Avdeling SANKS Forskning og Utvikling

Avdeling SANKS FoU består av FoU-enheten, Samisk tolketjenesten og Samisk LMS. Avdelingen ivaretar og koordinerer de nasjonale kompetansetjenestefunksjonen i SANKS.


FoU arbeider kontinuerlig med å fremme, utvikle og sikre likeverdige tjenester innen psykisk helsevern og rus/avhengighet til den samiske befolkningen. FoU er bindeleddet mellom klinisk virksomhet og nasjonal kompetansetjeneste ved SANKS.

Gjennom formidling av kunnskap og utvikling av ny forskning bidrar vi til økt kompetanse om samers særskilte behov for språklig og kulturelt tilrettelagt diagnostikk og behandling.
FoU skal iverksette tiltak slik at kompetansen blir tilgjengelig for primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og andre kompetansemiljø.
Enhetens oppgaver er blant annet:
• Legge forholdene til rette for forskning og utviklingsarbeid i SANKS
• Heve forskningskompetansen i kulturpsykiatri i fagmiljøer utenfor SANKS
• Samarbeide og samordne med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt

Undervisningstilbud og hospitering

SANKS tilbyr undervisning som legger vekt på hvordan kulturforståelse gir nødvendig innsikt i møte med samiske pasienter, som tilbys via Skype og med tilstedeværelse.
Nedenfor finnes forslag på temaer vi kan tilby forelesninger i. Den som er interessert i å bruke en foreleser fra SANKS, tar kontakt med FoU-enheten som vil formidle forespørslene videre til aktuelle forelesere.
Vi tilbyr tilpassede opplegg til hospitanter som kommer til oss. Ta kontakt med FoU-enheten dersom du ønsker hospitering her.
Henvendelser vedrørende formidling, undervisning og hospitering sendes: 
SANKS-FOU@finnmarkssykehuset.no

Mer om FoU:

FoU-enheten fungerer som sekretariat med saksbehandlingsoppgaver for referansegruppen og for FoU-styret som forvalter og tildeler de budsjetterte forskningsmidlene. Enheten har ansvaret for rapportering av kompetansetjenesteaktivitet, kompetansespredning, samarbeid med utdanningsinstitusjoner og forskningsnettverk. FoU skal også bidra til igangsettelse av forskning, fag- og tjenesteutviklingsprosjekter innenfor kliniske relevante områder.
Oversikt over tildelte FoU-midler

Her finnes en oversikt over forskning,- fag og tjenesteutviklingsprosjekter FoU-styret har tildelt midler til siden 2005 fram til 2021.

Oversikt over tildelte midler 2005 til 2021

FoU-styret

SANKS har et FoU-styret som skal ivareta og fremme SANKS oppgaver knyttet til forskning og utvikling. Styrets primære oppgave er å forvalte og tildele de årlige budsjetterte FoU-midlene i tråd med prioriterte mål, retningslinjer og utlysning. Formålet med midlene er å støtte prosjekter som utvikler kunnskap innen området psykisk helsevern for den samiske befolkningen i Norge.

Mer om FoU-styret

Ansatte og forskere ved FoU-enheten


Renathe Aspeli Simonsen
Avdelingsleder
T 78 96 97 99 | M 911 30 174Renathe.Simonsen@finnmarkssykehuset.no


Shiho Hansen
Rådgiver 
T 78 96 97 94 |  46 80 16 42 | Shiho.Hansen@finnmarkssykehuset.no

 

Henriette Joks
Språk- og informasjonsrådgiver
T 78 96 97 96 | M 941 68 134 | Henriette.Joks@finnmarkssykehuset.no


 
Turid Turunen
Ofelaš (erfaringskonsulent)
T 78 96 97 93  | M 913 73 676 | Turid.Irene.Turunen@finnmarkssykehuset.no

Forskere tilknyttet FoU:

Forskere med tilknytning til FoU skal bidra til forskning, samt heve forskningskompetansen i SANKS:

Cecilie Jávo
T 78 96 97 95 M 951 75 948 | Anne.Cecilie.Javo@finnmarkssykehuset.no
Overlege, Dr.med og PhD. Ansatt i FoU. 
Veileder andre forskere.Snefrid Møllersen
T 78 96 97 98 | M 958 90 231 | Snefrid.Mollersen@finnmarkssykehuset.no
Gir undervisning og formidler rundt tema kultur og psykisk helsearbeid, samt forskningstema. Veileder andre forskere. Medlem av Forskningsstyret for Finnmarkssykehuset og medlem av Analysegruppen for samisk statistikk.
Prosjektleder for Reindriftas hverdag. Utdannet spesialist i klinisk psykologi, dr.psychol.

Anne Silviken
T 78 94 75 41| M 414 83 043 |Anne.Cathrine.Silviken@finnmarkssykehuset.no
Gir undervisning i selvmordsproblematikk blant samer og oppfølging av etterlatte/berørte ved selvmord. Veileder andre forskere. Utdannet psykologspesialist og forsker.


Marit Myrvoll
M 916 97 858Marit.Myrvoll@finnmarkssykehuset.no
Leder forskningsprosjektet «Vold og overgrep i samiske samfunn». Sosialantropolog (PhD) med samisk identitet, kulturarv og samfunnsforhold som hovedfokus.

Eksempel på hospiteringsprogram

Eksempel på hvordan et hospiteringsprogram kan se ut:


Fant du det du lette etter?