Finnmarkssykehuset

Finnmark har en godt utbygd desentralisert spesialisthelsetjeneste. Vi har behandlingstilbud i Karasjok, hvor vi har et spesielt fokus på helsetjenester til den samiske befolkningen. De fleste kommunene i Finnmark har sykestueplasser som Finnmarkssykehuset finansierer/subsidierer, og som ut fra avstander og befolkningstetthet gir befolkningen i Finnmark et godt og trygt helsetilbud i nærheten av der de bor.

På grunn av de store avstandene i fylket, er det vedtatt å opprettholde to sykehus med akuttfunksjoner innen medisin, kirurgi og fødselsomsorg. I tillegg er vi opptatt av å gå behandling nær der folk bor. I 2019 opprettet vi to nye klinikker; Klinikk Alta og Sámi klinihkka i Karasjok, begge med egne klinikksjefer i direktørens ledergruppe. Psykiatrien er integrert i samtlige av de fire behandlingsstedene. Samisk nasjonal kompetansetjeneste, SANKS, inngår i Sámi klinihkka, og har et nasjonalt ansvar for å tilby og utvikle helsetjenester til den samiske befolkningen.

Med de avstandene vi har i Finnmark, er det spesielt viktig å ha et nært og forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Verdigrunnlag

Pasientens behov er utgangspunkt for all behandling, og kjernen i all pleie. Vårt møte med pasienter, pårørende, kolleger og eksterne samarbeidspartnere skal preges av: 

Kvalitet - Trygghet - Respekt

Klinikker

Finnmarkssykehuset består av fire klinikker, i tillegg til den prehospitale tjenesten. Klinikkene er fordelt på Hammerfest og Kirkenes sykehus, Klinikk Alta og Sámi klinihkka. 

Klinikk Hammerfest 

Klinikk Kirkenes

Sámi klinihkka

Klinikk Alta

Oppdragsdokumentet

Oppdragsdokumentene er helt sentrale i styringen og utviklingen av spesialisthelsetjenesten. Helse Nord RHF stiller krav til helseforetakene i regionen. 

Les mer på Helse Nord

Kvalitetsindikatorer 

En kvalitetsindikator er et indirekte mål – en pekepinn – på kvalitet. Den sier noe om kvaliteten på det området som måles. Formålet med kvalitetsindikatorene er å gi publikum og brukerne, helsepersonell og ledere informasjon om kvaliteten på vårt tjenestetilbud. Våre kvalitetsindikatorer er måltall på sentrale deler av vår virksomhet. 

Kvalitetsindikator for Finnmarkssykehuset på Helsedirektoratet.no

Fant du det du lette etter?