Penn på statistikkdiagrammer

Forskning

Forskning er én av fire lovpålagte hovedoppgaver for spesialisthelsetjenesten

Strategi

Vi legger til rette for forskning innenfor Finnmarkssykehuset ved å utarbeide en hensiktsmessig infrastruktur og samarbeide med andre virksomheter som driver FoU-arbeid.

Forskning bidrar til å heve den samlede kompetansen i foretaket og øker stabilisering og rekrutteringa av kvalifisert helsepersonell.

Fokus

En multietnisk befolknings forhold til helsevesenet
– ikke bare på spesielle sykdomsgrupper/diagnoser men også interaksjonen mellom helsevesen og befolkning.

Et område med ekstreme avstander i forhold til bosetningen. Skader, akutt sykdom og utfordringer ved å opprettholde kompetanse i helsevesenet (fra ambulansetjeneste til spesialistnivå) med så lavt befolkningstall.

Skjæringspunktet mellom primærhelsetjeneste og sykehus i vårt område med sykestuene som intermediærnivå, og alternative organiseringer, som f.eks. spesialistpoliklinikkene.

Publikasjoner

Her finner du en oversikt over vitenskapelige publikasjoner med Finnmarkssykehusets ansatte som forfattere.

Forskningsleder

Portrettbilde av Mette Kjær
Mette Kjær
Forskningsleder
M 467 77 368  | mette.kjaer@finnmarkssykehuset.no

Forskningsstyret

Leder for forskningsstyret

Portrettbilde av Torben Wisborg

Torben Wisborg
Overlege, PhD
Akuttavdelingen Hammerfest
Prof. II, IKM, UiT

Representant med spesielt ansvar for helsetjeneste til den samiske befolkning

Snefrid Møllersen
Psykolog, PhD
UPA-SANKS
Forsker, Senter for samisk helseforskning, UiT

Klinikk Hammerfest

Ingrid Petrikke Olsen
Overlege, PhD
Barneavdelingen

Klinikk psykisk helsevern og rus

Cecilie Javo
Psykolog, PhD
BUP-SANKS

Klinikk Kirkenes

Viera Stubnova
Overlege, PhD-kandidat
Medisinsk avdeling

Eksterne medlemmer, UiT

Svetlana Zykova
MD, PhD, Klinisk forskningsavdeling, UNN

Nina Strømsvik
Sykepleier, PhD
Førsteamanuensis, IKM, UiT

Brukerutvalget

Kjell Johansen

Vararepresentanter

 1. Thomas Wilson
 2. Linn Ebeltoft Sparby
 3. Malin Fors
 4. Rune Hermansen
 5. Knut Johnsen
 6. Anne Rita Spein

Forskningsnyheter

 • 02.09.2019
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2020

  FoU-styret for SANKS innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

 • 30.11.2018
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2019 - 2.gangs utlysning

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklings­prosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for samisk befolkning i Norge.

 • 03.01.2018
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2018 - 2.gangs utlysning

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for...

 • 01.12.2017
  SANKS-FoU midler for 2018 er tildelt

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskap innenfor området psykisk helsevern og rus for d...

 • 08.03.2017
  "Om du tør å spørre, tør folk å svare"

  På den internasjonale kvinnedagen ble en ny forskningsrapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn lansert på Sametinget.

 • 09.01.2017
  Kirkeneslege med nyttig kreft-forskning

  Lars Lohne Eftangs funn gir et viktig bidrag til økt forståelse av sammenhengen mellom en spesifikk infeksjon og kreft i magesekken.

 • 08.11.2016
  Helse Nord-pris til finnmarksforsker

  Forsker og barnelege ved Finnmarkssykehuset, Ane Kokkvoll, fikk prisen for beste abstrakt (sammendrag) i somatisk seksjon på den regionale helseforskningskonferansen til Helse Nord.

 • 01.11.2016
  Finnmarksforsker lei av urban arroganse

  Psykologspesialist og forsker Malin Fors i Hammerfest tar i en nylig kronikk i Aftenposten et oppgjør med den urbane arrogansen som ikke tar distriktet alvorlig.

 • 11.10.2016
  Tøff hverdag, men reineierne trives, viser undersøkelse

  Økonomi, diskriminering, omdømme (dårlig), rovdyr og andre inngrep er faktorer i reindrifta som påfører reineierne belastninger. Til tross for en tøff hverdag så trives reineierne med arbeidet. Det viser den nye undersøkelsen «Reindriftas hverdag».

 • 11.08.2016
  Kulturforståelse i psykisk helsevern

  SANKS og DPS Øst-Finnmark er i gang med et forskningsprosjekt der hensikten er å bedre kulturforståelsen i psykisk helsevern. Prosjektet henvender seg nå til pasienter som kan delta i spørreundersøkelsen. De som deltar er med på trekning av en premie.

 • 10.06.2016
  Forsker Snefrid Møllersen i fagbladet Forskningsetikk

  Skallemålinger, gravplyndring og nedlatende holdninger kjennetegnet den første forskningen blant samer. Arroganse og unyttig forskning er fortsatt et problem, mener mange. Nå vil samene være med og bestemme.

 • 30.05.2016
  Abortforsker i verdensklasse

  Kan gi tryggere abortbehandling for kvinner i hele verden. Det er ikke hverdagskost at en norsk forsker publiserer en artikkel i et av verdens mest prestisjetunge fagtidsskrifter innen medisin, The Lancet.

