Om oss

SANKS har et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i hele Norge.

SANKS har nasjonale kompetansetjenestefunksjoner for psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen. Vi ivaretar i tillegg funksjoner innen psykisk helsevern og rus til befolkningen i Midt-Finnmark. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset HF.

Sørsamisk:

Saemien nasjovnaale maahtoedïenesje
 – psykiske healsoevaarjelimmie jïh geeruvevoete

Lulesamisk:

Sáme nasjåvnålasj máhtudakdievnastus
– psykalasj varresvuodasuoddjim ja gárevsælgga

Nordsamisk:     

Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus
 – psykalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu

Norsk:

Samisk nasjonal kompetansetjeneste
– psykisk helsevern og rus

Engelsk:

Sámi Norwegian National Advisory Unit
on Mental Health and Substance Use


Oppgaver

  • Videreutvikle kliniske tjenester

Den kliniske virksomheten i SANKS er en viktig arena for utvikling av kulturtilpassede behandlingsmetoder «skreddersydd» for og til samiske pasienter.

  • Fremme og drive forskning og utviklingsarbeid.

SANKS skal blant annet bidra til å etablere samt delta i forskningsnettverk, tilrettelegge for flere PhD- prosjekter, bidra i forskning, fag og tjenesteutviklingsprosjekter.

  • Tilby undervisning og veiledning

Viktig del av SANKS virksomhet går til kompetansespredning. Her inngår bl.a. formidling og undervisning til helsepersonell, pasienter, pårørende, studenter, forskere spesielt innen tema språk og kulturforståelse.

  • Tilby spesialistutdanninger, praksisplasser og hospitering

Styrende dokumenter

De styrende dokumentene har til hensikt å veilede og konkretisere visjon og mål for virksomheten i SANKS.

Strategiplan 2017 - 2021

Strategien viser til det SANKS skal gjøre for å realisere det nasjonale oppdraget de har fått. Den inneholder visjon, verdier og målsetninger. Den vil bli operasjonalisert gjennom handlingsplanen.

Kompetansespredningsplan 2017 - 2019

Kompetansespredningsplanen er gjeldende for kompetansetjenesten i SANKS. Planen synliggjør organiseringen av kompetansespredningsarbeidet, -tiltakene, virkemidlene og metodene overfor de ulike målgruppene.

Handlingsplan 2018

Handlingsplanen synliggjør prioritering og organisering av tiltak for å nå kompetansespredningsplanens resultatmål.

Organisering

Organisasjonskart​

Organisasjonskart for SANKS

​Ledelsen ved SANKS

Portrettbilde av Gunn Heatta


Gunn Heatta 
Leder, SANKS
T 78 46 95 50 | Mobil 41 12 05 46 | gunn.kristin.heatta@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Tove Laiti


Tove Laiti
Enhetsleder familieenheten
T 78 46 95 35 | M 415 43 375 | tove.kirsti.laiti@finnmarkssykehuset.no 

Portrettbilde av Frøydis Nystad Nilsen


Frøydis Nystad Nilsen
Enhetsleder BUP, medisinskfaglig rådgiver barn og unge
M 90 79 44 75 | froydis.nilsen@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Edit Johnsen


Edit Johnsen
Enhetsleder UPA,
T 78 46 95 64 | M 482 92 612 | edit.johnsen@finnmarkssykehuset.no 


May Helen Schanche
Enhetsleder PUT/TSB
T 78 46 95 80| M 905 31560| 
may.helen.schanche@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Ellen Ingrid Eira


Ellen Ingrid Eira
Enhetsleder TSB Finnmarksklinikken
T 78 46 93 23 | ellen.ingrid.g.eira@finnmarkssykehuset.no 

Portrettbilde av Laila Somby Iversen


Laila Somby Iversen
Enhetsleder døgnavdelingen for voksne
T 78 46 45 72 | M 970 12 781 | laila.somby.iversen@finnmarkssykehuset.no


Portrettbilde av Gordana Ignjatovic Jovanovic


Gordana Ignjatovic Jovanovic
Konstituert enhetsleder VPP, Medisinskfaglig rådgiver- voksne
T 78 46 58 12 | gordana.ignjatovic.jovanovic@finnmarkssykehuset.no

Administrasjonen

Karasjok                                                                        

Portrettbilde av Ellen Kalstad


Ellen Kalstad
Rådgiver
T 78 46 95 74 | ellen.kalstad@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Johanna Unga


Johanna Unga
Økonomi- og administrasjonskonsulent
T 78 46 95 54 | M 468 11 736 | johanna.unga@finnmarkssykehuset.no

SANKS' brukerråd

Som et nasjonalt kompetansetjeneste skal vi bidra til utvikling av helsetjenestene til den samiske befolkningen.  I arbeidet med å videreutvikle tjenestene våre er det nødvendig med brukermedvirkning.
Brukerrådets mandat og formål er å arbeide for at brukere har mulighet til å påvirke i beslutninger som har betydning for SANKS tilbud og tjenester.

Brukerrådet består av fem medlemmer som representerer hver sine områder.

Medlemsliste 2018 – 2020

Ingrid Jåma
Sørsamisk representant
M 924 69 402 | ingjaa@online.no
Er brukerrepresentant i SANKS referansegruppe.

Piere Bergkvist
Representant for sørsamer i Sverige
M +46 76 788 81 99 | pierebergkvist@hotmail.com
Er brukerrepresentant i FoU-styret.

June Johnsen
Lulesamisk representant
M |

Elen Ravna
Ungdomsrepresentant
M 938 74 039 | elenravna@gmail.com 

Tom-Kristian "Tommen" Hermo
RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
M 412 34 595  | Tommen111@outlook.com

Mandat for brukerrådet

31032017 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/31032017 Møtereferat brukerrådet.pdf31032017 Møtereferat brukerrådet.pdf
03112017 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/03112017 Møtereferat brukerrådet.pdf03112017 Møtereferat brukerrådet.pdf

 
 

Kontakt oss Om samer i Norge

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.