SANKS

Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus

– Vi er her for deg!
– Leat dáppe du várás!

SANKS har et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i hele Norge.

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus
Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus – psykalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu
Sáme nasjåvnålasj máhtudakguovdásj – psykalasj varresvuodasuoddjim ja gárevsælgga
Saemien nasjovnaale maahtoegoevtese – psykiske healsoevaarjelimmie jïh geeruvevoete
Sámi Norwegian National Advisory Unit on Mental Health and Substance Use

SANKS har nasjonale kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern og rus for hele den samiske befolkningen i Norge og psykiatriske funksjoner for alle i Midt-Finnmark. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset.

Oppgaver

  • Videreutvikle kliniske tjenester
  • Fremme og drive forskning og utviklingsarbeid
  • Tilby undervisning og veiledning
  • Tilby spesialistutdanninger, praksisplasser og hospitering

Psykisk helsevern og rus – barn og unge

Psykisk helsevern og rus for barn og unge er lokalisert i Karasjok.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

Ambulant team Midt / Øst

Familieenheten

Samisk ungdomspsykiatrisk team (PUT) / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB

Ungdomspsykiatrisk enhet (UPA)

Psykisk helsevern og rus – voksne

Psykisk helsevern og rus for voksne er lokalisert i Lakselv, unntatt TSB Finnmarksklinikken som er lokalisert i Karasjok.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP)

Døgnenhet

Akutteam

TSB Finnmarksklinikken i Karasjok

Nasjonalt team

Vi ønsker nærhet til våre brukere der de befinner seg. SANKS har derfor etablert utekontorer i Narvik, Tysfjord, Bodø, Snåsa og Oslo.

Mer om nasjonalt team

Forskning og fagutvikling

Som samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern og rus, ønsker SANKS å presentere forskning og fagutvikling som omhandler samisk psykisk helse og rus.

Mer om forskning og fagutvikling

Reindriftas hverdag

Reindrifta har levd og lever med store utfordringer og påkjenninger i forhold til å utøve god reindrift og opprettholde den levemåte og det fellesskap reindrift er basert på. I de senere årene har det fra reindriftsbefolkningen blitt uttrykt bekymring for hvordan belastningene og presset de lever med, virker inn på deres livs- og arbeidsforhold og dermed den psykiske helsa og livskvaliteten. Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) henvendte seg på denne bakgrunn til SANKS med forespørsel om å få gjort en forskningsstudie av disse forholdene.

Mer om Reindriftas hverdag

Nyheter

14.03.2017

Plan for selvmordsforebygging i Sápmi

Den første planen for selvmordsforebygging i Sápmi er nå klar. Planen inneholder 11 strategier med fokus på å forbedre samers psykiske helse og forhindre selvmord. Planen baseres på vitenskapelig kunnskap og dialoger med samer som er engasj...
10.03.2017

SANKS utvikler et e-læringsprogram i kulturforståelse

En arbeidsgruppe ved SANKS er i gang med utarbeidelse av et e-læringsprogram for helse og omsorgspersonell. Formålet er å gi økt kulturforståelse i arbeid med samiske pasienter og brukere.
09.03.2017

SANKS deltok under samenes 100 års feiring i Tråante

2017 er jubileumsåret for samene i så måte at det arrangeres 100 års markeringer over hele Sápmi gjennom året. Jubileumsfeiringene ble sparket i gang i Tråante som er det sørsamiske navnet for Trondheim.
08.03.2017

"Om du tør å spørre, tør folk å svare"

På den internasjonale kvinnedagen ble en ny forskningsrapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn lansert på Sametinget.
20.01.2017

Barnehelsepris til SANKS

På fredag mottar Samisk nasjonalt kompetansesenter-psykisk helsevern og rus (SANKS) barnehelsepris i Bergen.
15.12.2016

Innholdsrike fagdager for SANKS ansatte

Internalisert rasisme og dekolonialisering var blant temaene da SANKS arrangerte fagdager med julebord for sine ansatte.
23.11.2016

