Media

Kommunikasjonsstaben tar i mot alle mediehenvendelser.
Døgnbemannet vakttelefon: 982 62 381

NB! Vakttelefonen tar ikke i mot tekstmeldinger (SMS)
Mediehenvendelser pr. e-post: media@finnmarkssykehuset.no

Kommunikasjonsstaben

Portrettfoto av Ivar Greiner

Ivar Greiner
Kommunikasjonssjef
T 78 42 11 15 | M 909 71 417 | ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no


Andrea Kovanen Sæten
Kommunikasjonsrådgiver
T 78 42 11 38 | M 932 55 049 | andrea.kovanen.saeten@finnmarkssykehuset.no

Meldinger om ulykker og hendelser

Finnmarkssykehuset legger ut meldinger på Twitter i etterkant av ulykker og hendelser med skadde pasienter som kan ha interesse for media.

Opplysningene er standardisert og i anonym form. Vi jobber for at korrekt informasjon skal komme ut så raskt som mulig etter en ulykke, men vi ber om forståelse for at dette enkelte ganger kan ta noe tid, da helsepersonell må prioritere utredning og behandling av pasienter.

Finnmarkssykehuset gir ikke opplysninger om pasienter som kommer til sykehuset etter voldsepisoder. Media bes i disse tilfellene forholde seg til politiet.

Vi informerer bare om pasientenes skadegrad og tilstand, og om hvor pasientene behandles.
Når vi opplyser om skadegrad, er det slik den vurderes av behandlende lege på det aktuelle tidspunktet. Denne vurderingen kan ofte forandres i løpet av et behandlingsforløp.

Skadegrad:

Lettere skadd – Moderat skadd – Alvorlig skadd – Meget alvorlig – Uavklart

Tilstand:

Stabil – Ustabil – Til observasjon – Utskrevet – Kritisk

Retningslinjer for ansattes kontakt med media

Gjelder for ansatte: Disse retningslinjene gjelder for ansatte ved Finnmarkssykehuset som blir kontaktet av journalister eller som på eget initiativ tar kontakt med massemediene.

NB! Ved kriser og større ulykker gjelder egne bestemmelser fastsatt i foretakets katastrofe- og beredskapsplanverk.

Formål

Retningslinjene skal stimulere til et planmessig og målrettet kontakt med media for å spre kunnskap om foretakets virksomhet, visjoner og verdier. Et godt og gjensidig tillitsforhold til pressen er en forutsetning for å formidle informasjon om våre tjenester og tilbud til publikum, pasienter og pårørende.
Finnmarkssykehuset har som offentlig helseforetak en forpliktelse til å gi saklig og aktuell helseinformasjon til allmennheten. Retningslinjene skal bidra til dette. Retningslinjene skal klargjøre plikter, rettigheter, ansvar og lojalitetskrav knyttet til medarbeidernes kontakt med massemediene. Retningslinjene skal spesielt sikre at foretakets kontakt med massemediene ikke skjer på bekostning av pasienters og pårørendes rettigheter, slik de er nedfelt i helselovgivningen.

1. Åpenhet

Åpenhet og en uttrykt vilje til dialog med alle viktige målgrupper er et bærende prinsipp for Finnmarkssykehuset. Med bakgrunn i spesialisthelsetjenestenes store samfunnsmessige betydning er det en målsetting å ha stor åpenhet om Finnmarkssykehusets virksomhet. Som offentlig virksomhet har Finnmarkssykehuset en særskilt forpliktelse til å gi allmennheten innsyn i sin virksomhet.

2. Bidra konstruktivt

Medarbeidere i foretaket har som særlig sakkyndige et ansvar for å formidle kunnskaper om helsevesenet, og gi aktuell og korrekt helseopplysning til publikum. Massemediene er en viktig kanal for slik informasjon. Alle medarbeidere plikter å bidra konstruktivt i dette informasjonsarbeidet når situasjonen tilsier det.

3. Offisielle talspersoner

Når media tar kontakt med Finnmarkssykehuset, skal disse henvendelsene rettes til kommunikasjonsstaben, som koordinerer disse. Unntak her er mediahenvendelser som går direkte til styreleder.

