Media

Kommunikasjonsstaben tar i mot alle mediehenvendelser.
Døgnbemannet vakttelefon: 982 62 381

NB! Vakttelefonen tar ikke i mot tekstmeldinger (SMS)
Mediehenvendelser pr. e-post: media@finnmarkssykehuset.no

Kommunikasjonsstaben

Portrettfoto av Ivar Greiner

Ivar Greiner
Kommunikasjonssjef
T 78 42 11 15 | M 909 71 417 | ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no


Andrea Kovanen Sæten
Kommunikasjonsrådgiver
M 932 55 049 | andrea.kovanen.saeten@finnmarkssykehuset.no

Meldinger om ulykker og hendelser

Finnmarkssykehuset legger ut meldinger på Twitter i etterkant av ulykker og hendelser med skadde pasienter som kan ha interesse for media.

Opplysningene er standardisert og i anonym form. Vi jobber for at korrekt informasjon skal komme ut så raskt som mulig etter en ulykke, men vi ber om forståelse for at dette enkelte ganger kan ta noe tid, da helsepersonell må prioritere utredning og behandling av pasienter.

Finnmarkssykehuset gir ikke opplysninger om pasienter som kommer til sykehuset etter voldsepisoder. Media bes i disse tilfellene forholde seg til politiet.

Vi informerer bare om pasientenes skadegrad og tilstand, og om hvor pasientene behandles.
Når vi opplyser om skadegrad, er det slik den vurderes av behandlende lege på det aktuelle tidspunktet. Denne vurderingen kan ofte forandres i løpet av et behandlingsforløp.

Skadegrad:

Lettere skadd – Moderat skadd – Alvorlig skadd – Meget alvorlig – Uavklart

Tilstand:

Stabil – Ustabil – Til observasjon – Utskrevet – Kritisk

Retningslinjer for ansattes kontakt med media

Gjelder for ansatte: Disse retningslinjene gjelder for ansatte ved Finnmarkssykehuset som blir kontaktet av journalister eller som på eget initiativ tar kontakt med massemediene.

NB! Ved kriser og større ulykker gjelder egne bestemmelser fastsatt i foretakets katastrofe- og beredskapsplanverk.

Formål

Retningslinjene skal stimulere til et planmessig og målrettet kontakt med media for å spre kunnskap om foretakets virksomhet, visjoner og verdier. Et godt og gjensidig tillitsforhold til pressen er en forutsetning for å formidle informasjon om våre tjenester og tilbud til publikum, pasienter og pårørende.
Finnmarkssykehuset har som offentlig helseforetak en forpliktelse til å gi saklig og aktuell helseinformasjon til allmennheten. Retningslinjene skal bidra til dette. Retningslinjene skal klargjøre plikter, rettigheter, ansvar og lojalitetskrav knyttet til medarbeidernes kontakt med massemediene. Retningslinjene skal spesielt sikre at foretakets kontakt med massemediene ikke skjer på bekostning av pasienters og pårørendes rettigheter, slik de er nedfelt i helselovgivningen.

1. Åpenhet

Åpenhet og en uttrykt vilje til dialog med alle viktige målgrupper er et bærende prinsipp for Finnmarkssykehuset. Med bakgrunn i spesialisthelsetjenestenes store samfunnsmessige betydning er det en målsetting å ha stor åpenhet om Finnmarkssykehusets virksomhet. Som offentlig virksomhet har Finnmarkssykehuset en særskilt forpliktelse til å gi allmennheten innsyn i sin virksomhet.

2. Bidra konstruktivt

Medarbeidere i foretaket har som særlig sakkyndige et ansvar for å formidle kunnskaper om helsevesenet, og gi aktuell og korrekt helseopplysning til publikum. Massemediene er en viktig kanal for slik informasjon. Alle medarbeidere plikter å bidra konstruktivt i dette informasjonsarbeidet når situasjonen tilsier det.

3. Offisielle talspersoner

Når media tar kontakt med Finnmarkssykehuset, skal disse henvendelsene rettes til kommunikasjonsstaben, som koordinerer disse. Unntak her er mediahenvendelser som går direkte til styreleder.

Styreleder/nestleder/direktør svarer på spørsmål knyttet til styresaker

Direktør svarer for alle forhold som berører foretaket, herunder spesielt strategisk informasjon som vedrører budsjett, kjernevirksomhet, personal- og organisasjonsutvikling, statistikk og analyser, kriser/alvorlige ulykker.

