HELSENORGE

Velkommen som ansatt i Finnmarkssykehuset!

Vi ønsker å gi deg litt informasjon om ansettelse og ny stilling hos oss i Finnmarkssykehuset. For at alt det praktiske skal være klart til oppstart er det viktig at du tar deg tid til å lese gjennom informasjonen og sender oss nødvendig dokumentasjon så snart som mulig før du tiltrer stillingen.

Bilde av to sykepleiere

Signering av viktige dokumenter

Vi sender ut flere dokumenter i forbindelse med ansettelse. Det er viktig at du signerer/returnerer disse til oss så snart som mulig.

  • For deg som har norsk fødselsnummer vil vi sende dokumenter via Postens signeringstjeneste for digital signering.

Du vil motta følgende dokumenter:

Arbeidsavtale/rammeavtale og lønn
 
 

Din årslønn og ansiennitet beregnes på bakgrunn av innlevert dokumentasjon på tidligere arbeidsforhold. Dersom du har tjenestebevis som du ikke allerede har sendt oss eller lagt ved din søknad, sender du dette til personal@finnmarkssykehuset.no, sånn at vi kan gjøre en ansiennitetsberegning. Tjenestebevis må inneholde prosent eller timer du har jobbet, samt start- og stoppdato, og må være signert av arbeidsgiver. Alt arbeid etter fylte 18 år, samt tid hjemme i barnets første leveår gir ansiennitet. Fødselsattester kan gi ansiennitet for tiden hjemme med barn.

Fagforeningstilhørighet kan også påvirke lønn. Dersom du er medlem i en fagforening, kan du orientere oss om dette. Send oss kopi av medlemskort eller en skjermdump av innlogget medlemsside.

LIS lønn​sstige​

​I lønnsforhandlingene for 2020 ble det besluttet å gå over til en ny lønnsmodell for LIS. ​​ ​

LIS lønnsstige

Skjema for ansiennitetsberegning LIS​​​

Taushetserklæring, sikkerhetsinstruks, veiledning om sosiale medier. arbeidsreglement og etiske retningslinjer

Taushetserklæring

Alle arbeidstakere i Finnmarkssykehuset er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Lovbestemt taushetsplikt gjelder også alle andre som utfører tjeneste for Finnmarkssykehuset.

Sikkerhetsinstruks

Sikkerhetsinstruksen er en del av Helse Nords regionale styringssystem for informasjonssikkerhet. Sikkerhetsinstruksen gjelder for alle medarbeidere og ledere i Helse Nord.

Les sikkerhetsinstruksen her.

Veiledning om sosiale medier

Sosiale medier blir stadig en større del av vår hverdag. Vi har derfor laget en veileder som omhandler hvordan en kombinerer taushetsplikten på jobb, personvern og ytringsfrihet som privatperson ved bruk av sosiale medier. 

Veiledning om sosiale medier

Arbeidsreglement 

Formålet med dette reglement er å bidra til å klargjøre arbeidsgiveren og arbeidstakerens plikter og rettigheter slik disse følger av gjeldende regelverk og målene for Finnmarkssykehuset sin virksomhet. 

Arbeidsreglement

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer skal bidra til refleksjon rundt ulike dilemmaer og situasjoner, og hjelpe våre medarbeidere til å ta etisk velbegrunnende valg, ivaretar vårt særlige samfunnsansvar og bygger tillit. 

Etiske retningslinjer

Helse- og politiattest for deg som skal jobbe pasientrettet

Helseattest

I pasientrettede stillinger må du levere helseattest/egenerklæring før du kan begynne å jobbe. Egenerklæringen må fylles/signeres ut og returneres til oss senest 14 dager før du begynner.

Hvis du ikke kan bekrefte punktene i attesten må du kontakte vår hygienesykepleier minst 14 dager før du starter i arbeid:

  • Hygienesykepleier Hammerfest, tlf: 78 96 99 45
  • Hygienesykepleier Kirkenes, tlf: 78 96 99 39

Politiattest

Alle som jobber pasientrettet i Finnmarkssykehuset skal levere politiattest jf. Helsepersonelloven §§18 og 20a. Attesten skal ikke være eldre enn 3 måneder og skal foreligge før tiltredelse. Dersom du har hatt opphold på mer enn 1 år siden sist du jobbet i Finnmarkssykehuset må du levere ny politiattest. Er du utenlandsk arbeidstaker og har jobbet i Norge tidligere, må du levere Norsk politiattest i tillegg til attest fra ditt hjemland. Sammen med arbeidsavtale/rammeavtale fikk du bekreftelse som brukes som vedlegg til søknad om politiattesten​

Søknadskjema og mer informasjon finner du her 

A1-skjema for utenlandske arbeidstakere

Hvis du er utenlandsk arbeidstaker innenfor EØS/EU-området med arbeidssted i mer enn et land, samt er omfattet av trygdeforsikring i ditt hjemland; må du søke om skjema A1 (tidligere E101) fra forsikringskassen din.  Dette skjemaet må tas med og leveres til arbeidsgiver ved tiltredelse. 

