Pasient- og pårørendeopplæring

Sammen om mestring, læring for livet.

Når du som pasient kommer til sykehuset har du rett til god informasjon og opplæring om diagnose, behandling og de endringer dette medfører i ditt liv. Fagfolkene du møter skal støtte deg og legge til rette for god opplæring. Vi skal spørre: «Hva er viktig for deg?» Denne rettigheten gjelder også din pårørende.

Hvorfor delta på kurs?

Målet med våre lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer ca 80% av dem at «Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon

Hvordan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Oversikt over kurs: Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss. På vår nettside ser du både lokale, regionale og nasjonale kurstilbud. For å se lokale kurstilbud ved andre sykehus må du gå inn på nettsidene til de enkelte sykehus.

Fritt sykehusvalg: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Kontakt

Hvert kurs har egne kontaktpersoner. Kontaktinformasjon ligger under det enkelte kurs. Du må gjerne ta direkte kontakt med Lærings- og mestringssenteret på ditt sykehus.


Se også informasjon på våre sider her:Du finner mer informasjon om pasient- og pårørendekurs på disse sidene


Kurs for pasienter og pårørende

REGIONALE OG NASJONALE KURS

Ansvars- og oppgavefordeling

Alle landets helseforetak har etablerte lærings- og mestringstjenester, mens kommunene er i en oppbyggingsfase på dette feltet. 

Spesialisthelsetjenesten skal yte de lærings- og mestringstilbudene som det ikke er naturlig å bygge opp kompetanse og infrastruktur til på kommunalt nivå. Eksempler på dette kan være individuelle tilbud som må skje tett integrert med den spesialiserte medisinske behandlingen, opplæringstilbud til personer med sjeldne tilstander og til andre med opplæringsbehov som krever spesialisert kompetanse. De tverrfaglige, diagnosespesifikke lærings- og mestringstilbudene er slik lagt til spesialisthelsetjenesten.

Som hovedregel bør lærings- og mestringstilbud til store pasient- og brukergrupper utvikles i kommunene, likeså diagnoseuavhengige tilbud med fokus på det å leve med langvarige helseutfordringer. Spesialisthelsetjenesten bør tilby veiledning til helsepersonell i kommunene.

Flere helseforetak og kommuner samarbeider i dag om lærings- og mestringstilbud som et ledd i å bidra til kvalitetsmessig gode og helhetlige pasientforløp.

Om likepersonsarbeid

Brukerorganisasjonene har lang tradisjon med å drive lærings- og mestringsarbeid, likepersonsarbeid og utdanning av brukerrepresentanter. Både pasienter, pårørende og helsepersonell har stor nytte av den kompetansen som medlemmer i organisasjonene har. 

Likepersonsarbeid foregår både i avdelinger, i lærings- og mestringssentrene og i pasientens hjem. Det organiserte likemannsarbeidet er kommet for å bli: telefontjenester, informasjon- og rådgivning, ledsagertjeneste, likepersonsarbeid via internett, besøkstjenester.

Det medmenneskelige aspektet er drivkraften for og kjennetegnet bak arbeidet. Mennesker med sykdomserfaring har kunnskap som er nyttig for andre. For mange er også det å møte noen som forstår, den beste hjelp en kan få. En ting er å bli forklart hvordan noe fungerer, hvordan ting henger sammen rent medisinsk, noe annet er det å møte forståelse. Flere forteller at etter å ha lest alt de kom over for å bli kjent med sykdommen, var det første møtet med en annen med samme diagnose det som virkelig betydde noe.

Fant du det du lette etter?