SANKS

Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus

– Vi er her for deg!
– Leat dáppe du várás!

SANKS har et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i hele Norge.

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus
Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus – psykalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu
Sáme nasjåvnålasj máhtudakguovdásj – psykalasj varresvuodasuoddjim ja gárevsælgga
Saemien nasjovnaale maahtoegoevtese – psykiske healsoevaarjelimmie jïh geeruvevoete
Sámi Norwegian National Advisory Unit on Mental Health and Substance Use

SANKS har nasjonale kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern og rus for hele den samiske befolkningen i Norge og psykiatriske funksjoner for alle i Midt-Finnmark. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset.

Oppgaver

  • Videreutvikle kliniske tjenester
  • Fremme og drive forskning og utviklingsarbeid
  • Tilby undervisning og veiledning
  • Tilby spesialistutdanninger, praksisplasser og hospitering

Psykisk helsevern og rus – barn og unge

Psykisk helsevern og rus for barn og unge er lokalisert i Karasjok.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

Ambulant team Midt / Øst

Familieenheten

Samisk ungdomspsykiatrisk team (PUT) / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB

Ungdomspsykiatrisk enhet (UPA)

Psykisk helsevern og rus – voksne

Psykisk helsevern og rus for voksne er lokalisert i Lakselv, unntatt TSB Finnmarksklinikken som er lokalisert i Karasjok.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP)

Døgnenhet

Akutteam

TSB Finnmarksklinikken i Karasjok

Nasjonalt team

Vi ønsker nærhet til våre brukere der de befinner seg. SANKS har derfor etablert utekontorer i Tysfjord, Bodø, Snåsa og Oslo.

Mer om nasjonalt team

Forskning og fagutvikling

Som samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern og rus, ønsker SANKS å presentere forskning og fagutvikling som omhandler samisk psykisk helse og rus.

Mer om forskning og fagutvikling

Reindriftas hverdag

Reindrifta har levd og lever med store utfordringer og påkjenninger i forhold til å utøve god reindrift og opprettholde den levemåte og det fellesskap reindrift er basert på. I de senere årene har det fra reindriftsbefolkningen blitt uttrykt bekymring for hvordan belastningene og presset de lever med, virker inn på deres livs- og arbeidsforhold og dermed den psykiske helsa og livskvaliteten. Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) henvendte seg på denne bakgrunn til SANKS med forespørsel om å få gjort en forskningsstudie av disse forholdene.

Mer om Reindriftas hverdag

Nyheter

11.10.2016

Tøff hverdag, men reineierne trives, viser undersøkelse

Økonomi, diskriminering, omdømme (dårlig), rovdyr og andre inngrep er faktorer i reindrifta som påfører reineierne belastninger. Til tross for en tøff hverdag så trives reineierne med arbeidet. Det viser den nye undersøkelsen «Reindriftas hverdag».
22.09.2016

Fra Gøteborg for å lære mer om SANKS

Linda Weichselbraun og Anneli Jäderholm fra Gøteborg, kom til SANKS for å lære mer om hvordan vi arbeider kultursensitivt.
06.07.2016

Medisinerstudenter tar deler av utdanningen sin i «Campus Finnmark»

Fra neste år får medisinerstudenter tilknyttet Universitetet i Tromsø ta deler av utdanningen sin i Hammerfest, Alta og Karasjok.
28.06.2016

Invitasjon til prosjektverksted - Utarbeidelse av gode prosjektsøknader

Senter for Fag, forskning og samhandling, Finnmarkssykehuset, inviterer forskere  som planlegger å sende søknad til Helse Nord, til prosjektverksted.  
28.06.2016

SANKS forlenger sin tilstedeværelse i Tysfjord

Etter VG oppslag om overgrepssaker i Tysfjord tidligere i juni, har Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS) prioritert å styrke sin tilstedeværelse i Tysfjord området. 
22.06.2016

Sveriges regjering får rapport om samers psykososiale helse

– Annenhver ung samisk kvinne i Sverige sier seg å hatt selvmordtanker. Dette er noe av det som kommer fram i en fersk rapport om samer i Sverige. Rapporten er en kunnskapsoversikt om samers psykososiale helse, som nå er overlevert til den...
30.05.2016

Leger var samlet til Karasjok

Fellessamlingen for leger tilknyttet BUP og VOP ble arrangert i Karasjok over to dager. Samlingen hadde fokus på minoriteter og da særskilt på den samiske pasienten.
29.01.2016

SANKS fikk besøk fra Russland

På onsdag fikk SANKS i Karasjok gjester fra Sakha republikken i Russland i forbindelse med deres reise i Nord-Norge. Målet med reisen var å se og lære mer om hvordan distriktshelsetjenesten er organisert i Norge.
Se alle nyhetene
Se flere nyheter()

Ledelsen ved SANKS


Gunn Heatta 
Leder, SANKS
T 78 46 95 50 | Mobil 41 12 05 46 | gunn.kristin.heatta@finnmarkssykehuset.no


Tove Laiti

Enhetsleder ved familieenheten
T 78 46 95 35 | M 415 43 375 | tove.kirsti.laiti@finnmarkssykehuset.no 


Frøydis Nystad Nilsen

Enhetsleder BUP, medisinskfaglig rådgiver barn og unge
M 90 79 44 75 | froydis.nilsen@finnmarkssykehuset.no


Edit Johnsen

Enhetsleder UPA, konstituert enhetsleder PUT
T 78 46 95 64 | M 482 92 612 | edit.johnsen@finnmarkssykehuset.no 


