Gruppeundervisning

Pasient- og pårørendeopplæring

Pasient og pårørendeopplæring er en av sykehusets fire hovedoppgaver og en viktig del av pasientbehandlingen. Opplæringen skal legge til rette for pasientenes aktive deltakelse i egen behandling og rehabilitering der målet er mestring.

Finnmarkssykehuset tilbyr opplæring for pasienter og pårørende for et utvalg av kroniske sykdommer og funksjonshemminger. Dersom vi ikke tilbyr kurs for din sykdom, kan du henvises til andre sykehus.

Lærings- og mestringsenheter


Om læring og mestring (LMS)

Lærings- og mestringstilbudene i sykehusene skal være en møteplass for pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell.

LMS arbeider for at pasienter og pårørende skal få økt kunnskap og bedre ferdigheter for å kunne mestre langvarig sykdom og helseutfordringer.

Lærings- og mestringstilbudene utvikles i samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere for å sikre en pasientsentrert helsetjeneste.

Arbeidsområder:

  • diagnosespesifikke kurs for pasienter og pårørende
  • tilrettelagt informasjon og veiledning for pasienter, pårørende og helsepersonell
  • lærings- og mestringstilbud inn i sømløse pasientforløp
  • helsefremmende og forebyggende arbeid
  • pedagogiske verktøy for helsepersonell

Hva er lærings- og mestringstilbud?

Lærings- og mestringstjenester skal legge til rette for at pasienter tilegner seg kunnskap som grunnlag for å kunne ta beslutninger om egen helse, og ferdigheter til å mestre hverdagen med sykdom og/eller funksjonsnedsettelse.

For å nå målet om bedre egenmestring, organiseres tverrfaglige opplæringstilbud for pasienter og pårørende. Lærings- og mestringstilbudene kan ha individuell tilnærming, men er hovedsakelig gruppebaserte; - for eksempel kurs, temamøter, fagdager, med mer.

Brukerrepresentanter (erfarne brukere) deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudene i samhandling med fagpersoner (Standard metode). Dette for å sikre en pasientsentrert helsetjeneste.

 Rettigheter

Du som pasient eller pårørende har rett til opplæring, og du har rettigheter i forhold til dekking av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger.

Rettigheter ved opplæring

Kurstilbud

Eksterne kurs

Ansvars- og oppgavefordeling

Alle landets helseforetak har etablerte lærings- og mestringstjenester, mens kommunene er i en oppbyggingsfase på dette feltet. 

Spesialisthelsetjenesten skal yte de lærings- og mestringstilbudene som det ikke er naturlig å bygge opp kompetanse og infrastruktur til på kommunalt nivå. Eksempler på dette kan være individuelle tilbud som må skje tett integrert med den spesialiserte medisinske behandlingen, opplæringstilbud til personer med sjeldne tilstander og til andre med opplæringsbehov som krever spesialisert kompetanse. De tverrfaglige, diagnosespesifikke lærings- og mestringstilbudene er slik lagt til spesialisthelsetjenesten.

Som hovedregel bør lærings- og mestringstilbud til store pasient- og brukergrupper utvikles i kommunene, likeså diagnoseuavhengige tilbud med fokus på det å leve med langvarige helseutfordringer. Spesialisthelsetjenesten bør tilby veiledning til helsepersonell i kommunene.

Flere helseforetak og kommuner samarbeider i dag om lærings- og mestringstilbud som et ledd i å bidra til kvalitetsmessig gode og helhetlige pasientforløp.

Om likepersonsarbeid

Brukerorganisasjonene har lang tradisjon med å drive lærings- og mestringsarbeid, likepersonsarbeid og utdanning av brukerrepresentanter. Både pasienter, pårørende og helsepersonell har stor nytte av den kompetansen som medlemmer i organisasjonene har. 

Likepersonsarbeid foregår både i avdelinger, i lærings- og mestringssentrene og i pasientens hjem. Det organiserte likemannsarbeidet er kommet for å bli: telefontjenester, informasjon- og rådgivning, ledsagertjeneste, likepersonsarbeid via internett, besøkstjenester.

Det medmenneskelige aspektet er drivkraften for og kjennetegnet bak arbeidet. Mennesker med sykdomserfaring har kunnskap som er nyttig for andre. For mange er også det å møte noen som forstår, den beste hjelp en kan få. En ting er å bli forklart hvordan noe fungerer, hvordan ting henger sammen rent medisinsk, noe annet er det å møte forståelse. Flere forteller at etter å ha lest alt de kom over for å bli kjent med sykdommen, var det første møtet med en annen med samme diagnose det som virkelig betydde noe.

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.