HELSENORGE
Klinisk etikkomité i Finnmarkssykehuset

Klinisk etikkomité

Alle norske helseforetak er pålagt å ha kliniske etikkomiteer. Det er Universitetet i Oslo som har ansvaret for nasjonal koordinering og fagutvikling for komiteene, og komiteene jobber utfra et nasjonalt mandat, gjeldende fra 2011.

​Klinisk etikkomité (KEK) skal være til hjelp i tilfeller der man står i vanskelige etiske utfordringer i klinikken. Komiteens oppgave er å sørge for at verdispørsmål knyttet til kliniske beslutninger blir belyst og vurdert, blant annet ved å gjennomføre systematiske drøftinger, ved å fremme tverrfaglighet og ved å sikre at pasienters og pårørendes perspektiv kommer tilstrekkelig fram.

Komiteen har en rådgivende funksjon, men ingen avgjørelsesmyndighet. Komiteen fungerer som et uavhengig forum for fri diskusjon og støtte rundt vanskelige klinisk-etiske avgjørelser. Det er viktig å understreke at komiteen ikke er et klageorgan, og den har heller ingen tilknytning til de regionale forskningsetiske komiteene. Komiteen har ingen sanksjonsmyndighet når det gjelder avgjørelser av medisinsk art. KEK er heller ikke en etisk domstol og har ingen tilknytning til sykehusets avviksbehandling

KEK Finnmarkssykehuset ble opprettet i 2004, og er en av fem etikkomiteer i Helse Nord. Den består av seks til ti medlemmer som oppnevnes av direktøren for tre år av gangen. Komiteen skal være bredt sammensatt, både faglig og geografisk. Komiteens arbeid er uavhengig av foretakets administrasjon.

Hvorfor Klinisk etikkomité?

Den kliniske hverdagen blir stadig mer sammensatt og byr på nye faglige og menneskelige utfordringer. Aldri før har vi kunnet stille så mange diagnoser, behandle så mange lidelser og forlenge livet til så mange så lenge. Samtidig er det et økende sprik mellom det medisinsk mulige og det økonomisk gjennomførbare. Dette reiser nye problemstillinger i forhold til behandlingsansvar og hva som er i pasientens beste interesse.

Respekt, åpenhet og omtanke skal kombineres med høy faglig kvalitet i planlegging og gjennomføring av behandling og pleie. Helsepersonalet arbeider under press og må samtidig ta kompliserte avgjørelser, og ofte er det mange aktører rundt samme pasient. I denne hverdagen kan det være nyttig å ha en Klinisk etikk komité som et forum for åpen diskusjon og støtte i de mange etisk vanskelige valgene.

Hvem kan kontakte Klinisk etikkomité?

Alle ansatte i Finnmarkssykehuset, samt pasienter og pårørende kan henvende seg til KEK.

Alle medlemmene av komiteen kan kontaktes personlig, over telefon, e-post eller brev. Saken skal være anonymisert eller basert på samtykke fra pasienten. Er du usikker på om du har en sak som er aktuell for komiteen, kan du ta kontakt med en av oss for en uformell samtale.

Når kan du ta kontakt med klinisk etikkomité?

  • Du kan kontakte komiteen når du ønsker å drøfte konkrete klinisk-etiske problemstillinger du står i nå eller i etterkant. 
  • Når du ønsker råd om hvordan en konkret etisk problemstilling kan håndteres.
  • Når du ønsker å sette overordnede verdispørsmål på dagsorden for erfaringsutveksling og kritisk refleksjon

Hvordan arbeider klinisk etikkomité?

Drøftinger av etiske problem:

Når saker meldes til KEK ,vil komiteen komme sammen for vurdering,  refleksjon og drøfting av  sakens ulike medisinske, psykososiale og etiske aspekter. Drøftingen i KEK foregår ved hjelp av en mal som er utviklet fra SME-modellen (Senter for medisinsk etikk). Denne malen brukes til å drøfte etiske dilemmaer i helsetjenesten. 

Seminarer og temamøter:

KEK arbeider for å øke den etiske kompetanse i sykehuset generelt. Dette gjør vi for eksempel gjennom temamøter og seminarer for sykehusets ansatte.

Egen kompetanseutvikling:

KEK arbeider systematisk med egen kompetanseutvikling for å kunne gjøre et godt arbeid i sykehuset. KEK kan innhente veiledning fra Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, eller fra andre komiteer i Helse Nord.

Nasjonalt mandat

Les nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer i helseforetak

Ta kontakt

FIN-Klinisketikkomite@hn.helsenord.no

Medlemmer i Klinisk etikkomité i Finnmarkssykehuset


Elin Sagbakken
Diabetessykepleier og rådgiver innen pasient- og pårørendeopplæring, Kirkenes sykehus
T 78 97 52 70| elin.sagbakken@finnmarkssykehuset.no

Gunn Kristin Aftret Langvoll
Diabetessykepleier, Hammerfest sykehus
T 78 42 14 45 | Gunn.Kristin.Aftret.Langvoll@finnmarkssykehuset.no

Tom Kristian Tommen Hermo
Representant fra brukerutvalget
M 412 34 595 | Tom-Kristian.Tommen.Hermo@finnmarkssykehuset.no

Marit Heger
Overlege medisin, Klinikk Alta
M 900 46 518| marit.britt.elfriede.heger@finnmarkssykehuset.no

Fant du det du lette etter?