SANKS tilbud og tjenester.

Brukerrådet består av fem medlemmer som representerer hver sine områder.

Medlemsliste 2021 – 2023

Grethe Dunfjeld
Leder for SANKS brukerråd
Sørsamisk representant
92 62 27 49 | Grethe@Dunfjeld.no
Er brukerrepresentant i faglig referansegruppe SANKS.

Ole-Henrik Lifjell 
Nestleder for SANKS brukerråd.
Sørsamisk representant.
M 95 40 95 56 Ole_henrik100@hotmail.com
Er brukerrepresentant i FoU-styret.

June Johnsen
Lulesamisk representant
938 43 842 |june.gerd.johnsen@gmail.com
1. Vara for SANKS FoU-styret.

Hilje Kristoffer Jåma
Ungdomsrepresentant
M 95 52 57 82 Hilje.k.j@hotmail.com
Er ungdomsrepresentant i faglig referansegruppe SANKS. 

Torvald Tretteskog
Nordsamisk representant
M 97 41 22 55  | Torvald.tretteskog@vegvesen.no
Er medlem av SANKS brukerråd.

Mandat for brukerrådet


SANKS offisielle tittel på ulike språk

Norsk: Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus

Sørsamisk: Saemien nasjonaale maahtoedïenesje – psykiske healsoevaarjelimmie jïh geeruvevoete

Lulesamisk: Sáme nasjåvnålasj máhtudakdievnastus – psyhkalasj varresvuodasuoddjim ja gárevsælgga

Nordsamisk: Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus – psykalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu 

Engelsk: Sámi Norwegian National Advisory Unit on Mental Health and Substance Use


Om samer i Norge

Samer er en folkegruppe og et urfolk som har sine bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samene tradisjonelt bebor kalles Sápmi og det strekker seg fra Kolahalvøya i nordøst (Russland), til Hedmark sør i Norge.

Om samer i Norge
Fant du det du lette etter?