Andre reisebrev fra Australia

SANKS er opptatt av ehelse siden vi har en samisk befolkning spredt over store avstander. Informasjonen fra Melbourne Univeristy om et innovativt ehelseprosjekt - This is my mob - er av den grunn veldig interessant og inspirerende.
16.11.2016

Reisebrev fra Australia

I februar 2016 fikk jeg anledning til å delta på en reise til Melbourne, Australia blant annet i anledning av Sametingets oppstart av utarbeidelse av etiske retningslinjer for forskning på urfolk.
08.11.2016

Urfolkshelse i fokus når eksperter samles til internasjonal konferanse i Australia

Ledende internasjonale eksperter innen urfolkshelse samles til The Lowitja Institute International Indigenous Health and Wellbeing Conference 2016 i Melbourne 8. –10. november. Leder ved SANKS, Gunn Heatta, deltar også i konferansen.
11.10.2016

Tøff hverdag, men reineierne trives, viser undersøkelse

Økonomi, diskriminering, omdømme (dårlig), rovdyr og andre inngrep er faktorer i reindrifta som påfører reineierne belastninger. Til tross for en tøff hverdag så trives reineierne med arbeidet. Det viser den nye undersøkelsen «Reindriftas hverdag».
22.09.2016

Fra Gøteborg for å lære mer om SANKS

Linda Weichselbraun og Anneli Jäderholm fra Gøteborg, kom til SANKS for å lære mer om hvordan vi arbeider kultursensitivt.
06.07.2016

Medisinerstudenter tar deler av utdanningen sin i «Campus Finnmark»

Fra neste år får medisinerstudenter tilknyttet Universitetet i Tromsø ta deler av utdanningen sin i Hammerfest, Alta og Karasjok.
28.06.2016

Invitasjon til prosjektverksted - Utarbeidelse av gode prosjektsøknader

Senter for Fag, forskning og samhandling, Finnmarkssykehuset, inviterer forskere  som planlegger å sende søknad til Helse Nord, til prosjektverksted.  
28.06.2016

SANKS forlenger sin tilstedeværelse i Tysfjord

Etter VG oppslag om overgrepssaker i Tysfjord tidligere i juni, har Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS) prioritert å styrke sin tilstedeværelse i Tysfjord området. 
22.06.2016

Sveriges regjering får rapport om samers psykososiale helse

– Annenhver ung samisk kvinne i Sverige sier seg å hatt selvmordtanker. Dette er noe av det som kommer fram i en fersk rapport om samer i Sverige. Rapporten er en kunnskapsoversikt om samers psykososiale helse, som nå er overlevert til den...
30.05.2016

Leger var samlet til Karasjok

Fellessamlingen for leger tilknyttet BUP og VOP ble arrangert i Karasjok over to dager. Samlingen hadde fokus på minoriteter og da særskilt på den samiske pasienten.
29.01.2016

SANKS fikk besøk fra Russland

På onsdag fikk SANKS i Karasjok gjester fra Sakha republikken i Russland i forbindelse med deres reise i Nord-Norge. Målet med reisen var å se og lære mer om hvordan distriktshelsetjenesten er organisert i Norge.
Søk i nyheter fra SANKS
Se flere nyheter ()

Ledelsen ved SANKS


Gunn Heatta 
Leder, SANKS
T 78 46 95 50 | Mobil 41 12 05 46 | gunn.kristin.heatta@finnmarkssykehuset.no


Tove Laiti

Enhetsleder ved familieenheten
T 78 46 95 35 | M 415 43 375 | tove.kirsti.laiti@finnmarkssykehuset.no 


Frøydis Nystad Nilsen

Enhetsleder BUP, medisinskfaglig rådgiver barn og unge
M 90 79 44 75 | froydis.nilsen@finnmarkssykehuset.no


Edit Johnsen

Enhetsleder UPA, konstituert enhetsleder PUT
T 78 46 95 64 | M 482 92 612 | edit.johnsen@finnmarkssykehuset.no 


Ellen Ingrid Eira

Enhetsleder Finnmarksklinikken
T 78 46 93 23 | ellen.ingrid.g.eira@finnmarkssykehuset.no 


