HELSENORGE
Bilde av ambulansepersonell i Kirkenes
2023 – 2038

Strategisk utviklingsplan

­Førstevalget for pasienter og helse­personell

Finnmarkssykehuset HF nærmer seg målet med en historisk satsing på sykehusbygg og utstyr. Aldri før har det vært investert så mye i spesialisthelsetjenesten i Finnmark som de siste årene, og arbeidet med å videreutvikle spesialisthelsetjenesten fortsetter. Kvalitet, trygghet, respekt og lagspill er kjerneverdier som ligger til grunn i Finnmarkssykehuset HFs strategiske utviklingsplan frem mot 2038. 

​Formålet med Strategisk utviklingsplan er å beskrive morgendagens virksomhet, basert på behov og framskrivninger, forventninger og muligheter gjennom teknologi og digitalisering. Fremtidsbildet i strategien er satt frem mot 2040, mens anbefalte satsningsområder har fokuset på et kortere tidsperspektiv. Strategien viser helseforetakets planer og retninger for å møte fremtidige utfordringer ved å definere konkrete mål for de neste fire og 15 år, med hovedfokus på de nærmeste fire år. 

En oppdatering av Finnmarkssykehuset HFs plan og retning vil så foreligge om nye fire år. Samfunnsmålet vårt er å sørge for et helsemessig godt og effektivt spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Finnmark. De totale løsningene skal sikre at dimensjonering, driftskonsept samt oppgave- og funksjonsfordelinger blir ivaretatt i et langsiktig perspektiv. 

​Sentralt i denne utviklingsplanen står tjenester som akuttmedisinsk tjeneste, desentralisert helsetjeneste og teknologisk utvikling. Endringer i virksomheten stiller krav til organisering og ledelse, samhandling og oppgavedeling, samt planlegging av teknologiske tiltak for å gi et best mulig tjenestetilbud til befolkningen i vårt opptaksområde. Strategisk utviklingsplan skal forankre planer for utvikling av Finnmarkssykehuset HFs virksomhet i overordnede strategier og rammer, og gi grunnlag for prioritering av tiltak for å utvikle virksomheten. 

Utviklingsplanen bygger på nasjonale strategier, regionale strategier og planer, fagplaner for pasientgrupper og fagområder samt beregninger av fremtidig kapasitetsbehov. Den omfatter hele Finnmarkssykehuset HF og beskriver status for dagens virksomhet, dimensjonerende forutsetninger, drivere for endring og konsekvenser for fremtidig virksomhet. 

Revidering av strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF ble iverksatt etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, med føringer gitt av departementet i samarbeid med de regionale helseforetakene. Planen erstatter tidligere strategisk utviklingsplan for 2015-2030. Interessentanalyser har vært utført med verdifulle innspill andre interne og eksterne aktører.

Strategisk utviklingsplan 2023 - 2038​

​Finnmark

​Finnmark har det største arealet, den minste befolkningen, de lengste avstandene, det hardeste klimaet – og de tøffeste fagfolkene.

Finnmarkskart  

Finnmark er Norges nordligste fylke. Det er det ­største fylket i landet: Arealet er større enn Oslo, Østfold, Vestfold, Buskerud, Aust-Agder og Vest-Agder tilsammen. Samtidig har fylket det laveste folketallet i landet, med like under 75 000 inn­byggere. Befolkningen har vært økende siden 2007.

De tettest befolkede stedene er Alta, Hammerfest og Kirkenes. Fylkeshoved­staden er Vadsø, der stats- og fylkes­administrasjonene ligger.
Finnmarkssykehuset har omtrent 2000 ansatte, og har sin hovedaktivitet samlet på fire steder: Hammerfest, Kirkenes, Alta og Karasjok.

Finmark kommer dårligere ut enn landet for øvrig på mange områder når det ­gjelder folkehelse, blant annet for hjerte- og karsykdommer, KOLS og type-2 diabetes. Røyking og overvekt er større problemer enn i landet som helhet. Forventet levealder for kvinner og andelen eldre over 80 år er lavere enn i landet som helhet. Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn lands­nivået.

Virksomhetsutvikling

Målet for Finnmarkssykehuset er å være førstevalget blant helsepersonell og pasienter. For å være førstevalget, skal foretaket jobbe for en økonomisk bærekraftig virksomhet og jobbe med pasientfokus, samhandling, oppgave­deling og rekruttering for å løse dagens og fremtidens utfordringer.

Illustrasjon  

Pasientfokus

Finnmarkssykehuset tar utgangspunkt i pasientens behov og ser på pasienten som en aktiv part i behandlingsforløpet. Innholdet i og resultatet av behandlingen, samt pasientens opplevelse av denne, skal måles og danne grunnlag for kvalitetsforbedring. Behandling og sykehusopphold skal preges av høy kvalitet. Pasientene skal oppleve god behandling og god kommunikasjon før, under og etter behandling. Vårt mål er å heve kvaliteten innenfor alle områder og måle oss mot de beste i landet. Behandlere skal ha god dialog i møte med pasientene, og tjenestene skal tilrettelegges for god kommunikasjon med samiske pasienter.