Ellen Ingrid Eira

Enhetsleder Finnmarksklinikken
T 78 46 93 23 | ellen.ingrid.g.eira@finnmarkssykehuset.no 


Laila Somby Iversen

Enhetsleder døgnavdelingen for voksne
T 78 46 45 72 | M 970 12 781 | laila.somby.iversen@finnmarkssykehuset.no


Sonja Merete Tornvik

Konstituert enhetsleder VPP/ akutteam
T 78 46 58 11 | M 971 64 362 | sonja.merete.tornvik@finnmarkssykehuset.no


Gordana Ignjatovic Jovanovic

Medisinskfaglig rådgiver voksne
T 78 46 58 12 | gordana.ignjatovic.jovanovic@finnmarkssykehuset.no

Administrasjonen

Karasjok                                                                        


Ellen
 Kalstad
Rådgiver
T 78 46 95 74 | ellen.kalstad@finnmarkssykehuset.no


Johanna 
Unga
Økonomi- og administrasjonskonsulent
T 78 46 95 54 | M 468 11 736 | johanna.unga@finnmarkssykehuset.no


Majjen Eira
 
Språk- og informasjonrådgiver
T 78 46 95 54 | M 941 68 134 | majjen.eira@finnmarkssykehuset.no

Mediakontakt


Gunn Heatta 
Leder, SANKS
T 78 46 95 50 | Mobil 41 12 05 46 | gunn.kristin.heatta@finnmarkssykehuset.no


Majjen Eira
 
Språk- og informasjonrådgiver
T 78 46 95 54 | M 941 68 134 | majjen.eira@finnmarkssykehuset.no

SANKS' brukerutvalg

Brukerutvalget består av 4 medlemmer som representerer hver sine områder; nordsamiske, både kyst og innland, lulesamiske og sørsamiske områder. Målet med brukerutvalget er å arbeide for at brukere har mulighet til å påvirke i beslutninger som har betydning for SANKS tilbud og tjenester.

Medlemsliste 2015 – 2017

Ingrid Jåma
sørsamisk representant
M 924 69 402 | ingjaa@online.no

Torvald Tretteskog
RIO Kystsamene/Finnmark, Lakselv
M 974 12 255 | tht@lakselv.name

Piere Bergkvist
Brukerrepresentant – reindrift/sørsame, Sverige
T +46 70 38 17 766 | pierebergkvist@hotmail.com
(også brukerrepresentant i SANKS, FoU-styre)

Issat Ande Jovnna Eira
Indre Finnmark samt ungdomsrepresentant
M 944 84 430 | isanje@gmail.com

Varamedlem for BU og FoU- styret

Marit Roysdatter Steinsvik
kystsamene Troms/ samisk kirkeliv
M 402 38 600 | mrs@kirken.no

Reidar Hansen
Lulesamisk representant (Mental helse Tysfjord og Hamarøy)
M 960 17 991

Mandat for brukerutvalget

Faglig referansegruppe for SANKS 2014 –

Nasjonale kompetansetjenester skal etablere faglige referansegrupper som skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonene i forskrift og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet. I tråd med disse retningslinjene har SANKS sin referansegruppe.

Representant for Helse Sør/Øst RHF og leder for Faglig referansegruppe for SANKS

Psykologspesialist og leder Espen Ajo Arnevik, PhD
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Oslo Universitetssykehus HF
esarne@ous-hf.no

Representant for Helse Nord RHF

Dr. med/overlege Siv Kvernmo
Barne- og ungdomsklinikken (BUK)
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
Siv.Kvernmo@unn.no

Representant for Helse Midt-Norge RHF

Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, PhD
NAPHA - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
el-hox@hotmail.com

Representant for Helse Vest RHF

Seniorrådgiver Geir Sverre Braut
Forskningsavdelingen
Stavanger universitetssykehus
gsb@sus.no 

Representant for andre kompetansemiljøer

Leder dr. med. Lars Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)
Sykehuset Innlandet HF
lars.lien@sykehuset–innlandet.no

Representant for universitetsmiljøer

Professor Edvard Hauff
Institutt for klinisk medisin
Universitetet i Oslo
edvard.hauff@medisin.uio.no

Representant for sosialantropologisk forskning

Museumsleder/Sosialantropolog Marit Myrvoll, PhD
Várdobáiki musea/museum
marit@vardobaiki.no

Representant for lulesamisk miljø

Direktør Lars Magne Andreassen
Árran lulesamiske senter, Ájluokta/Drag
lma@arran.no 

Representant for sørsamisk kommune

Enhetsleder/rådgiver Ester Brønstad
Enhetsleder familiesentralen og rådgiver for helse, pleie og omsorg i rådmannens stab
Snåsa kommune
ester.bronstad@snasa.kommune.no

Representant for SANKS brukerutvalg, sørsamisk representant

Ingrid Jåma
ingjaa@online.no

Representant for SANKS

Leder for SANKS Gunn Heatta
SANKS
Gunn.Kristin.Heatta@finnmarkssykehuset.no

Strategiplan 2015 – 2021

Strategien viser hva SANKS skal gjøre for å realisere det nasjonale oppdraget de har fått. Den inneholder visjon, verdier og målsetninger. Den vil bli operasjonalisert gjennom en rullerende virksomhetsplan og andre handlingsplaner.

Strategiplan 2015 – 2021 SANKS