Laila Somby Iversen

Enhetsleder døgnavdelingen for voksne
T 78 46 45 72 | M 970 12 781 | laila.somby.iversen@finnmarkssykehuset.no


Sonja Merete Tornvik

Konstituert enhetsleder VPP/ akutteam
T 78 46 58 11 | M 971 64 362 | sonja.merete.tornvik@finnmarkssykehuset.no


Gordana Ignjatovic Jovanovic

Medisinskfaglig rådgiver voksne
T 78 46 58 12 | gordana.ignjatovic.jovanovic@finnmarkssykehuset.no

Administrasjonen

Karasjok                                                                        


Ellen
 Kalstad
Rådgiver
T 78 46 95 74 | ellen.kalstad@finnmarkssykehuset.no


Johanna 
Unga
Økonomi- og administrasjonskonsulent
T 78 46 95 54 | M 468 11 736 | johanna.unga@finnmarkssykehuset.no


Majjen Eira
 
Språk- og informasjonrådgiver
T 78 46 95 54 | M 941 68 134 | majjen.eira@finnmarkssykehuset.no

Mediakontakt


Gunn Heatta 
Leder, SANKS
T 78 46 95 50 | Mobil 41 12 05 46 | gunn.kristin.heatta@finnmarkssykehuset.no


Majjen Eira
 
Språk- og informasjonrådgiver
T 78 46 95 54 | M 941 68 134 | majjen.eira@finnmarkssykehuset.no

SANKS' brukerutvalg

Brukerutvalget består av 4 medlemmer som representerer hver sine områder; nordsamiske, både kyst og innland, lulesamiske og sørsamiske områder. Målet med brukerutvalget er å arbeide for at brukere har mulighet til å påvirke i beslutninger som har betydning for SANKS tilbud og tjenester.

Medlemsliste 2015 – 2017

Ingrid Jåma
sørsamisk representant
M 924 69 402 | ingjaa@online.no

Torvald Tretteskog
RIO Kystsamene/Finnmark, Lakselv
M 974 12 255 | tht@lakselv.name

Piere Bergkvist
Brukerrepresentant – reindrift/sørsame, Sverige
T +46 70 38 17 766 | pierebergkvist@hotmail.com
(også brukerrepresentant i SANKS, FoU-styre)

Issat Ande Jovnna Eira
Indre Finnmark samt ungdomsrepresentant
M 944 84 430 | isanje@gmail.com

Varamedlem for BU og FoU- styret

Marit Roysdatter Steinsvik
kystsamene Troms/ samisk kirkeliv
M 402 38 600 | mrs@kirken.no

Reidar Hansen
Lulesamisk representant (Mental helse Tysfjord og Hamarøy)
M 960 17 991

Mandat for brukerutvalget

Faglig referansegruppe for SANKS 2014 –

Nasjonale kompetansetjenester skal etablere faglige referansegrupper som skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonene i forskrift og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet. I tråd med disse retningslinjene har SANKS sin referansegruppe.

Representant for Helse Sør/Øst RHF og leder for Faglig referansegruppe for SANKS

Psykologspesialist og leder Espen Ajo Arnevik, PhD
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Oslo Universitetssykehus HF
esarne@ous-hf.no

Representant for Helse Nord RHF

Dr. med/overlege Siv Kvernmo
Barne- og ungdomsklinikken (BUK)
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
Siv.Kvernmo@unn.no

Representant for Helse Midt-Norge RHF

Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, PhD
NAPHA - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
el-hox@hotmail.com

Representant for Helse Vest RHF

Seniorrådgiver Geir Sverre Braut
Forskningsavdelingen
Stavanger universitetssykehus
gsb@sus.no 

Representant for andre kompetansemiljøer

Leder dr. med. Lars Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)
Sykehuset Innlandet HF
lars.lien@sykehuset–innlandet.no

Representant for universitetsmiljøer

Professor Edvard Hauff
Institutt for klinisk medisin
Universitetet i Oslo
edvard.hauff@medisin.uio.no

