Media

Kommunikasjonsstaben tar i mot alle mediehenvendelser.
Døgnbemannet vakttelefon: 982 62 381

NB! Vakttelefonen tar ikke i mot tekstmeldinger (SMS)
Mediehenvendelser pr. e-post: media@finnmarkssykehuset.no

Kommunikasjonsstaben

Portrettfoto av Ivar Greiner
 

Ivar Greiner
Kommunikasjonssjef
T 78 42 11 15 | M 909 71 417 | ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no

Portrettfoto av Eilert Sundt
 

Eilert Sundt
Kommunikasjonsrådgiver
T 78 42 11 38 | M 480 28 670 | eilert.sundt@finnmarkssykehuset.no

Meldinger om ulykker og hendelser

Finnmarkssykehuset legger ut meldinger på Twitter i etterkant av ulykker og hendelser med skadde pasienter som kan ha interesse for media.

Opplysningene er standardisert og i anonym form. Vi jobber for at korrekt informasjon skal komme ut så raskt som mulig etter en ulykke, men vi ber om forståelse for at dette enkelte ganger kan ta noe tid, da helsepersonell må prioritere utredning og behandling av pasienter.

Finnmarkssykehuset gir ikke opplysninger om pasienter som kommer til sykehuset etter voldsepisoder. Media bes i disse tilfellene forholde seg til politiet.

Vi informerer bare om pasientenes skadegrad og tilstand, og om hvor pasientene behandles.
Når vi opplyser om skadegrad, er det slik den vurderes av behandlende lege på det aktuelle tidspunktet. Denne vurderingen kan ofte forandres i løpet av et behandlingsforløp.

Skadegrad:

Lettere skadd – Moderat skadd – Alvorlig skadd – Meget alvorlig – Uavklart

Tilstand:

Stabil – Ustabil – Til observasjon – Utskrevet – Kritisk

Pressebilder

Her samler vi bilder til fri bruk for media.
Hvis ikke annet er angitt i filnavnet, skal bilder krediteres "Foto: Finnmarkssykehuset".

Retningslinjer for ansattes kontakt med media

Gjelder for ansatte: Disse retningslinjene gjelder for ansatte ved Finnmarkssykehuset som blir kontaktet av journalister eller som på eget initiativ tar kontakt med massemediene.

NB! Ved kriser og større ulykker gjelder egne bestemmelser fastsatt i foretakets katastrofe- og beredskapsplanverk.

Formål

Retningslinjene skal stimulere til et planmessig og målrettet kontakt med media for å spre kunnskap om foretakets virksomhet, visjoner og verdier. Et godt og gjensidig tillitsforhold til pressen er en forutsetning for å formidle informasjon om våre tjenester og tilbud til publikum, pasienter og pårørende.
Finnmarkssykehuset har som offentlig helseforetak en forpliktelse til å gi saklig og aktuell helseinformasjon til allmennheten. Retningslinjene skal bidra til dette. Retningslinjene skal klargjøre plikter, rettigheter, ansvar og lojalitetskrav knyttet til medarbeidernes kontakt med massemediene. Retningslinjene skal spesielt sikre at foretakets kontakt med massemediene ikke skjer på bekostning av pasienters og pårørendes rettigheter, slik de er nedfelt i helselovgivningen.

1. Åpenhet

Åpenhet og en uttrykt vilje til dialog med alle viktige målgrupper er et bærende prinsipp for Finnmarkssykehuset. Med bakgrunn i spesialisthelsetjenestenes store samfunnsmessige betydning er det en målsetting å ha stor åpenhet om Finnmarkssykehusets virksomhet. Som offentlig virksomhet har Finnmarkssykehuset en særskilt forpliktelse til å gi allmennheten innsyn i sin virksomhet.

2. Bidra konstruktivt

Medarbeidere i foretaket har som særlig sakkyndige et ansvar for å formidle kunnskaper om helsevesenet, og gi aktuell og korrekt helseopplysning til publikum. Massemediene er en viktig kanal for slik informasjon. Alle medarbeidere plikter å bidra konstruktivt i dette informasjonsarbeidet når situasjonen tilsier det.

3. Offisielle talspersoner

Når media tar kontakt med Finnmarkssykehuset, skal disse henvendelsene rettes til kommunikasjonsstaben, som koordinerer disse. Unntak her er mediahenvendelser som går direkte til styreleder.

