Media

Kommunikasjonsstaben tar i mot alle mediehenvendelser og hjelper journalister med opplysninger og formidler kontakt til de rette fagfolkene. Våre fagfolk er travle, det kan derfor ta noe tid å svare ut henvendelser.  


Medievakt 982 62 381

NB! Vakttelefonen tar ikke i mot tekstmeldinger (SMS)
Mediehenvendelser pr. e-post: media@finnmarkssykehuset.no


Kommunikasjon og samfunnskontakt


Portrettbilde av Eirik Palm

Eirik Palm
Kommunikasjonssjef
976 19 594eirik.palm@finnmarkssykehuset.no


Malene Nicolaysen - portrett 2 - nær - foto EP.jpg

Malene Nicolaysen
Kommunikasjonsrådgiver
971 00 342| malene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no


Meldinger om ulykker og hendelser

Finnmarkssykehuset legger ut meldinger på Twitter i etterkant av ulykker og hendelser med skadde pasienter som kan ha interesse for media.

Opplysningene er standardisert og i anonym form. Vi jobber for at korrekt informasjon skal komme ut så raskt som mulig etter en ulykke, men vi ber om forståelse for at dette enkelte ganger kan ta noe tid, da helsepersonell må prioritere utredning og behandling av pasienter.

Finnmarkssykehuset gir ikke opplysninger om pasienter som kommer til sykehuset etter voldsepisoder. Media bes i disse tilfellene forholde seg til politiet.

Vi informerer bare om pasientenes skadegrad og tilstand, og om hvor pasientene behandles.
Når vi opplyser om skadegrad, er det slik den vurderes av behandlende lege på det aktuelle tidspunktet. Denne vurderingen kan ofte forandres i løpet av et behandlingsforløp.

Skadegrad:

Lettere skadd – Moderat skadd – Alvorlig skadd – Meget alvorlig – Uavklart

Tilstand:

Stabil – Ustabil – Til observasjon – Utskrevet – Kritisk

Retningslinjer for ansattes kontakt med media

Gjelder for ansatte: Disse retningslinjene gjelder for ansatte ved Finnmarkssykehuset som blir kontaktet av journalister eller som på eget initiativ tar kontakt med massemediene.

NB! Ved kriser og større ulykker gjelder egne bestemmelser fastsatt i foretakets katastrofe- og beredskapsplanverk.

Formål

Retningslinjene skal stimulere til et planmessig og målrettet kontakt med media for å spre kunnskap om foretakets virksomhet, visjoner og verdier. Et godt og gjensidig tillitsforhold til pressen er en forutsetning for å formidle informasjon om våre tjenester og tilbud til publikum, pasienter og pårørende.
Finnmarkssykehuset har som offentlig helseforetak en forpliktelse til å gi saklig og aktuell helseinformasjon til allmennheten. Retningslinjene skal bidra til dette. Retningslinjene skal klargjøre plikter, rettigheter, ansvar og lojalitetskrav knyttet til medarbeidernes kontakt med massemediene. Retningslinjene skal spesielt sikre at foretakets kontakt med massemediene ikke skjer på bekostning av pasienters og pårørendes rettigheter, slik de er nedfelt i helselovgivningen.

1. Åpenhet

Åpenhet og en uttrykt vilje til dialog med alle viktige målgrupper er et bærende prinsipp for Finnmarkssykehuset. Med bakgrunn i spesialisthelsetjenestenes store samfunnsmessige betydning er det en målsetting å ha stor åpenhet om Finnmarkssykehusets virksomhet. Som offentlig virksomhet har Finnmarkssykehuset en særskilt forpliktelse til å gi allmennheten innsyn i sin virksomhet.

2. Bidra konstruktivt

Medarbeidere i foretaket har som særlig sakkyndige et ansvar for å formidle kunnskaper om helsevesenet, og gi aktuell og korrekt helseopplysning til publikum. Massemediene er en viktig kanal for slik informasjon. Alle medarbeidere plikter å bidra konstruktivt i dette informasjonsarbeidet når situasjonen tilsier det.

3. Offisielle talspersoner

Når media tar kontakt med Finnmarkssykehuset, skal disse henvendelsene rettes til kommunikasjonsstaben, som koordinerer disse. Unntak her er mediahenvendelser som går direkte til styreleder.

Styreleder/nestleder/direktør svarer på spørsmål knyttet til styresaker

Direktør svarer for alle forhold som berører foretaket, herunder spesielt strategisk informasjon som vedrører budsjett, kjernevirksomhet, personal- og organisasjonsutvikling, statistikk og analyser, kriser/alvorlige ulykker.

Stabsledere og klinikksjefer uttaler seg om saker som vedrører eget ansvarsområde. Andre forhold vedforetakets drift eller ved kriser/ulykker der de involveres, i samråd med direktør/informasjonssjef. Spørsmål av medisinsk faglig karakter henvises til klinikksjefer, eller avdelingsoverlege (tilsvarende) for vedkommende spesialitet eller grenspesialitet. Disse svarer enten selv eller henviser til rette vedkommende. Henvendelser om feilbehandling, erstatningsspørsmål eller lignende skal rettes direkte til direktøren.