Representant for sosialantropologisk forskning

Museumsleder/Sosialantropolog Marit Myrvoll, PhD
Várdobáiki musea/museum
marit@vardobaiki.no

Representant for lulesamisk miljø

Direktør Lars Magne Andreassen
Árran lulesamiske senter, Ájluokta/Drag
lma@arran.no 

Representant for sørsamisk kommune

Enhetsleder/rådgiver Ester Brønstad
Enhetsleder familiesentralen og rådgiver for helse, pleie og omsorg i rådmannens stab
Snåsa kommune
ester.bronstad@snasa.kommune.no

Representant for SANKS brukerutvalg, sørsamisk representant

Ingrid Jåma
ingjaa@online.no

Representant for SANKS

Leder for SANKS Gunn Heatta
SANKS
Gunn.Kristin.Heatta@finnmarkssykehuset.no

Strategiplan 2015 – 2021

Strategien viser hva SANKS skal gjøre for å realisere det nasjonale oppdraget de har fått. Den inneholder visjon, verdier og målsetninger. Den vil bli operasjonalisert gjennom en rullerende virksomhetsplan og andre handlingsplaner.

Strategiplan 2015 – 2021 SANKS

Fag- og forskningsnyheter

14.03.2017

Plan for selvmordsforebygging i Sápmi

Den første planen for selvmordsforebygging i Sápmi er nå klar. Planen inneholder 11 strategier med fokus på å forbedre samers psykiske helse og forhindre selvmord. Planen baseres på vitenskapelig kunnskap og dialoger med samer som er engasj...
10.03.2017

SANKS utvikler et e-læringsprogram i kulturforståelse

En arbeidsgruppe ved SANKS er i gang med utarbeidelse av et e-læringsprogram for helse og omsorgspersonell. Formålet er å gi økt kulturforståelse i arbeid med samiske pasienter og brukere.
08.03.2017

"Om du tør å spørre, tør folk å svare"

På den internasjonale kvinnedagen ble en ny forskningsrapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn lansert på Sametinget.
02.02.2017

Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2017

FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for d...
21.12.2016

Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen

Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen må forstås innenfor sosiale og kulturelle rammer. Samtidig må tiltak være tilrettelagte og lokalt forankret. Nedenfor finner du en lenke til oppsummering av kunnskap om helse- og omsor...
20.12.2016

Boka "Ethics in Indigenous Research" er tilgjengelig på nett

Denne boka er basert på noe av det som ble presentert under den internasjonale workshopen Ethics in Indigenous Research, Past Experiences - Future Challenges I Umeå mars 2014.
08.11.2016

Helse Nord-pris til finnmarksforsker

Forsker og barnelege ved Finnmarkssykehuset, Ane Kokkvoll, fikk prisen for beste abstrakt (sammendrag) i somatisk seksjon på den regionale helseforskningskonferansen til Helse Nord.
11.08.2016

Kulturforståelse i psykisk helsevern

SANKS og DPS Øst-Finnmark er i gang med et forskningsprosjekt der hensikten er å bedre kulturforståelsen i psykisk helsevern. Prosjektet henvender seg nå til pasienter som kan delta i spørreundersøkelsen. De som deltar er med på trekning av en premie.
23.06.2016

Helsedirektoratet anbefaler at SANKS videreføres som nasjonal kompetansetjeneste

Tjenesten anbefales videreført. Evalueringen viser at SANKS har nådd et stykke på vei, men fortsatt har noe å strekke seg etter.
10.06.2016

Forsker Snefrid Møllersen i fagbladet Forskningsetikk

Skallemålinger, gravplyndring og nedlatende holdninger kjennetegnet den første forskningen blant samer. Arroganse og unyttig forskning er fortsatt et problem, mener mange. Nå vil samene være med og bestemme.
30.05.2016

SANKS: Utlysning av midler til forskning og utviklingsarbeid for 2016

SANKS FoU-fond deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklingsprosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.
Søk i fag- og forskningsnyheter fra SANKS
Se flere nyheter ()