Rettigheter

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Nedenfor finner du nyttig informasjon om dine rettigheter. Full oversikt finner du på helsenorge.no/rettigheter.

 • Alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehus

  Helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehus har plikt til å tilby deg som pasient, bruker eller pårørende et møte når det har skjedd svært alvorlige hendelser som har involvert pasienten eller brukeren.

 • Egenandeler og frikort

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det e...

 • Fritt behandlingsvalg

  Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

 • Helse og arbeid (Raskere tilbake)

  Helse og arbeid er en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018.

 • Journalinnsyn

  Pasienter i Helse Nord har digital tilgang til sin pasientjournal via den nasjonale helseportalen www.helsenorge.no.

 • Klage og erstatning

  Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

 • Pasientjournal

  All behandling ved sykehusene skal dokumenteres i en pasientjournal. Som pasient har du rett til innsyn i journalen din. Du har også rett til å få vite hvem som har åpnet journalen din.

 • Pasientreiser - rettigheter

  Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

 • Rett til tolk

  Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

 • Rettigheter ved fristbrudd

  Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.

 • Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

  Pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger.

 • Samvalg

  Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg.

Fant du det du lette etter?