Samhandling

Samhandling mellom Finnmarkssykehuset og primærhelsetjenesten

Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.

Kontakt

Her finner du aktuelle telefonnumre og e-postadresser

Prosedyrer og rutiner

Her samler vi administrative og faglige rutiner for våre samhandlingspartnere i primærhelsetjenesten

Avtaler med kommunene

Plikt til å inngå overordnet samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Denne plikten er gjensidig for kommunene og helseforetaket.

Samhandlingsreformens avtaler består av:

 • Overordnet samarbeidsavtale
 • Tjenesteavtale 1:
  Enighet mellom kommunen og Finnmarkssykehuset om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre.
 • Tjenesteavtale 2:
  Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester.
 • Tjenesteavtale 3:
  Ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter innen somatikk, rusbehandling og psykisk helsevern.
 • Tjenesteavtale 4:
  Samarbeid om beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-5 tredje ledd.
 • Tjenesteavtale 5:
  Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten.
 • Tjenesteavtale 6:
  Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering.
 • Tjenesteavtale 7:
  Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.
 • Tjenesteavtale 8:
  Samarbeid om jordmortjenesten.
 • Tjenesteavtale 8-1:
  Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon.
 • Tjenesteavtale 9:
  Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.
 • Tjenesteavtale 10:
  Samarbeid om forebygging.
 • Tjenesteavtale 11:
  Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

Avtaledokumenter

Ledsageravtale - mal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Ledsageravtale - mal.pdfLedsageravtale - mal.pdf
Overordnet samarbeidsavtale.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale.pdf
Tjenesteavtale 01 - mal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 01 - mal.pdfTjenesteavtale 01 - mal.pdf
Tjenesteavtale 03 - mal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 03 - mal.pdfTjenesteavtale 03 - mal.pdf
Tjenesteavtale 05 - mal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 05 - mal.pdfTjenesteavtale 05 - mal.pdf
Tjenesteavtale 06 - mal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 06 - mal.pdfTjenesteavtale 06 - mal.pdf
Tjenesteavtale 07 - mal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 07 - mal.pdfTjenesteavtale 07 - mal.pdf
Tjenesteavtale 11 - mal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Tjenesteavtale 11 - mal.pdfTjenesteavtale 11 - mal.pdf

Overordnet samarbeidsorgan mellom Finnmarkssykehuset og kommunene i Finnmark (OSO)

OSO er et partssammensatt overordnet rådgivende organ mellom kommunene og Finnmarkssykehuset. OSO kan ta beslutninger på vegne av alle kommunene og Finnmarkssykehuset i saksområder som avgrenses av Overordnet samarbeidsavtale, og med de begrensninger som følger av lov og forskrift. Tiltak som har vesentlige økonomiske eller strukturelle konsekvenser, og som går ut over den fullmakt partene har, må behandles på ordinær måte i kommune og helseforetaket.

Regelverk

Døgntilbud om øyeblikkelig hjelp i kommunene

Kommunene har fra 2016 plikt til å etablere tilbud om døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp. Frem mot 2016 skal kommunene gradvis etablere et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Helsedirektoratet har sendt ut veiledningsmateriell som skal hjelpe kommunene i etableringen.

Veiledningsmateriellet inneholder blant annet faglige innspill, som skal hjelpe kommuner til å etablere et slikt tilbud. Kommunenes tilbud kan etableres som en del av allerede eksisterende tilbud i kommunen, som for eksempel opp mot sykehjem eller legevakt. Det kan også settes i sammenheng med et kommunalt tilbud før, istedenfor og etter sykehusbehandling. I mange tilfeller kan det også være aktuelt med et samarbeid mellom flere kommuner.

Tilbudet skal gjelde for pasienter som har behov for akutt hjelp eller observasjon, men som ikke trenger sykehusbehandling. Med ordningen vil de som sliter med kjente og langvarige sykdommer kunne få god og raskere helsehjelp, nærmere der de bor, opplyses det fra helse- og omsorgsdepartementet.

Pasientgrupper med behov for øyeblikkelig-hjelp tilbud kan være eksempelvis:

 • Kols-pasienter med forverring av tilstanden. Eksempelvis som ikke har behov for innleggelse på sykehus, men likevel trenger hjelp og oppfølging.
 • Eldre pasienter med ubehag / smerter i magen. Vurderes av lege til ikke å være alvorlig syke, men de bør observeres eller utredes videre.
 • Pasienter med kjent angina pectoris og smerteanfall. Enslige eldre med slike symptomer vil ha nytte av et døgnopphold utenfor hjemmet der de får avklart at det ikke er noe alvorlig og får oppfølgingen de trenger.
 • Kreftpasienter med forverring av smerter. Flere av disse pasientene vil trenge en enkel utredning og hjelp til å håndtere smerter.

Kommunene har allerede i dag plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp til dem som har behov for det. Det nye i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, er at kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for personer med behov for øyeblikkelig hjelp. Pasienten skal henvises til spesialisthelsetjenesten dersom vedkommende ikke kan behandles forsvarlig i kommunen.

En viktig del av samhandlingsreformen er å bygge ut helsetilbud nærmere der folk bor. Som en del av dette vil det i 2016 bli innført en ny kommunal plikt til å etablere tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i kommunen.
Veilederen som er kommet fra Helsedirektoratet kan lastes ned her.