Vakthavende lege svarer i forbindelse med mindre ulykker som for eksempel bilulykker, der media ønsker informasjon om de(n) skadede pasient (-er) er det vakthavende lege ved den avdeling som har det overordnede behandlingsansvaret for pasienten som enten svarer selv eller videreformidler informasjonen til kommunikasjonsavdelingen, som igjen svarer media.

Kommunikasjonsstaben koordinerer media og svarer dersom det er mest hensiktsmessig.

Kriser og ulykker
Når det oppstår kriser og alvorlige ulykker inntreffer det helt spesielle informasjonskrav. Disse er beskrevet i Finnmarkssykehusets ”overordnede plan for informasjon i beredskaps-, krise- og katastrofesituasjoner”.

4. Lojalitet overfor pasienter og pårørende

Medarbeidere som uttaler seg til massemediene må vise lojalitet overfor pasienter og pårørende ved å følge opp deres rettigheter, ivareta taushetsplikten og verne om pasientenes integritet. I kontakten med massemediene må foretakets medarbeidere vise spesiell aktsomhet når det gjelder opplysninger som kan identifisere pasienter eller pårørende. Pasienter og pårørende skal skjermes mot uønsket mediekontakt, men Finnmarkssykehusets me darbeidere skal samtidig sørge for å legge forholdene til rette for pasienter som selv ønsker kontakt med mediene, og som etter en medisinsk vurdering anses skikket til å ivareta egne interesser.

5. Korrekt, saklig og aktuell

Informasjon til massemediene skal være korrekt, saklig og aktuell. Helseforetaket skal gjennom en aktiv holdning overfor mediene gi et balansert og nøkternt bilde av virksomheten på ulike områder – herunder policy, prioriteringer, planer og beslutninger av offentlig interesse.

6. Ytringsfrihet

Retningslinjene skal ikke begrense den enkelte medarbeiders ytringsfrihet som privatperson eller som tillitsvalgt ved sykehuset. Enten man skriver selv eller lar seg intervjue må det gå klart frem om man uttaler seg som sykehusets representant, som tillitsvalgt eller som privatperson.

7. Lojalitetsplikt

Medarbeidere som uttaler seg eller på annen måte formidler informasjon til mediene som ansatt i Finnmarkssykehuset har plikt til å opptre lojalt i forhold til foretakets policy, prioriteringer og enkeltbeslutninger som er fattet i foretakets ulike styrende organer. Det anses ikke som lojalt å bruke massemediene for å få omgjort beslutninger som er fattet på lovlig vis av et kompetent beslutningsorgan.

8. Lese gjennom egne uttalelser

Medarbeidere som blir intervjuet har full rett til å be om å få lese igjennom artikkelen etter intervjuet, eller få uttalelsene lest opp på telefon. Hovedregelen er imidlertid at det bare er egne uttalelser man har rett til å lese, ikke hva andre kilder har opplyst. En kan be om at egne uttalelser korrigeres dersom disse er gjengitt feil eller kan misforstås, men har ikke rett til å kreve endringer i tittel, ingress eller journalistens vinkling på saken.

9. Regelbrudd, feil og uetisk atferd

Retningslinjene skal ikke kunne brukes til å dekke over uetisk atferd, feilhandlinger, interne regelbrudd eller ulovligheter. Slike forhold skal tas opp etter fastsatte regler for avviksrapportering og håndteres i henhold til det. Finnmarkssykehuset skal alltid kunne innestå for sine disposisjoner i det offentlige rom.

10. Søke råd

Kommunikasjonsstaben er foretakets rådgivende organ i kommunikasjonsspørsmål. Både ledere og medarbeidere som er uvant med mediekontakt skal søke råd og veiledning hos kommunikasjonsenheten før de opptrer i mediene på foretakets vegne. Medarbeidere på alle nivå skal på sin side bistå informasjonssjef når det gjelder å fremskaffe aktuell og korrekt informasjon. Alle som har uttalt seg i en sak/hatt mediekontakt skal gi beskjed til kommunikasjonsavdelingen via e-post eller telefon etter at kontakt har funnet sted, og hva saken gjaldt. Et par linjer i en e-post er tilstrekkelig.

Presseklipp

Her kan du lese det som blir skrevet om Finnmarkssykehuset og våre enheter og avdelinger i lokal og nasjonal presse.

Offentlig postjournal

Vi publiserer fortløpende Finnmarkssykehusets offentlige postjournal.
Postlister eldre enn 1. mai 2019 kan bestilles fra postmottak@finnmarkssykehuset.no

Se Finnmarkssykehusets postjournal

Kommunikasjonsstrategi

Finnmarkssykehuset har som mål å være førstevalget for pasienter og helsepersonell. Foretaket skal framstå som et åpent, positivt og kommuniserende helseforetak. Dette skal i praksis vises gjennom en aktiv og utadrettet kommunikasjon, bygd på åpenhet.

Finnmarkssykehuset har et særskilt ansvar for et likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkningen.


Logoer

Her finner du logo til foretaket i ulike formater. 
Pressemeldinger

Søk i pressemeldinger

Pressebilder

Her samler vi bilder til fri bruk for media.
Hvis ikke annet er angitt i filnavnet, skal bilder krediteres "Foto: Finnmarkssykehuset". Trenger du bilder av noen som ikke er i mappa så kontakt medievakt. Bilder av sykehusene og klinikker ligger under "steder".

Fant du det du lette etter?