Om oss

SANKS er spesialisthelsetjeneste som tilbyr utredning og behandling innenfor psykisk helse- og rusvern for alle.  SANKS har i tillegg nasjonale kompetansetjenestefunksjoner for den samiske befolkningen. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset HF.

Kontaktinformasjon

E-post
sanks-postmottak@finnmarkssykehuset.no

SANKS Karasjok (barn og unge, FoU og adm.)
78 46 95 50

SANKS Lakselv (Voksne)
78 46 45 50

TSB Finnmarksklinikken (Voksne: Rus-døgnenhet)
78 46 93 20

Nasjonalt team (Tilbud utenfor Finnmark)
915 18 742

Mediakontakt

Portrettfoto av Gunn Heatta

Gunn Heatta 
Leder, SANKS
T 78 46 95 50 | Mobil 41 12 05 46 | Gunn.Kristin.Heatta@finnmarkssykehuset.no

Portrettfoto av Majjen Eira

Majjen Eira 
Språk- og informasjonrådgiver
T 78 46 95 54 | M 941 68 134 | Majjen.Eira@finnmarkssykehuset.no

Hva gjør SANKS

Visjon
SANKS skal bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rusarbeid.

Mål
Å nå ut til pasienter, pårørende, fagpersoner, samarbeidspartnere og allmenheten i alle helseregioner med vår kunnskap om samisk psykisk helsevern og rusarbeid.

SANKS oppgaver

  • Videreutvikle kliniske tjenester

Den kliniske virksomheten i SANKS er en viktig arena for utvikling av kulturtilpassede behandlingsmetoder «skreddersydd» for og til samiske pasienter.

  • Fremme og drive forskning og utviklingsarbeid.

SANKS skal blant annet bidra til å etablere samt delta i forskningsnettverk, tilrettelegge for flere PhD- prosjekter, bidra i forskning, fag og tjenesteutviklingsprosjekter.

  • Tilby undervisning og veiledning

Viktig del av SANKS virksomhet går til kompetansespredning. Her inngår bl.a. formidling og undervisning til helsepersonell, pasienter, pårørende, studenter, forskere spesielt innen tema språk og kulturforståelse.

  • Tilby spesialistutdanninger, praksisplasser og hospitering


Styrende dokumenter

De styrende dokumentene har til hensikt å veilede og konkretisere visjon og mål for virksomheten i SANKS.

Strategiplan 2017 - 2021

Strategien viser til det SANKS skal gjøre for å realisere det nasjonale oppdraget de har fått. Den inneholder visjon, verdier og målsetninger. Den vil bli operasjonalisert gjennom handlingsplanen.

Kompetansespredningsplan 2017 - 2019

Kompetansespredningsplanen er gjeldende for kompetansetjenesten i SANKS. Planen synliggjør organiseringen av kompetansespredningsarbeidet, -tiltakene, virkemidlene og metodene overfor de ulike målgruppene.

Handlingsplan 2018

Handlingsplanen synliggjør prioritering og organisering av tiltak for å nå kompetansespredningsplanens resultatmål.

Organisasjonskart​

Org.kart SANKS

Org.kart SANKS


 ​Ledelsen og adm.

Portrettbilde av Gunn Heatta


Gunn Heatta 
Leder, SANKS
T 78 46 95 50 | Mobil 41 12 05 46 | gunn.kristin.heatta@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Tove Laiti


Tove Laiti
Enhetsleder familieenheten
T 78 46 95 35 | M 415 43 375 | tove.kirsti.laiti@finnmarkssykehuset.no 

Portrettbilde av Frøydis Nystad Nilsen


Frøydis Nystad Nilsen
Enhetsleder BUP, medisinskfaglig rådgiver barn og unge
M 90 79 44 75 | froydis.nilsen@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Edit Johnsen


Edit Johnsen
Enhetsleder UPA,
T 78 46 95 64 | M 482 92 612 | edit.johnsen@finnmarkssykehuset.no 


May Helen Schanche
Enhetsleder PUT/TSB
T 78 46 95 80| M 905 31560| 
may.helen.schanche@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Ellen Ingrid Eira


Ellen Ingrid Eira
Enhetsleder TSB Finnmarksklinikken
T 78 46 93 23 | ellen.ingrid.g.eira@finnmarkssykehuset.no 