Styreleder/nestleder/direktør svarer på spørsmål knyttet til styresaker

Direktør svarer for alle forhold som berører foretaket, herunder spesielt strategisk informasjon som vedrører budsjett, kjernevirksomhet, personal- og organisasjonsutvikling, statistikk og analyser, kriser/alvorlige ulykker.

Stabsledere og klinikksjefer uttaler seg om saker som vedrører eget ansvarsområde. Andre forhold vedforetakets drift eller ved kriser/ulykker der de involveres, i samråd med direktør/informasjonssjef. Spørsmål av medisinsk faglig karakter henvises til klinikksjefer, eller avdelingsoverlege (tilsvarende) for vedkommende spesialitet eller grenspesialitet. Disse svarer enten selv eller henviser til rette vedkommende. Henvendelser om feilbehandling, erstatningsspørsmål eller lignende skal rettes direkte til direktøren.

Vakthavende lege svarer i forbindelse med mindre ulykker som for eksempel bilulykker, der media ønsker informasjon om de(n) skadede pasient (-er) er det vakthavende lege ved den avdeling som har det overordnede behandlingsansvaret for pasienten som enten svarer selv eller videreformidler informasjonen til kommunikasjonsavdelingen, som igjen svarer media.

Kommunikasjonsstaben koordinerer media og svarer dersom det er mest hensiktsmessig.

Kriser og ulykker
Når det oppstår kriser og alvorlige ulykker inntreffer det helt spesielle informasjonskrav. Disse er beskrevet i Finnmarkssykehusets ”overordnede plan for informasjon i beredskaps-, krise- og katastrofesituasjoner”.

4. Lojalitet overfor pasienter og pårørende

Medarbeidere som uttaler seg til massemediene må vise lojalitet overfor pasienter og pårørende ved å følge opp deres rettigheter, ivareta taushetsplikten og verne om pasientenes integritet. I kontakten med massemediene må foretakets medarbeidere vise spesiell aktsomhet når det gjelder opplysninger som kan identifisere pasienter eller pårørende. Pasienter og pårørende skal skjermes mot uønsket mediekontakt, men Finnmarkssykehusets me darbeidere skal samtidig sørge for å legge forholdene til rette for pasienter som selv ønsker kontakt med mediene, og som etter en medisinsk vurdering anses skikket til å ivareta egne interesser.

5. Korrekt, saklig og aktuell

Informasjon til massemediene skal være korrekt, saklig og aktuell. Helseforetaket skal gjennom en aktiv holdning overfor mediene gi et balansert og nøkternt bilde av virksomheten på ulike områder – herunder policy, prioriteringer, planer og beslutninger av offentlig interesse.

6. Ytringsfrihet

Retningslinjene skal ikke begrense den enkelte medarbeiders ytringsfrihet som privatperson eller som tillitsvalgt ved sykehuset. Enten man skriver selv eller lar seg intervjue må det gå klart frem om man uttaler seg som sykehusets representant, som tillitsvalgt eller som privatperson.

7. Lojalitetsplikt

Medarbeidere som uttaler seg eller på annen måte formidler informasjon til mediene som ansatt i Finnmarkssykehuset har plikt til å opptre lojalt i forhold til foretakets policy, prioriteringer og enkeltbeslutninger som er fattet i foretakets ulike styrende organer. Det anses ikke som lojalt å bruke massemediene for å få omgjort beslutninger som er fattet på lovlig vis av et kompetent beslutningsorgan.

8. Lese gjennom egne uttalelser

Medarbeidere som blir intervjuet har full rett til å be om å få lese igjennom artikkelen etter intervjuet, eller få uttalelsene lest opp på telefon. Hovedregelen er imidlertid at det bare er egne uttalelser man har rett til å lese, ikke hva andre kilder har opplyst. En kan be om at egne uttalelser korrigeres dersom disse er gjengitt feil eller kan misforstås, men har ikke rett til å kreve endringer i tittel, ingress eller journalistens vinkling på saken.

9. Regelbrudd, feil og uetisk atferd

Retningslinjene skal ikke kunne brukes til å dekke over uetisk atferd, feilhandlinger, interne regelbrudd eller ulovligheter. Slike forhold skal tas opp etter fastsatte regler for avviksrapportering og håndteres i henhold til det. Finnmarkssykehuset skal alltid kunne innestå for sine disposisjoner i det offentlige rom.