Stabsledere og klinikksjefer uttaler seg om saker som vedrører eget ansvarsområde. Andre forhold vedforetakets drift eller ved kriser/ulykker der de involveres, i samråd med direktør/informasjonssjef. Spørsmål av medisinsk faglig karakter henvises til klinikksjefer, eller avdelingsoverlege (tilsvarende) for vedkommende spesialitet eller grenspesialitet. Disse svarer enten selv eller henviser til rette vedkommende. Henvendelser om feilbehandling, erstatningsspørsmål eller lignende skal rettes direkte til direktøren.

Vakthavende lege svarer i forbindelse med mindre ulykker som for eksempel bilulykker, der media ønsker informasjon om de(n) skadede pasient (-er) er det vakthavende lege ved den avdeling som har det overordnede behandlingsansvaret for pasienten som enten svarer selv eller videreformidler informasjonen til kommunikasjonsavdelingen, som igjen svarer media.

Kommunikasjonsstaben koordinerer media og svarer dersom det er mest hensiktsmessig.

Kriser og ulykker
Når det oppstår kriser og alvorlige ulykker inntreffer det helt spesielle informasjonskrav. Disse er beskrevet i Finnmarkssykehusets ”overordnede plan for informasjon i beredskaps-, krise- og katastrofesituasjoner”.

4. Lojalitet overfor pasienter og pårørende

Medarbeidere som uttaler seg til massemediene må vise lojalitet overfor pasienter og pårørende ved å følge opp deres rettigheter, ivareta taushetsplikten og verne om pasientenes integritet. I kontakten med massemediene må foretakets medarbeidere vise spesiell aktsomhet når det gjelder opplysninger som kan identifisere pasienter eller pårørende. Pasienter og pårørende skal skjermes mot uønsket mediekontakt, men Finnmarkssykehusets me darbeidere skal samtidig sørge for å legge forholdene til rette for pasienter som selv ønsker kontakt med mediene, og som etter en medisinsk vurdering anses skikket til å ivareta egne interesser.

5. Korrekt, saklig og aktuell

Informasjon til massemediene skal være korrekt, saklig og aktuell. Helseforetaket skal gjennom en aktiv holdning overfor mediene gi et balansert og nøkternt bilde av virksomheten på ulike områder – herunder policy, prioriteringer, planer og beslutninger av offentlig interesse.

6. Ytringsfrihet

Retningslinjene skal ikke begrense den enkelte medarbeiders ytringsfrihet som privatperson eller som tillitsvalgt ved sykehuset. Enten man skriver selv eller lar seg intervjue må det gå klart frem om man uttaler seg som sykehusets representant, som tillitsvalgt eller som privatperson.

7. Lojalitetsplikt

Medarbeidere som uttaler seg eller på annen måte formidler informasjon til mediene som ansatt i Finnmarkssykehuset har plikt til å opptre lojalt i forhold til foretakets policy, prioriteringer og enkeltbeslutninger som er fattet i foretakets ulike styrende organer. Det anses ikke som lojalt å bruke massemediene for å få omgjort beslutninger som er fattet på lovlig vis av et kompetent beslutningsorgan.

8. Lese gjennom egne uttalelser

Medarbeidere som blir intervjuet har full rett til å be om å få lese igjennom artikkelen etter intervjuet, eller få uttalelsene lest opp på telefon. Hovedregelen er imidlertid at det bare er egne uttalelser man har rett til å lese, ikke hva andre kilder har opplyst. En kan be om at egne uttalelser korrigeres dersom disse er gjengitt feil eller kan misforstås, men har ikke rett til å kreve endringer i tittel, ingress eller journalistens vinkling på saken.

9. Regelbrudd, feil og uetisk atferd

Retningslinjene skal ikke kunne brukes til å dekke over uetisk atferd, feilhandlinger, interne regelbrudd eller ulovligheter. Slike forhold skal tas opp etter fastsatte regler for avviksrapportering og håndteres i henhold til det. Finnmarkssykehuset skal alltid kunne innestå for sine disposisjoner i det offentlige rom.

10. Søke råd

Kommunikasjonsstaben er foretakets rådgivende organ i kommunikasjonsspørsmål. Både ledere og medarbeidere som er uvant med mediekontakt skal søke råd og veiledning hos kommunikasjonsenheten før de opptrer i mediene på foretakets vegne. Medarbeidere på alle nivå skal på sin side bistå informasjonssjef når det gjelder å fremskaffe aktuell og korrekt informasjon. Alle som har uttalt seg i en sak/hatt mediekontakt skal gi beskjed til kommunikasjonsavdelingen via e-post eller telefon etter at kontakt har funnet sted, og hva saken gjaldt. Et par linjer i en e-post er tilstrekkelig.