Styreleder/nestleder/direktør svarer på spørsmål knyttet til styresaker

Direktør svarer for alle forhold som berører foretaket, herunder spesielt strategisk informasjon som vedrører budsjett, kjernevirksomhet, personal- og organisasjonsutvikling, statistikk og analyser, kriser/alvorlige ulykker.

Stabsledere og klinikksjefer uttaler seg om saker som vedrører eget ansvarsområde. Andre forhold vedforetakets drift eller ved kriser/ulykker der de involveres, i samråd med direktør/informasjonssjef. Spørsmål av medisinsk faglig karakter henvises til klinikksjefer, eller avdelingsoverlege (tilsvarende) for vedkommende spesialitet eller grenspesialitet. Disse svarer enten selv eller henviser til rette vedkommende. Henvendelser om feilbehandling, erstatningsspørsmål eller lignende skal rettes direkte til direktøren.

Vakthavende lege svarer i forbindelse med mindre ulykker som for eksempel bilulykker, der media ønsker informasjon om de(n) skadede pasient (-er) er det vakthavende lege ved den avdeling som har det overordnede behandlingsansvaret for pasienten som enten svarer selv eller videreformidler informasjonen til kommunikasjonsavdelingen, som igjen svarer media.

Kommunikasjonsstaben koordinerer media og svarer dersom det er mest hensiktsmessig.

Kriser og ulykker
Når det oppstår kriser og alvorlige ulykker inntreffer det helt spesielle informasjonskrav. Disse er beskrevet i Finnmarkssykehusets ”overordnede plan for informasjon i beredskaps-, krise- og katastrofesituasjoner”.

4. Lojalitet overfor pasienter og pårørende

Medarbeidere som uttaler seg til massemediene må vise lojalitet overfor pasienter og pårørende ved å følge opp deres rettigheter, ivareta taushetsplikten og verne om pasientenes integritet. I kontakten med massemediene må foretakets medarbeidere vise spesiell aktsomhet når det gjelder opplysninger som kan identifisere pasienter eller pårørende. Pasienter og pårørende skal skjermes mot uønsket mediekontakt, men Finnmarkssykehusets me darbeidere skal samtidig sørge for å legge forholdene til rette for pasienter som selv ønsker kontakt med mediene, og som etter en medisinsk vurdering anses skikket til å ivareta egne interesser.

5. Korrekt, saklig og aktuell

Informasjon til massemediene skal være korrekt, saklig og aktuell. Helseforetaket skal gjennom en aktiv holdning overfor mediene gi et balansert og nøkternt bilde av virksomheten på ulike områder – herunder policy, prioriteringer, planer og beslutninger av offentlig interesse.

6. Ytringsfrihet

Retningslinjene skal ikke begrense den enkelte medarbeiders ytringsfrihet som privatperson eller som tillitsvalgt ved sykehuset. Enten man skriver selv eller lar seg intervjue må det gå klart frem om man uttaler seg som sykehusets representant, som tillitsvalgt eller som privatperson.

7. Lojalitetsplikt

Medarbeidere som uttaler seg eller på annen måte formidler informasjon til mediene som ansatt i Finnmarkssykehuset har plikt til å opptre lojalt i forhold til foretakets policy, prioriteringer og enkeltbeslutninger som er fattet i foretakets ulike styrende organer. Det anses ikke som lojalt å bruke massemediene for å få omgjort beslutninger som er fattet på lovlig vis av et kompetent beslutningsorgan.

8. Lese gjennom egne uttalelser

Medarbeidere som blir intervjuet har full rett til å be om å få lese igjennom artikkelen etter intervjuet, eller få uttalelsene lest opp på telefon. Hovedregelen er imidlertid at det bare er egne uttalelser man har rett til å lese, ikke hva andre kilder har opplyst. En kan be om at egne uttalelser korrigeres dersom disse er gjengitt feil eller kan misforstås, men har ikke rett til å kreve endringer i tittel, ingress eller journalistens vinkling på saken.

9. Regelbrudd, feil og uetisk atferd

Retningslinjene skal ikke kunne brukes til å dekke over uetisk atferd, feilhandlinger, interne regelbrudd eller ulovligheter. Slike forhold skal tas opp etter fastsatte regler for avviksrapportering og håndteres i henhold til det. Finnmarkssykehuset skal alltid kunne innestå for sine disposisjoner i det offentlige rom.