10. Søke råd

Kommunikasjonsstaben er foretakets rådgivende organ i kommunikasjonsspørsmål. Både ledere og medarbeidere som er uvant med mediekontakt skal søke råd og veiledning hos kommunikasjonsenheten før de opptrer i mediene på foretakets vegne. Medarbeidere på alle nivå skal på sin side bistå informasjonssjef når det gjelder å fremskaffe aktuell og korrekt informasjon. Alle som har uttalt seg i en sak/hatt mediekontakt skal gi beskjed til kommunikasjonsavdelingen via e-post eller telefon etter at kontakt har funnet sted, og hva saken gjaldt. Et par linjer i en e-post er tilstrekkelig.

Presseklipp

Her kan du lese det som blir skrevet om Finnmarkssykehuset og våre enheter og avdelinger i lokal og nasjonal presse.

 • Tar i bruk Skype i behandlingen
  21.4.2018

  DPS Øst, DPS Midt/SANKS og DPS Vest tilbyr nå pasienter en mulighet til å sitte hjemme og ha samtalebehandling med lyd /bilde, melder Finnmarkssykehuset. Pasientene kan nå si til sin behandler at de ønsker å få behandling på Skype.

 • Pasientreiser - en vedvarende verkebyll
  21.4.2018

  Igjen har ordningen med dekning av utgifter til reiser som gjelder behandling i spesialisthelsetjenesten, vært på Stortingets agenda. Foranledningen nå, var forslag fra fire representanter fra Senterpartiet.

 • Medieklipp 19. april
  19.4.2018

  Anbefaler tre typer varslere i campingvogner og bobiler, branntettematerialet tok fyr ved sykehus og mange kvinner vil bli brannkonstabel i Sandefjord. Dette er saker i dagens medieklipp.

 • Eirik Palm ansatt som kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset
  18.4.2018

  Eirik Palm blir Finnmarkssykehusets nye kommunikasjonssjef. Palm jobber i dag som leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Finnmarkseiendommen (FeFo), hvor han har det overordnede ansvaret for kommunikasjon og omdømmebygging.

 • Eirik fra Fefo til helseforetaket
  18.4.2018

  Eirik Palm blir ny kommunikasjonssjef for Finnmarkssykehuset. - Jeg er i den heldige situasjonen at jeg har hatt en super jobb, med kompetente og dedikerte kollegaer i Finnmarkseiendommen.

 • Eirik Palm var hemmelig søker: Blir ny kommunikasjonssjef for Finnmarkssykehuset
  18.4.2018

  Eirik Palm fra Hammerfest er ansatt som ny kommunikasjonssjef for Finnmarkssykehuset etter Ivar Greiner. Palm jobber i dag som leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Finnmarkseiendommen i Lakselv.

 • Ny kommunikasjonssjef
  18.4.2018

  Finnmarkssykehuset har ansatt Eirik Palm som sin nye kommunikasjonssjef. Palm har tidligere erfaring som journalist i NRK, samt redaktør i Finnmark Dagblad og Svalbardposten.

 • Uten ambulanseberedskap i 127 timer
  18.4.2018

  Kirkenes var uten ambulanseflyberedskap i til sammen 127 timer i Mars. Det skriver Sør Varanger Avis. Det bekymrer hovedtillitsvalgt Kristina Eriksson Nytun på Kirkenes sykehus. - Det kunne skapt stor risiko for liv og helse, sier hun.

 • Endå fleire feil avslørt ved «skandalesjukehuset»: Brannsikringa tok fyr
  18.4.2018

  Materialet som blei brukt som branntetting ved nye Kirkenes sjukehus begynte å brenne. Nå vurderer dei å bemanne det uopna sjukehuset med brannvakter. Bygginga av nye Kirkenes sjukehus er snart eitt år forseinka, og problema har stått i kø.