Søk i forskningsnyheter
 • 22.05.2019 Akershus universitetssykehus
  Forskning på gode vaner endrer spesialisthelsetjenesten

  I 2005 var det bare onkologene blant sykehusleger som hadde kommunikasjonskurs som ledd i spesialistutdanningen. Det ville Pål Gulbrandsen gjøre noe med, og hentet kommunikasjonskurset «Fire gode vaner» til Norge.

 • 22.05.2019 Helse Stavanger
  Demensskole øker livskvaliteten

  Hva skal til for at personer med demens kan leve best mulig med sykdommen? Å sette seg på skolebenken kan ha god effekt, viser en studie ved Stavanger universitetssjukehus.

 • 22.05.2019 Sykehuset Østfold
  Får nasjonal oppmerksomhet

  18 forskningsprosjekter er presentert i en nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten. Rapporten ble overrakt statssekretær Anne Grethe Erlandsen i går. Ett av prosjektene som vises fram, er forskningen til jordm...

 • 22.05.2019 Sykehuset Innlandet
  Ny behandlingsmodell gir mindre uro

  Forskere ved Sykehuset Innlandet har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har atferdsmessige eller psykologiske symptomer. Modellen kan erstatte bruk av medikamenter for å bedre disse symptomene.

 • 21.05.2019 Helse Bergen
  Gir håp til pasienter med autoimmune sykdommer

  Hva skjer når kroppen går til angrep på sine egne organer? Hvilke mekanismer ligger bak? Og hvorfor er det noen som utvikler slike sykdommer, og andre ikke?

 • 21.05.2019 Helse Bergen
  Alt som piper er ikke astma

  Strupen spiller en betydelig større rolle ved pusteproblemer under anstrengelse enn tidligere antatt. Økt kunnskap om dette vil gi færre feildiagnoser og forebygge inaktivitet blant barn og unge.

 • 21.05.2019 Helse Bergen
  Høyt blodtrykk mer skadelig for kvinnehjertet

  Det er mer skadelig med høyt blodtrykk for kvinnehjertet enn for mannshjertet. Ny forskning skal gi bedre kunnskap om hvorfor det er slik, og hvordan hjerteskade ved høyt blodtrykk kan forebygges hos kvinner.

 • 21.05.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Ny medisin for kalde hjerter

  Dødeligheten blant kraftig nedkjølte pasienter er høy, og hjertestans under oppvarming er en vanlig dødsårsak. Forskning på nye medikamenter kan bidra til å få ned disse tallene.

 • 21.05.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Pionerarbeid på de pårørende

  I dag finnes ikke noe strukturert oppfølgingsprogram for familie og pårørende etter alvorlige hodeskader ved noen av de fire traumesentrene. Dette til tross for at halvparten av de pårørende opplever økende omsorgsbelastning og redusert liv...

 • 21.05.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Gir pasienten mer makt og ansvar

  Hvordan kan vi bedre kvaliteten på tjenester for pasienter med sammensatte og langvarige behov til det beste for både pasient og helsevesen? Det var utgangspunktet for forskningen som har resultert i utviklingen av Pasientsentrert helsetjenesteteam.

Avlagte doktorgradsavhandlinger

 • Agledahl, Kari Milch

  Morally bound medical work – an empirical study exploring moral conditions of doctors' everyday practice.

 • Blix, Ellen

  Innkomst-CTG: En vurdering av testens prediktive verdier, reliabilitet og effekt. Betydning for jordmødre i deres daglige arbeid

 • Dimpas, Anne Lene Turi

  Internalizing symptoms and health service use in indigenous Sami and non-indigenous adolescents in Arctic Norway

 • Eriksen, Astrid

  "Breaking the silence" Interpersonal violence and Health among Sami and non-Sami. A population-based study in Mid -and Northern Norway

 • Jávo, Cecilie

  Child-rearing and child behavior problems in a Sami population. A cross-cultural study of families with pre-school children

 • Kokkvoll, Ane

  Managing Childhood Obesity ­– The Finnmark Activity School

 • Møllersen, Snefrid

  Mental health services and treatment in Sami and non-Sami populations. A comparative study in a multiethnic rural area of Northern Norway

 • Olsen, Ingrid Petrikke

  Functional ultrasound of the anal canal – The effect of pregnancy and childbirth

 • Oppegaard, Kevin Sunde

  Misoprostol’s Preoperative Cervical Ripening Effect

 • Silviken, Anne Cathrine

  Suicidal behavior among indigenous Sami in Arctic Norway – A special focus on adolescents and young adults

 • Spein, Anne Rita

  Substance use behavior among etnic diverse young people in North Norway in the 1990s. ”The North Norwegian Youth Study”: A cross-cultural longitudinal study comparing ...

 • Stige, Signe Hjelen

  Stabilization groups for heterogeneous samples of trauma clients. Presentation of a new treatment approach, and a hermeneutical-phenomenological analysis of help seeking, treatment participation, and ways to positive change.

 • Utsi, Margrethe Bals

  Risk and protective factors associated with internalizing symptoms in Sami and non-Sami adolescents in Arctic Norway

 • Wisborg, Torben

  Improving the spirit – Increasing the chances of survival. Results of multiprofessional training of medical teams in Iraq and Norway

Se alle artiklene
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.