Grønt sykehus

Finnmarkssykehusets svar på miljø- og klimautfordringene

Det naturlige ytre miljø har en stor direkte betydning for menneskers helse og velvære. Det globale klima og miljø er også avgjørende for menneskers livsgrunnlag. Det påhviler derfor alle mennesker et moralsk ansvar for å ta vare på miljøet.

Finnmarkssykehuset har ansvaret for den offentlige spesialisthelsetjenesten i Finnmark. Dette vil nødvendigvis belaste det ytre miljøet. Dette gjelder i særlig grad i Finnmark fylke, som er preget av svært lange avstander og spredt bosetning.

Finnmarkssykehuset ønsker derfor å drive sin virksomhet med minst mulig negativ påvirkning av klima og miljø. Foretaket har fokus på god og effektiv bruk av energi, samtidig som foretaket arbeider systematisk for å redusere utslipp til luft, vann og jord. Finnmarkssykehuset har en kontinuerlig kontroll av sine hovedprosesser for å sikre at arbeidet blir gjort i henholdt til gjeldende regelverk, lover og krav.

Miljøarbeidet må forankres nedenfra: Hver enkelt medarbeider kan gjennom sine handlinger bidra til å nå de overordnede miljømålene, og foretakets ansatte skal ha kunnskaper og holdninger som gjør dette mulig. 

Finnmarkssykehuset har identifisert de vesentlige miljøaspektene til foretaket, og på bakgrunn av dette vedtatt følgende hovedmål:

1 - Energi

10 % reduksjon av energiforbruk kwh/m2 i eksisterende bygningsmasse, inkludert nybygg, innen 2018.
Alle nye bygg skal planlegges for energiklasse passivhus.

2 - Transport

Delmål 1

10 % reduksjon i CO2-utslippene innen utgang av 2019, sammenlignet med 2015. Ikke inkludert pasientreiser.

Delmål 2 - Pasientreiser*

10% reduksjon i CO2-utslippene innen utgang av 2021, sammenlignet med 2015.

* Endring av pasientreiser er tidkrevende. Dette målet blir sett i sammenheng med foretakets e-helsestrategi og strategisk utviklingsplan, inkludert bygge- og utviklingsprosjekter som Alta nærsykehus og Samisk helsepark.

3 - Avfall

10 % reduksjon av total mengde avfall innen utgangen av 2019, sammenlignet med 2015.

Ved utlysning på avfallshåndtering skal det vurderes å stille krav til leverandøren om avfallssortering. Det skal gjøres en reell vurdering av miljøregnskap på de alternativer som finnes. 

4 - Innkjøp

Sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir gjort målinger/registreringer som dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er stilt miljøkrav.

Status på miljømålene rapporteres årlig til styret i Finnmarkssykehuset. Les siste rapporter her:

Ledelsens gjennomgåelse 2014Ledelsens gjennomgåelse 2015Ledelsens gjennomgåelse 2016Ledelsens gjennomgåelse 2017

Dette bildet mangler alt-text

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.