 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren
  16.4.2018

  Dokument nr. 15:1285 (2017-2018) Innlevert: Sendt: 18 Besvart: 16.04.2018 av helseministeren Bent Høie Spørsmål Tuva Moflag (A): Ved bygging av nye føde- og barselavdelinger,

 • Dialogkonferanse i forbindelse med forprosjekt og bygging av Nye Hammerfest sykehus
  15.4.2018

  Anskaffelsesforskriften Veiledende kunngjøring EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Sykehusbygg HF 814 630 722 Postboks 6245 Sluppen Trondheim 7488 NO Kontaktperson: Lillian Slåtsve Telefon: +47

 • Disse vant påskereisen
  14.4.2018

  Årets påskereise er helt i mål. Vi takker flere hundre reisende for følget, og gratulerer de heldige vinnerne. OG DETTE ER DE RIKTIGE SVARENE: 1. etappe 1. Tydal. Karolinertragedien 1718-19. Snøskuterløyper, samer, skremme rein.

 • - Skift ut hele styret i Finnmarkssykehuset
  13.4.2018

  Styret i «Folkeaksjon for akuttsykehus til Alta» hadde torsdag 12. april, styremøte. Nå har de sendt en enstemmig vedtatt uttalelse fra styremøtet til helseministeren og alle medlemmer av helsekomiteen på Stortinget.

 • Kort om 20 tiltak i prosjekt Jasska/Trygg
  13.4.2018

  Endrings- og utviklingsarbeidet med mål om å verne barn, unge og andre særlig sårbare mot omsorgssvikt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, er godt i gang.

 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til helseministeren
  13.4.2018

  Dokument nr. 15:1260 (2017-2018) Innlevert: Sendt: 18 Besvart: 13.04.2018 av helseministeren Bent Høie Spørsmål Hadia Tajik (A): Kor mykje koster det å administrere pasientreiser, brutt ned på kvar enkelt helseforetak?

 • Sykehusene, tilbake til lokal styring?
  12.4.2018

  Skyhøye lønninger. Den ene skandalen etter den andre. Helsereformen fra 2002 har ikke gått helt etter planen. Den gang var ideen å nedbyråkratisere og effektivisere sykehusdriften. Det skulle de nyopprettede helseforetakene sørge for.

 • Samisk psykolog får viktig stipend
  12.4.2018

  16 forskere fra arktiske områder er tildelt stipendet Fulbright Arctic Initiative. En av disse er Jon Petter Stoor, psykolog og stipendiat ved SANKS.

 • LH-2018-39366
  12.4.2018

  Ankende part, A, er enke etter C. Ankemotpart, B, er sønn av avdøde A. B tok ut stevning den 31. oktober 2017 i skiftetvist mot A med krav om tilbakeføring av eiendeler som påstås å være gitt på dødsleiet.

 • Skal bidra til å utvikle helse- og omsorgstjenestene til den samiske befolkningen
  12.4.2018

  Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at Karasjok kommune skal være vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) til den samiske befolkningen i Finnmark.

 • Vil slå sammen sykehus
  12.4.2018

  Både Troms og Finnmarks fylkeskommuner åpner for å slå sammen UNN med Finnmarkssykehuset når de to fylkene slås sammen. Nestleder i Troms fylkesråd Ivar B. Prestbakmo mener det er gode grunner til å diskutere saken.

 • Løsning påskereisen
  10.4.2018

  Nå er Den store påskereisen over for i år, og vi har trukket vinnerne blant et par hundre deltakere. Hovedpremien går til Liv Næsje fra Hafrsfjord. Hun hadde alt riktig og får et gavekort på 1500 kroner i premie.

 • Utstyr til øyepoliklinikk ved Kirkenes sykehus
  10.4.2018

  Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse Nasjonal kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser SYKEHUSINNKJØP HF 916879067 Postboks 40 VADSØ 9811 NO Kontaktperson: Yury Yarkov E-post:

 • Vil fortlate Finnmark til fordel for Troms
  9.4.2018

  Innspill i regiondebatten fra Alta Frp. Regionsenteret Alta aksepterer ikke å bli dratt med i udemokratiske prosesser stikk i strid med to lovlige stortingsvedtak.

 • Stoor tildeles stipend
  9.4.2018

  Psykolog og stipendiat ansatt ved SANKS, Jon Petter Stoor tildeles stipend fra Fulbright Arctic Initiative. Dette er gledelige nyheter først og fremst for Stoor, men også for SANKS.