Teknologiske løsninger skal tas i bruk i større grad og gjøre foretaket mer effektivt, samt sørge for økt kompetanse hos pasienten og bidra til at pasientene slipper unødvendige reiser. Dagbehandling, som gjør at pasientene slipper sykehusinnleggelse, skal utvikles og effektiviseres.

Samhandling

Pasientene skal i størst mulig grad oppleve et sammen­hengende helsetilbud, uavhengig av behandlingsnivå. For å gi pasientene et best mulig tilbud i Finnmark, må vi samhandle godt internt. Dette gjelder også samhandling mellom den somatiske spesialisthelsetjenesten og tjenester innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. Derfor søker Finnmarkssykehuset å utvikle større enheter der tilgang til ulike tjenestetilbud innen somatikk, psykisk helse og rus samlokaliseres. Finnmarkssykehuset skal også samhandle med kommunene og med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Finnmarkssykehuset har konkrete forpliktelser i sine samhandlingsavtaler med hver av kommunene i fylket.

Oppgavedeling

Oppgavedeling med UNN innebærer et nært samarbeid og tydelige grenseoppganger mellom hvilke pasienter UNN skal utrede og behandle, og hvilke pasienter Finnmarkssykehuset skal ha ansvaret for.

God samhandling og oppgavefordeling internt i foretaket kan være ressursbesparende og gi kortere ventetider. For noen fagområder må vi satse på de fagmiljøene som allerede er sterke, framfor å forsøke å etablere like tilbud på alle våre behandlingssteder eller flytte tilbud.

Rekruttering og stabilisering

Finnmarkssykehuset tar mål av seg til å være førstevalget for helsepersonell. De to lokalsykehusene i Hammerfest og Kirkenes, Klinikk Alta, Sámi klinihkka, SANKS og de distriktspsykiatriske sentrene skal kunne være baser for utdanning, forskning, fagutvikling, kompetanse­bygging og kompetanseoverføring til kommunene. Dette krever tilrettelegging og god kontakt mellom fagmiljøer.

Finnmarkssykehuset skal kunne ta imot både medisin­studenter, sykepleierstudenter og andre studenter fra helse­faglige utdanninger. Studentene er et rekrutterings­potensial og bidrar både til fagutvikling og forskning.

Begge lokalsykehusene har en viktig rolle i den akutt­medisinske beredskapen i Finnmark, og dette forutsetter akuttkirurgisk beredskap. Denne beredskapen er også en forutsetning for at lokalsykehusene skal kunne bidra i spesialist­utdanningen av kirurger, noe som er helt nød­­vendig for å klare å rekruttere kirurger til sykehusene.

Forskning

Forskning er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver.

Forskningen i Finnmarkssykehuset skal bidra til innovasjon, utvikling og bedre helsetjenester. Et aktivt forskningsmiljø inspirerer og fører til fagutvikling, og dette kan igjen virke rekrutterende og stabiliserende. Finnmarks­sykehuset skal markere seg i nasjonal sammenheng innen forskning og fagutvikling innenfor samhandling, akutt­medisin, telemedisin, helsetjenester til den samiske ­befolkningen og arktisk kompetanse.

Prioriterte tjenestetilbud

To lokalsykehus
Finnmarkssykehuset skal ha to lokalsykehus, i Hammerfest og Kirkenes, med akuttfunksjon både innen indremedisin, kirurgi og gynekologi, med tilpassede radiologiske enheter og gode servicefunksjoner. Ved Hammerfest sykehus skal barneavdelingen utvikles slik at den tilpasses framtidas behov.

Desentraliserte spesialisthelsetjenester
Finnmarkssykehuset vil bygge opp en sengeenhet i Alta, som styrker spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark spesielt for eldre pasienter med kroniske sykdommer og kreftpasienter. Det polikliniske tilbudet, røntgentilbudet og dagbehandlingen skal også styrkes. Tjenestene skal samlokaliseres med psykisk helsevern og rusbehandling. For å styrke tilbudet til den samiske befolkningen har Finnmarks­sykehuset bygget opp Sámi klinihkka i Karasjok med tilgang til samiskspråklige spesialister innenfor flere fag­områder. SANKS skal fortsatt være en nasjonal kompetanse­tjeneste.

Prehospitale tjenester (ambulanse)
Ambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset er en viktig trygghetsfaktor. For å sikre befolkningens behov for akuttmedisinsk hjelp må det satses videre på utdanning og kompetanseheving i tjenesten. Dette vil fordre en bedre tilpasning av den desentraliserte lokaliseringen av ambulanse­tjenesten i framtiden.