Dersom du ikke omfattes av trygdeforsikring i hjemlandet, må du få bekreftelse på dette. Denne får du også fra forsikringskassen. Finnmarkssykehuset utbetaler etterskuddslønn og anbefaler derfor at du søker om A1 for 2 måneder lengre enn avtalt arbeidsperiode.

Skattekort, bank og personopplysninger

Skattekort

Vi henter skatteopplysninger automatisk fra Skatteetaten via Altinn.

Ansatte bør selv sjekke om skatteopplysninger er korrekt. Endring av hoved- eller biarbeidsgiver gjør du via skjema "Person og familieopplysninger" i Personalportalen.

Nytt/ endre skattekort/frikort
Ansatte som tidligere ikke har hatt skattekort, eller som ønsker å endre eksisterende skattekort, må selv søke om dette via Altinn. Arbeidsgiver er pliktig til å trekke riktig skatt ut i fra opplysninger som er gitt, men arbeidstaker er pliktig til å oppgi riktige opplysninger.

Om du ikke har norsk skattekort må du søke om dette på arbeidsstedets lokale skattekontor.​

Søknad kan fylles ut på forhånd her

For å få utstedt skattekortet må du møte opp personlig på det lokale skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll med pass eller annet godkjent nasjonalt ID-kort. Betingelsene for å møte til ID-kontroll er at man enten ikke har hatt skattekort tidligere, eller at det ikke er levert selvangivelse/deklarasjon de siste 2 år. 

For utenlandske arbeidstakere som har vært i Norge tidligere og har hatt skattekort , men kun et D-nummer, må det søkes om nytt skattekort hvert år. Et D-nummer er et midlertidig personnummer som utstedes av skattekontoret.

I tillegg må du ta med bekreftelse på arbeidsforhold fra arbeidsgiver. Dersom du tidligere har møtt opp på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll, trenger du ikke gjøre det på nytt for å få skattekort neste år. Da kan du sende eller levere overnevnte skjema ferdig utfylt til skattekontoret.

Mer informasjon om skatt for utenlandske arbeidstakere finner du her

Bank

For at vi skal kunne utbetale lønn må kontonummer registreres i vårt personalsystem. Dette gjør du selv i vårt personalsystem "Personalportalen" så snart som mulig etter tiltredelse

  • For arbeidstakere med utenlandske banker må vi ha bankens navn, IBAN nr. og clear nr.(bicnr.) Dette får du i din bank. 
  • Bruker du norsk bank trenger vi kun bankkontonummer. 

Generell informasjon

Norsk autorisasjon

For stillinger som krever norsk autorisasjon må denne foreligge før tiltredelse. Helsepersonell fra andre land må søke om autorisasjon selv. 

Buypass-tilgang

Helsepersonell som skal gjøre oppslag i kjernejournal, reseptmodul og elektroniske sykemeldinger må levere pass eller nasjonalt id-kort. Dette for å kunne sette opp Buypass-tilgang på id-kort. Førerkort og annen legitimasjon er dessverre ikke gyldig.

Norsk spesialistgodkjenning

For leger som skal jobbe som overlege i Finnmarkssykehuset er det et krav at det skal foreligge norsk spesialistgodkjenning. Du kan søke om å konvertere din spesialistgodkjenning fra landet den er utstedt i.

Bolig

Finnmarkssykehuset kan være behjelpelig med bolig. Bolig dekkes ikke av Finnmarkssykehuset med mindre annet er avtalt gjennom din nærmeste leder eller vikarbyrå. Ved leie av bolig vil det bli foretatt lønnstrekk via lønn.

Bolig Kirkenes

Boligkontoret sender info om bolig og kode for nøkkelboks på torsdag før ankomst via e-post.

Dersom du har spørsmål vedrørende bolig kan du ta direkte kontakt med:

Bolig Hammerfest

Ved ankomst til Hammerfest, henvender du deg til Akuttmottaket på sykehuset. Der vil det ligge en konvolutt med nøkkel til leiligheten du bor i når du er her, samt en beskrivelse av hvor du finner leiligheten.

Dersom du har spørsmål vedrørende bolig kan du ta direkte kontakt med
Bjørn Roger Andreassen.


Bolig Tana

Dersom du har spørsmål vedrørende bolig kan du ta direkte kontakt:

E-post:  BoligkontoretKirkenes@finnmarkssykehuset.no

Fant du det du lette etter?