 • Intensjonskunngjøring: Brystkompresjonssystem til Finnmarkssykehuset HF
  6.4.2018

  Anskaffelsesforskriften Intensjonskunngjøring Frivillig kunngjøring på Doffin Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser SYKEHUSINNKJØP HF 916879067 Postboks 40 VADSØ 9811 NO Kontaktperson: Yury Yarkov E-post: NUTS-kode:

Offentlig postjournal

Vi publiserer fortløpende Finnmarkssykehusets offentlige postjournal.

Kommunikasjonsstrategi

Finnmarkssykehuset har som mål å være førstevalget for pasienter og helsepersonell. Foretaket skal framstå som et åpent, positivt og kommuniserende helseforetak. Dette skal i praksis vises gjennom en aktiv og utadrettet kommunikasjon, bygd på åpenhet.

Finnmarkssykehuset har et særskilt ansvar for et likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkningen.

Pressemeldinger

 • 18.04.2018
  Eirik Palm ansatt som kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset

  Eirik Palm blir Finnmarkssykehusets nye kommunikasjonssjef. Palm jobber i dag som leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Finnmarkseiendommen (FeFo), hvor han har det overordnede ansvaret for kommunikasjon og omdømmebygging.

 • 09.04.2018
  Stoor tildeles stipend

  Psykolog og stipendiat ansatt ved SANKS, Jon Petter Stoor tildeles stipend fra Fulbright Arctic Initiative. Dette er gledelige nyheter først og fremst for Stoor, men også for SANKS.

 • 21.03.2018
  Noen presiseringer om nye Kirkenes sykehus

  Det har i de siste dagene kommet noen upresise fremstillinger i media om det nye sykehuset i Kirkenes, som Finnmarkssykehuset ønsker å kommentere. – Det er fullt fokus på å sluttføre prosjektet og rette de feilene som er, sier Lill-Gunn K...

 • 30.11.2017
  Olympiamester Jon Rønningen kommer, kommer du?

  Jon Rønningen vil fortelle om den vanskelige tiden etter brytekarrieren og hva som ble redningen. Dette gjør han under et helsetreff i Oslo 6.desember.

 • 15.11.2017
  Snakk med SANKS på Skype

  SANKS kan nå tilby behandling via Skype. Du kan nå snakke med terapeuten hjemme, eller et annet sted som er skjermet for innsyn. Samtalen er trygg og sikker.    

 • 06.11.2017
  Full drift på det nye sykehuset i Kirkenes fra 1. mars

  Pasienter i Finnmark og ansatte i Finnmarkssykehuset kan endelig få en dato for når det nye sykehuset i Kirkenes er i full drift.

 • 28.09.2017
  Ansatte tilbys gratis influensavaksine

  Influensasesongen nærmer seg igjen. Finnmarkssykehuset tilbyr i år gratis frivillig vaksine mot sesonginfluensa til alle ansatte.

 • 28.09.2017
  Hammerfest sykehus skal bygges på sjøtomt

  Styret i Finnmarkssykehuset vedtok 28. september på styremøte i Alta å bygge Nye Hammerfest sykehus på den nye sjøtomta Rossmolla. Saken skal styrebehandles i Helse Nord i oktober.

 • 21.09.2017
  Anbefaler å bygge Hammerfest sykehus på ny tomt

  Administrerende direktør Eva Håheim Pedersens tilrådning til styret er at Rossmolla er beste tomt for Nye Hammerfest sykehus.

 • 07.09.2017
  Finnmarkssykehuset har delovertatt Nye Kirkenes Sykehus

  Finnmarkssykehuset HF har onsdag 6.september overtatt størstedelen av kontraktsarbeidene som er utført på det nye sykehuset i Kirkenes av den tyske totalentreprenøren Cadolto Fertiggebäude.

 • 05.07.2017
  Starter samisk språkutvalg i Finnmarkssykehuset

  Fredag 30. juni var det oppstartsmøte i Karasjok for Samisk språkutvalg i Finnmarkssykehuset

 • 14.03.2017
  Plan for selvmordsforebygging i Sápmi

  Den første planen for selvmordsforebygging i Sápmi er nå klar. Planen inneholder 11 strategier med fokus på å forbedre samers psykiske helse og forhindre selvmord. Planen baseres på vitenskapelig kunnskap og dialoger med samer som er engasj...