Finnmarkssykehuset vil jobbe for at dagens organisering av legevakt fortsettes, der man gjennom felles lokaler for legevakt og sykehus utvikler en god sammenvevd tjeneste mellom de to aktørene.

Beredskap og akuttfunksjoner
Akuttfunksjonen ved lokalsykehusene må som et minimum innebære tilstedeværelse av indremedisinsk, anestesiologisk, føde og generellkirurgisk vaktkompetanse samt tilgang til nødvendig laboratorie- og radiologiske tjenester. I Finnmark, med store avstander til sykehusene, må begge lokalsykehusene opprettholde et komplett akuttilbud. For at den daglige beredskapen skal være relativt like god i framtida som i dag, krever det at lokalsykehusene har rett kompetanse og stort nok fagmiljø til å håndtere akutte innleggelser som vi kan vente øker med en økende eldre befolkning.

Sykestuene
Høyere levealder stiller krav til økt kapasitet og kompetanse innenfor geriatri, kreft og rehabilitering. Desentralisering av tilbud og samhandling vil være viktig for å gi mindre belastning for pasientene både hva gjelder nærhet til hjem og pårørende og ulemper ved å reise. Sykestuene har hatt, og vil få en viktig plass i pasientforløpene spesielt når det gjelder gamle og skrøpelige pasienter, men også kreft­pasienter. Finnmarkssykehuset må gå foran og bidra til en videre­utvikling av sykestuemodellen basert på kompetansebygging og faglige nettverk.

Byggeprosjekter

Vi har de siste årene vært gjennom et omfattende helseløft. Vi har bygget Nye Kirkenes sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka. Nå står Nye Hammerfest sykehus for tur. 

Nye Kirkenes sykehus

Kirkenes sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Øst-Finnmark. Sykehuset ble vedtatt utbygget med en kapasitet på 46 senger og 8 hotellsenger. Akuttfunksjonene og det tilbudet som var ved det gamle sykehuset er i dag videreført. Totalt er det bygget ca. 20 000 m2 på ny tomt like ved inn­kjøringen til Kirkenes sentrum. Bygget sto ferdig i 2017.

Sykehuset skal sikre et dekkende tilbud av spesialisthelse­tjenester i samarbeid med kommunehelsetjenesten, Hammerfest sykehus og UNN. Nye Kirkenes sykehus er dimensjonert for å ivareta nasjonale og regionale helsepolitiske føringer, barentssamarbeidet og beredskap, samt å styrke sam­han­dlingen mellom helseforetaket og kommunehelse­tjenesten.

Mer om Nye Kirkenes sykehus

Nye Hammerfest sykehus

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark. Sykehuset tilbyr akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, ØNH, øye, pediatri og barnehabilitering. Pediatri og barnehabilitering er fylkesdekkende. Fødeavdelingen tar imot risikofødsler fra uke 32 fra hele fylket. Den ortopediske avdelingen er det ortopediske senteret i Finnmark og har fagansvar for ortopedivirksomheten i foretaket. Sykehuset har 95 senger og 14 hotellsenger. Hammerfest sykehus er i dag et godt fungerende sykehus som er godt vedlikeholdt, men mange av de tekniske anleggene er gamle og bør skiftes ut i løpet av en femårsperiode.

Mer om nye Hammerfest sykehus

Klinikk Alta

Styret i Helse Nord besluttet i juni 2014 en utbygging av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta, med en mulighet for økning i antall polikliniske konsultasjoner på ca. 80 % sammenlignet med dagens nivå, en opprettholdelse av nivået for medisinsk dagbehandling samt mulighet for økning i antall dagkirurgiske inngrep med 115 % mot 2020.

Samlet er det bygget og renovert cirka 5 000 m2 i prosjekt Alta nærsykehus som senere skiftet formelt navn til Klinikk Alta. Klinikken er dimensjonerrt for å ivareta en ytterligere desentralisering av spesialist­helsetjenester for befolkningen i Alta/Vest-­Finnmark. Tilbudet skal også ivareta samhandlings­reformens intensjoner om nært samarbeid med omkring­liggende kommuner og dessuten regionale helsepolitiske føringer om å få spesialisthelsetjenester der man bor.

Mer om Klinikk Alta

Sámi klinihkka

Utredningen av prosjektet Samisk helsepark ble foretatt i 2013 som del av det samlede arbeidet med nyorganiseringen av tjenestetilbudene i Finnmarkssykehuset. Målsettingen med utredningen har vært å sikre at den samiske befolkningen får likeverdige og tilgjengelige spesialisthelsetjenester av god kvalitet, tilpasset pasientenes behov. Videre har det nasjonale perspektivet og urfolksperspektivet stått sentralt.

Mer om Sámi klinihkka

Les hele Finnmarkssykehusets strategiske utviklingsplan

 

Fant du det du lette etter?