Presseklipp

Her kan du lese det som blir skrevet om Finnmarkssykehuset og våre enheter og avdelinger i lokal og nasjonal presse.

 • Infeksjoner skaper kaos på sykehus
  18.1.2018

  Flere sykehus har vært i høy beredskap på grunn av massivt overbelegg i forbindelse med ulike infeksjonssykdommer. - Det er ganske kaotisk her nå, sier kommunikasjonssjefen i Helse Nord-Trøndelag.

 • Først i Europa med robotassistert ultralyd
  18.1.2018

  Finnmarkssykehuset tar innovative grep. Nå kan du ta ultralyd i Alta, selv om gynekologen befinner seg i Tromsø eller Hammerfest.

 • Londal skal fortsatt lede Alta Venstre: - Har full forståelse for at folk er misfornøyde med oss i sykehussaken
  18.1.2018

  Flere har meldt seg ut av partiet: Avviser å ha ført folk bak lyset. Raymond Londal ble på årsmøtet i Alta Venstre gjenvalgt som leder. Johanne Sundmann ble valgt som ny nestleder.

 • LAB Entreprenør skal bygge på Haukeland
  17.1.2018

  Illustrasjon: Helse Bergen HF / KHR Architecture Det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland universitetssykehus skal stå klart i 2022/23 LAB Entreprenør, et datterselskap av AF Gruppen (AFG),

 • Leiter etter lokaler
  16.1.2018

  Finnmarkssykehuset jakter nye lokaler i Kirkenes. - Vi trenger lokaler til 20 ansatte, opplyser sykehusledelsen til iFinnmark. I fjor sommer ble det klart at det nye sykehuset blir for lite. Etter forsinkelser er åpningsdatoen satt til 20.

 • Makter ikke å konkretisere påstått Alta-seier
  16.1.2018

  Null helse til Alta fra regjerinngen. Hos Skei Grandes partifeller i Alta har resultatet av regjeringsforhandlingene blitt tolket som et gedigent løftebrudd av Venstre og regjeringspartner Frp.

 • Intern konflikt i Hammerfest har gitt lang sjukehuskø
  16.1.2018

  - Eg håper ikkje situasjonen har ført til noko alvorleg, seier hovudtillitsvalt for overlegane. Ein intern konflikt ved sjukehuset i Hammerfest har gitt lange tilvisingskøar for pasientane. - Ingen såg på tilvisingane som kom inn.

 • Beate Juliussen blir administrasjonssjef hos Finnmarkssykehuset
  13.1.2018

  - Veldig spennende. Beate Juliussen er spent på den nye jobben som administrasjonssjef hos Finnmarkssykehuset. - Det blir veldig spennende, og er en ny bransje for min del. Jeg ser fram til å starte med nye utfordringer.

 • Erik var første pasient på nytt sykehus
  11.1.2018

  Det nye sykehuset skal etter planen åpne i mars. Erik Bang var første pasient torsdag i innkjøringsfasen. Erik Bang fra Kirkenes fikk gjort en røntgenundersøkelse på det nye sykehuset i Kirkenes torsdag 11.

 • Første undersøkelse ble røntgen
  11.1.2018

  11. januar ble den første pasienten behandlet. 6. mars skal sykehuset være i full drift. Erik Bang er den første pasienten på det nye sykehuset i Kirkenes.

 • Erik ble det nye sykehusets aller første pasient
  11.1.2018

  Erik Bang ble overrasket med blomster da han kom på sykehuset torsdag. - Det trodde jeg ikke jeg skulle få, sier Erik Bang. Torsdag hadde han røntgentime ved Kirkenes sykehus. Det ble en time litt utenom det vanlige.

 • Første pasient på nysykehuset
  11.1.2018

  Erik Bang fra Kirkenes var på en røntgenundersøkelse på det nye sykehuset i Kirkenes i dag. Han er den første pasienten på nysykehuset, melder Finnmarkssykehuset. - Dette er en milepæl for oss, sier klinikksjef Rita Jørgensen.

 • Gjør ultralydsjekk langveisfra
  9.1.2018

  Ny robotteknologi gjør at gravide i Alta skal slippe å reise til Hammerfest eller Tromsø for ultralydundersøkelse. Som første sykehus i Norge tar Finnmarkssykehuset i bruk fjernstyrt ultralyd av gravide.