Portrettbilde av Laila Somby Iversen


Laila Somby Iversen
Enhetsleder døgnavdelingen for voksne
T 78 46 45 72 | M 970 12 781 | laila.somby.iversen@finnmarkssykehuset.no


Portrettbilde av Gordana Ignjatovic Jovanovic


Gordana Ignjatovic Jovanovic
Konstituert enhetsleder VPP, Medisinskfaglig rådgiver- voksne
T 78 46 58 12 | gordana.ignjatovic.jovanovic@finnmarkssykehuset.no

Administrasjonen:

Portrettbilde av Ellen Kalstad


Ellen Kalstad
Rådgiver
T 78 46 95 74 | ellen.kalstad@finnmarkssykehuset.no


Anne Wanjiru Njuguna
Administrasjonskonsulent
T 78 46 95 54 | M 468 11 736 | Anne.Wanjiru.Njuguna@finnmarkssykehuset.no

Oversikt over tildelte FoU-midler

Her finnes en oversikt over forskning,- fag og tjenesteutviklingsprosjekter FoU-styret har tildelt midler til siden 2005 fram til 2018.

Oversikt over tildelte midler 2005- 2018

Brukerrådet

Som et nasjonalt kompetansetjeneste skal vi bidra til utvikling av helsetjenestene til den samiske befolkningen.  I arbeidet med å videreutvikle tjenestene våre er det nødvendig med brukermedvirkning.
Brukerrådets mandat og formål er å arbeide for at brukere har mulighet til å påvirke i beslutninger som har betydning for SANKS tilbud og tjenester.

Brukerrådet består av fem medlemmer som representerer hver sine områder.

Medlemsliste 2018 – 2020

Ingrid Jåma
Sørsamisk representant
M 924 69 402 | ingjaa@online.no
Er brukerrepresentant i SANKS referansegruppe.

Piere Bergkvist
Representant for sørsamer i Sverige
M +46 76 788 81 99 | pierebergkvist@hotmail.com
Er brukerrepresentant i FoU-styret.

June Johnsen
Lulesamisk representant
M |938 43 842 |june.gerd.johnsen@gmail.com

Elen Ravna
Ungdomsrepresentant
M 938 74 039 | elenravna@gmail.com 

Tom-Kristian "Tommen" Hermo
RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
M 412 34 595  | tommen1111@outlook.com

Mandat for brukerrådet

2018 11 02 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/2018 11 02 Møtereferat brukerrådet.pdf2018 11 02 Møtereferat brukerrådet.pdf
2018 09 18 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/2018 09 18 Møtereferat brukerrådet.pdf2018 09 18 Møtereferat brukerrådet.pdf
2018 02 14 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/2018 02 14 Møtereferat brukerrådet.pdf2018 02 14 Møtereferat brukerrådet.pdf
2017 11 03 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/2017/2017 11 03 Møtereferat brukerrådet.pdf2017 11 03 Møtereferat brukerrådet.pdf
2017 03 31 Møtereferat brukerrådet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/SANKS/Brukerråd møtereferater/2017/2017 03 31 Møtereferat brukerrådet.pdf2017 03 31 Møtereferat brukerrådet.pdf

 

Nyhetsbrev

SANKS sender ut nyhetsbrev til interesserte fire ganger årlig. Dette for å spre informasjon om vår virksomhet til samarbeidpartnere og allmennheten.

Trykk lenke for å lese nyheter og artikler: 

sanks-nyhetsbrev Meld på nyhetsbrev

SANKS offisielle tittel på ulike språk

Norsk: Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus

Sørsamisk: Saemien nasjonaale maahtoedïenesje – psykiske healsoevaarjelimmie jïh geeruvevoete

Lulesamisk: Sáme nasjåvnålasj máhtudakdievnastus – psykalasj varresvuodasuoddjim ja gárevsælgga

Nordsamisk:Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus – psykalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu 

Engelsk: Sámi Norwegian National Advisory Unit on Mental Health and Substance Use


Om samer i Norge

Samer er en folkegruppe og et urfolk som har sine bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samene tradisjonelt bebor kalles Sápmi og det strekker seg fra Kolahalvøya i nordøst (Russland), til Hedmark sør i Norge.

Om samer i Norge


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.