 • 13.01.2017
  Nå kan ambulanse­personell bruke samisk tolk

  Nå kan ambulansearbeiderne i Finnmarkssykehuset ved behov kontakte en av våre samiske tolker på telefon.

 • 09.01.2017
  Kirkeneslege med nyttig kreft-forskning

  Lars Lohne Eftangs funn gir et viktig bidrag til økt forståelse av sammenhengen mellom en spesifikk infeksjon og kreft i magesekken.

 • 20.12.2016
  – Winter is coming!

  Mens de fleste i Finnmarkssykehuset gjør alt de kan for at pasientbehandling og undersøkelser skal flyte godt uten uhell og avvik, går Marie Røeggen og Hanne Iversen rundt og planlegger for hvordan alt kan gå til helvete.

 • 14.11.2016
  - Dæven, det var bra!

  Avdelingsleder Stig Aksel Opgård ved luftambulansen i Alta og flysykepleier Bjørn Bjerkan har nettopp avsluttet en stor todagers nasjonal samling for flysykepleiere og er fortsatt litt gira.

 • 08.11.2016
  Helse Nord-pris til finnmarksforsker

  Forsker og barnelege ved Finnmarkssykehuset, Ane Kokkvoll, fikk prisen for beste abstrakt (sammendrag) i somatisk seksjon på den regionale helseforskningskonferansen til Helse Nord.

 • 03.11.2016
  Kjernejournal blir nå tilgjengelig i Finnmarkssykehuset

  Fra 1. desember får helsepersonell i Finnmarkssykehuset tilgang til kjernejournalen til pasienter som er inne til undersøkelse eller behandling.

 • 01.11.2016
  Finnmarksforsker lei av urban arroganse

  Psykologspesialist og forsker Malin Fors i Hammerfest tar i en nylig kronikk i Aftenposten et oppgjør med den urbane arrogansen som ikke tar distriktet alvorlig.

 • 19.09.2016
  Nå ansetter vi legene som skal utdanne fremtidige kollegaer

  Høsten 2017 tar Finnmarkssykehuset og Norges arktiske universitet i mot den første gruppen av legestudenter som skal ta sitt 6. år i medisinstudiet i Finnmark. Prosjektleder Ingrid P. Olsen er nå i gang med å rekruttere spesialistene som sk...

 • 12.09.2016
  Planlagt 12-timers strømstans ved Hammerfest sykehus lørdag 17. september

  Lørdag den 17. september skal det elektriske inntaket ved Hammerfest sykehus forbedres. Dette betyr at sykehuset blir helt uten elektrisitet fra klokken 08 til 20 lørdag 17. september. Pasienter som ikke kan vente på behandling blir overfør...

 • 12.09.2016
  Streik ved Finnmarkssykehuset

  Finnmarkssykehuset har som medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter vært i arbeidskonflikt med arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne siden onsdag morgen, 7. september.

 • 12.08.2016
  Nytt venterom for pasienter og pårørende på Hammerfest sykehus

  Mandag 15. august åpner nytt venterom for pasienter og pårørende på Hammerfest sykehus.

 • 03.08.2016
  Pokémon «No Go» på sykehusene i Finnmark

  Finnmarkssykehuset tillater ikke Pokémon Go på sykehusene i Hammerfest og Kirkenes.

 • 31.05.2016
  Høythengende pris til Hammerfestlege

  Ane Kokkvoll mottok tirsdag 24. mai Marie Spångberg-prisen for 2016 fra Den norske legeforening

 • 30.05.2016
  Hanne Rikstad Iversen er kåret til årets finnmarkslege

  Hun får den høyt hengende utmerkelsen for iherdig innsats med å legge til rette for treninger og øvelser slik at helsevesenet skal kunne redde liv i kritiske og vanskelige situasjoner.

 • 06.05.2016
  Nytt tilbud til Finnmarks hjertepasienter

  6. mai 2016 hadde Finnmarkssykehuset en offisiell markering av det nye tilbudet for Finnmarks befolkning, sammen med giveren av den nye hjerte-CT-maskinen, Trond Mohn.

Søk i pressemeldinger

Pressebilder

Her samler vi bilder til fri bruk for media.
Hvis ikke annet er angitt i filnavnet, skal bilder krediteres "Foto: Finnmarkssykehuset".

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.