 • Robot for undersøkelse av gravide kommer til Alta
  8.1.2018

  Robotassistert ultralydundersøkelse skal styrke tilbudet ved nærsykehuset i Alta. - Med denne roboten får vi sømløs samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten, skriver Finnmarkssykehuset i en pressemelding.

 • Til sykehus etter scooterulykke
  8.1.2018

  En snøscooter havnet i en trafikkulykke i lovlig løypenett i Hammerfest, melder politiet. Pasienten ble sendt til Hammerfest sykehus og utskrevet samme dag, melder Finnmarkssykehuset.

 • Mann i 60-årene sendt til sykehus etter scooterulykke
  8.1.2018

  Oppdatert: Mannen ble utskrevet fra Hammerfest sykehus mandag. Ingen alvorlige skader, opplyser Finnmarkssykehuset.

 • Leger i Hammerfest truer med kollektiv sykmelding
  8.1.2018

  Fastlåst situasjon ved sykehuset. - Denne saken kunne vært avsluttet mye tidligere og på en verdig måte, sier hovedtillitsvalgt Arnt Johannessen til NRK Finnmark. Han representerer overlegene ved Finnmarkssykehuset.

 • Leger truer med kollektiv sykmelding
  8.1.2018

  Forholdet mellom leger og sykehusledelse i Hammerfest er på frysepunktet etter at en omstridt enhetsleder fikk tilbake jobben like før jul. - Denne saken kunne vært avsluttet mye tidligere og på en verdig måte.

 • Mann stukket med kniv - kvinner er mistenkt
  6.1.2018

  En mann ble sendt til sykehus etter at han ble stukket med kniv i Nesseby i natt. Flere kvinner kan ha stått bak volden, og de involverte var trolig påvirket av flere rusmidler, ifølge politiet.

 • Trafikkulykke i Mieronjavri
  3.1.2018

  Politi, brann og ambulanse har rykket ut. Politiet melder om en trafikkulykke i Mieronjavri. To biler og tre personer er involvert. Ingen alvorlige personskader. Politiet opplyser på Twitter at det var en møteulykke mellom to personbiler.

 • To personer fraktet med Sea King til sykehus etter trafikkulykke
  3.1.2018

  Tre personer involvert i trafikkulykke i Kautokeino. To av dem ble send til sykehus med smerter i brystet Finnmark politidistrikt meldte onsdag morgen ved 09.45-tiden om en trafikkulykke i Mieronjavri i Kautokeino.

 • Overlege vil forby privat fyrverkeri: Måtte fjerne øyet
  1.1.2018

  Ingen av dem som skadet seg av fyrverkeri på nyttårsaften skal ha brukt vernebriller. [BA.NO]: Helse Bergen har sendt ut en pressemelding om øyeskader etter fyrverkeribruk på landsbasis.

 • Nyttårshilsen fra ordfører Rune Rafaelsen
  31.12.2017

  2017 er snart historie. Vi har alle ulike opplevelser knyttet til dette året. For noen har det vært preget av sorg og tragedie, for andre lykke og nye muligheter. Livet er en øvelse i å mestre realiteter som treffer oss på ulike måter.

 • - Å samarbeide med Russland kan være krevende. Det er trist at tidligere grenseinspektør Frode Berg ble arrestert i Moskva
  29.12.2017

  2017 er snart historie. Vi har alle ulike opplevelser knyttet til dette året. For noen har det vært preget av sorg og tragedie, for andre lykke og nye muligheter. Livet er en øvelse i å mestre realiteter som treffer oss på ulike måter.

 • Åpner i mars
  27.12.2017

  Fra mars vil det være full drift ved nye Kirkenes sykehus. Det sier kommunikasjonssjef Ivar Greiner ved Finnmarkssykehuset.

Offentlig postjournal

Vi publiserer fortløpende Finnmarkssykehusets offentlige postjournal.

Kommunikasjonsstrategi

Finnmarkssykehuset har som mål å være førstevalget for pasienter og helsepersonell. Foretaket skal framstå som et åpent, positivt og kommuniserende helseforetak. Dette skal i praksis vises gjennom en aktiv og utadrettet kommunikasjon, bygd på åpenhet.

Finnmarkssykehuset har et særskilt ansvar for et likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkningen.

Pressemeldinger

Søk i pressemeldinger

Pressebilder

Her samler vi bilder til fri bruk for media.
Hvis ikke annet er angitt i filnavnet, skal bilder krediteres "Foto: Finnmarkssykehuset".


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.