10. Søke råd

Kommunikasjonsstaben er foretakets rådgivende organ i kommunikasjonsspørsmål. Både ledere og medarbeidere som er uvant med mediekontakt skal søke råd og veiledning hos kommunikasjonsenheten før de opptrer i mediene på foretakets vegne. Medarbeidere på alle nivå skal på sin side bistå informasjonssjef når det gjelder å fremskaffe aktuell og korrekt informasjon. Alle som har uttalt seg i en sak/hatt mediekontakt skal gi beskjed til kommunikasjonsavdelingen via e-post eller telefon etter at kontakt har funnet sted, og hva saken gjaldt. Et par linjer i en e-post er tilstrekkelig.

Presseklipp

Her kan du lese det som blir skrevet om Finnmarkssykehuset og våre enheter og avdelinger i lokal og nasjonal presse.

 • Fikk hjelp i kjente omgivelser: - Jeg måtte vært utrolig sterk i fremmed miljø
  21.7.2017

  Per Edvard Johnsen fikk ikke den hjelpen han trengte før han var i kjente samiske omgivelser. Han mener derfor fagkompetanse må følge med Samisk Helsepark, og ikke slik Finnmarkssykehuset har vedtatt.

 • Hammerfest sykehus - en distriktspolitisk gjøkunge?
  21.7.2017

  Nå da sykehussaken for alvor er kommet på den politiske dagsorden, tør vi kanskje håpe på at det kommer fram hvor umulig det er å tviholde på ett sykehus for Vest-Finnmark i Hammerfest. For det første er ikke tilgjengeligheten god nok, jf.

 • Flere fortviler over manglende psykiatrisk akuttilbud
  20.7.2017

  Kommuneoverlege mener det er løgn å påstå at akuttilbudet til psykiatripasienter i Finnmark er bra. Denne uken kunne NRK fortelle om Kjetil Ernstsen som ble fraktet med politieskorte til UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge) i Tromsø.

 • Stadig flere sover med maske grunnet pustestopp
  20.7.2017

  Tidligere måtte 160 pasienter årlig reise til Tromsø for å få behandling for søvnapné. Nå tilbys behandlingen ved Kirkenes sykehus, og stadig flere sover nå med maske.

 • Tjente 17 millioner mer enn i året før, men det vises ikke på årsresultatet
  19.7.2017

  Selfors Installasjons inntekter gjorde et stort hopp da de fikk et stort oppdrag i nye Kirkenes sykehus. Inntektene til Selfors Installasjon steg fra 19 til 36 millioner på ett år.

 • Mener psykiatrien svikter pasientene i Finnmark
  19.7.2017

  Altaværingen Kjetil Ernstsen mener akuttilbud svikter psykiatri-pasientene. Ernstsen setter i NRK Finnmark ord og ansikt på frustrasjonen pasienter føler. Han ble fraktet til Tromsø med håndjern og politieskorte da han trengte spesialisthjelp.

 • Ble fraktet til sykehuset i Tromsø med politieskorte
  18.7.2017

  Hadde det ikke vært for den dramatiske tvangsinnleggelsen, tror Kjetil Ernststen at hans vei til et nytt liv hadde gått raskere. Etter 20 år i psykiatrien, setter Kjetil Ernststen pris på rolig sjø.

 • Røykere på utstilling
  18.7.2017

  Røyking er noe mange vil til livs, og helst skal de ikke synes. Utenfor Kirkenes sykehus er de røyksugne svært synlig i et glassbur utenfor sykehuset.

 • Samisk helsepark: - Samiske hensyn er godt ivaretatt
  18.7.2017

  Kommunikasjonssjef Ivar Greiner, ved Finnmarkssykehuset mener samiske pasienters behov er godt nok ivaretatt i arbeidet med Samisk helsepark.

 • Ingvild om Pasientreiser: - Nytt system er så komplisert at jeg ga opp å skrive reiseregning
  18.7.2017

  - Kanskje det er det de ønsker? Å lage det så komplisert at folk ikke orker å sende inn regning, sier Ingvild Pharm Bull (52). Hun har blitt behandlet for en kronisk sykdom, og måtte dermed dra til Universitetssykehuset i Nord-Norge ca.

 • En god by å være fisker i
  18.7.2017

  Nord-Norges eldste by feirer seg selv. 228 år etter at Hammerfest sammen med Vardø fikk bystatus, får ishavsbyen fortsatt bestått av fiskerne - til tross for at oljenæringen i dag dominerer.

 • Nei til Alta, også fra Europaministeren
  17.7.2017

  - Men han skylder å dokumentere sine påstander. Frank Bakke-Jensen har i Altaposten den 14.6. gjentatt at det ikke er aktuelt å flytte sykehuset fra Hammerfest til Alta.