Hospitering i Finnmarkssykehuset

Hospiteringsordningen er et tilbud til personell med helse- og sosialfaglig bakgrunn i Finnmarkssykehuset og kommunene i foretaksområdet. Vi legger opp til en fleksibel hospiteringsordning hvor hospitanten kan velge hospitering i 2 – 4 dager på sengeenhet/døgnenhet. Vi forsøker å etterkomme spesielle ønsker om å benytte hospiteringsdag i spesialenheter. Hospitanter som vanligvis jobber redusert stilling, må forplikte seg til tilstedeværelse tilsvarende 100 % i hospiteringsperioden

Smittevernnytt

Fagbladet «Smittevernnytt» er et komprimert fagblad med formål å repetere og gjøre tilgjengelig kunnskap om hygienepraksis og -tiltak.

Bladet kan skrives ut og brukes til veggoppslag om ønskelig, og inneholder alltid kildehenvisninger som link til fagstoffets opprinnelse og hvor mer grundig fagorientering foreligger. Primær målgruppe er kommunehelsetjenesten.

Bladet sendes ut ca en gang per måned til alle kommunene i Finnmark. Utgivelsen skjer på e-post til sykepleierledere og smittevernleger.

Redaktør:
Nina Alette Wikan
Hygienesykepleier for kommunehelsetjenesten i Finnmark
T 78 97 33 53 | nina.alette.wikan@finnmarkssykehuset.no

Smittevernnytt 2016-08-b flekkdesinfeksjon institusjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2016-08-b flekkdesinfeksjon institusjon.pdfSmittevernnytt 2016-08-b flekkdesinfeksjon institusjon.pdf
Smittevernnytt 2016-08-a Flekkdesinfeksjon hjemmesykepleie.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2016-08-a Flekkdesinfeksjon hjemmesykepleie.pdfSmittevernnytt 2016-08-a Flekkdesinfeksjon hjemmesykepleie.pdf
Smittevernnytt 2016-05 Smittevern for kommunehelsetjenesten - ny nettside.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2016-05 Smittevern for kommunehelsetjenesten - ny nettside.pdfSmittevernnytt 2016-05 Smittevern for kommunehelsetjenesten - ny nettside.pdf
Smittevernnytt 2016-02 - Håndhygieneveileder.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2016-02 - Håndhygieneveileder.pdfSmittevernnytt 2016-02 - Håndhygieneveileder.pdf
Smittevernnytt 2016-01- Arbeidsantrekk.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2016-01- Arbeidsantrekk.pdfSmittevernnytt 2016-01- Arbeidsantrekk.pdf
Smittevernnytt 2015-12- Smitteoppsporing Mrsa-smitteoppsporing sykehjem.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-12- Smitteoppsporing Mrsa-smitteoppsporing sykehjem.pdfSmittevernnytt 2015-12- Smitteoppsporing Mrsa-smitteoppsporing sykehjem.pdf
Smittevernnytt 2015-10-11- Overføring av smittestoff - Smittekjeden.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-10-11- Overføring av smittestoff - Smittekjeden.pdfSmittevernnytt 2015-10-11- Overføring av smittestoff - Smittekjeden.pdf
Smittevernnytt 2015-08-09- ICPIC konferansen 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-08-09- ICPIC konferansen 2015.pdfSmittevernnytt 2015-08-09- ICPIC konferansen 2015.pdf
Smittevernnytt 2015-06-07- MRSA i hjemmetjenesten.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-06-07- MRSA i hjemmetjenesten.pdfSmittevernnytt 2015-06-07- MRSA i hjemmetjenesten.pdf
Smittevernnytt 2015-04-05- Vårens prevalensundersøkelse.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-04-05- Vårens prevalensundersøkelse.pdfSmittevernnytt 2015-04-05- Vårens prevalensundersøkelse.pdf
Smittevernnytt 2015-02-03- Håndtering av legemidler - fokus på smittevern.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-02-03- Håndtering av legemidler - fokus på smittevern.pdfSmittevernnytt 2015-02-03- Håndtering av legemidler - fokus på smittevern.pdf
Smittevernnytt 2015-01- Matbåren smitte.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-01- Matbåren smitte.pdfSmittevernnytt 2015-01- Matbåren smitte.pdf
Smittevernnytt 2014-12- ESBL.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-12- ESBL.pdfSmittevernnytt 2014-12- ESBL.pdf
Smittevernnytt 2014-10-11- Influensa.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-10-11- Influensa.pdfSmittevernnytt 2014-10-11- Influensa.pdf
Smittevernnytt 2014-09- Smittevask pasientrom.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-09- Smittevask pasientrom.pdfSmittevernnytt 2014-09- Smittevask pasientrom.pdf
Smittevernnytt 2014-08- Rengjøring av utstyr.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-08- Rengjøring av utstyr.pdfSmittevernnytt 2014-08- Rengjøring av utstyr.pdf
Smittevernnytt 2014-07- Infeksjonskontrollprogram.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-07- Infeksjonskontrollprogram.pdfSmittevernnytt 2014-07- Infeksjonskontrollprogram.pdf
Smittevernnytt 2014-06- Polio.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-06- Polio.pdfSmittevernnytt 2014-06- Polio.pdf
Smittevernnytt 2014-05- MRSA forhåndssjekk.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-05- MRSA forhåndssjekk.pdfSmittevernnytt 2014-05- MRSA forhåndssjekk.pdf
Smittevernnytt 2014-04- VRE.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-04- VRE.pdfSmittevernnytt 2014-04- VRE.pdf
Smittevernnytt 2014-03- Hudinfeksjoner, Trykksår.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-03- Hudinfeksjoner, Trykksår.pdfSmittevernnytt 2014-03- Hudinfeksjoner, Trykksår.pdf
Smittevernnytt 2014-02- Nedre luftveisinfeksjoner.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-02- Nedre luftveisinfeksjoner.pdfSmittevernnytt 2014-02- Nedre luftveisinfeksjoner.pdf

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet i Finnmarkssykehuset har en generell  oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen og bidrar til å sikre et helhetlig tilbud til pasienter  med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.