 • - Rett skal være rett, Ojala!
  17.7.2017

  - Alta nærsykehus skal videreutvikles. Det er klart jeg vil etterleve aktuelle forskrifter, Irene Ojala. Det er mulig jeg er tungnem, men det er viktig å vite hvilke forskrifter som gjelder for hva.

 • Samiske helsetopper trekker seg i protest
  17.7.2017

  Overlege Knut Johnsen ved Spesialistlegesenteret i Karasjok og SANKS-leder Gunn Heatta har begge trukket seg fra arbeidet med Samisk helsepark.

 • Kvinne sendt til sykehus etter kollisjon
  17.7.2017

  Nødetatene rykket ut til kollisjon mellom bil og campingvogn i Kirkenes mandag. Sør-Varanger brannvesen rykker ut på trafikkulykke ved Turisthotellet. - Bil kjørt inn i bil med campingvogn. Én fraktet til sykehus for sjekk.

 • Mann sendt til sykehus i ambulanse etter slåssing
  16.7.2017

  Mann i 30-årene får behandling på Kirkenes sykehus for brukket nese søndag kveld. Politi og ambulanse rykket ut til en bolig i Kirkenes søndag kveld etter melding om bruk av vold.

 • Mann til sykehus etter slåssing i Kirkenes
  16.7.2017

  Politiet etterforsker saken. Finnmark politidistrikt meldte søndag kveld om en hendelse i Kirkenes. - Politiet og ambulanse til en privat adresse. En person fraktet til Kirkenes sykehus etter slåssing, skriver de på Twitter.

 • - En tungnem politiker
  15.7.2017

  - Bakke-Jensen vil ikke etterleve forskriften. Europaminister Frank Bakke-Jensen skriver i sitt i nnlegg i Altaposten 14. Juli at det ikke er aktuelt å flytte sykehuset fra Hammerfest til Alta.

 • - Kronisk syke havner i husarrest
  14.7.2017

  - Et elendig helsesystem og regler laget av folk i Oslo-gryta. Ny forskrift for Pasientreiser dekker ikke turen til nærmeste behandlingssted når du er på ferie.

 • - Ingen tar ansvar
  14.7.2017

  Odd fortviler over manglende forståelse hos Pasientreiser i en tung tid. Odd Walseth hevder Pasientreiser nekter han oppgjør for en reise til arbeids- og miljømedisinsk poliklinikk i Tromsø.

 • - Ikke aktuelt å flytte sykehuset fra Hammerfest til Alta
  14.7.2017

  - Hverken faglig eller økonomisk bærekraftig med tre akuttsykehus i Finnmark.

 • Syklist krasjet i fotgjenger - begge er innlagt på sykehus
  13.7.2017

  Ambulanse tok meg seg to pasienter etter uhell i Sør-Varanger torsdag. Torsdag kveld rykket politi og ambulanse til påkjørsel på Hesseng utenfor Kirkenes.

 • Overlege meldte fra om forholdene ved sykehuset. Da fikk han advarsel
  12.7.2017

  Da tillitsvalgt og overlege Arnt Johannessen på vegne av sykehusets ansatte meldte fra til ledelsen om en årelang fryktkultur, basert på handlingene til én ikke navngitt lege, fikk han advarsel fra klinikksjefen.

 • - Et slikt konfliktnivå kan man ikke leve med på et sykehus
  12.7.2017

  Stortingskandidat Trine Noodt reagerer sterkt på arbeidskonflikten som har utviklet seg ved Hammerfest sykehus.

 • Arbeidstilsynet vil ha svar
  12.7.2017

  Arbeidstilsynet griper nå inn i arbeidskonflikten ved Hammerfest sykehus. Ansatte har rapportert om bruk av fysisk og psykisk makt, og sju leger har sluttet på tre år. Ledelsen opplyser at de vil redegjøre for hvordan de håndterer situasjonen.

Offentlig postjournal

Vi publiserer fortløpende Finnmarkssykehusets offentlige postjournal.

Kommunikasjonsstrategi

Finnmarkssykehuset har som mål å være førstevalget for pasienter og helsepersonell. Foretaket skal framstå som et åpent, positivt og kommuniserende helseforetak. Dette skal i praksis vises gjennom en aktiv og utadrettet kommunikasjon, bygd på åpenhet.

Finnmarkssykehuset har et særskilt ansvar for et likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkningen.

Pressemeldinger

Søk i pressemeldinger