Om oss

Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Finnmark fylke, med sykehus i Hammerfest og Kirkenes. Psykisk helsevern og rusomsorg er desentralisert og lokalisert i hele fylket.

Finnmarkssykehuset er ett av fem helseforetak i Helse Nord og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark fylke. Vi har faste behandlingstilbud lokalisert i syv forskjellige kommuner i fylket. Den administrative hovedbasen er i Hammerfest, hvor også det ene av foretakets to lokalsykehus befinner seg. Det andre sykehuset ligger i Kirkenes. Psykisk helsevern og rusbehandling har tilbud på alle behandlingsstedene våre.


Foretaksledelsen

Om Finnmarkssykehuset

Finnmark har en godt utbygd desentralisert spesialisthelsetjeneste. Vi har behandlingstilbud i Karasjok, hvor vi har et spesielt fokus på helsetjenester til den samiske befolkningen. De fleste kommunene i Finnmark har sykestueplasser som Finnmarkssykehuset finansierer/subsidierer, og som ut fra avstander og befolkningstetthet gir befolkningen i Finnmark et godt og trygt helsetilbud i nærheten av der de bor.

På grunn av de store avstandene i fylket, er det vedtatt å opprettholde to sykehus med akuttfunksjoner innen medisin, kirurgi og fødselsomsorg. Psykiatrien består av tre distriktspsykiatriske sentre (DPS), lokalisert i seks ulike geografiske områder i fylket. Samisk nasjonalt kompetansetjeneste, SANKS, lokalisert i Karasjok har et nasjonalt ansvar for å tilby og utvikle helsetjenester til den samiske befolkningen.

Med de avstandene vi har i Finnmark, er det spesielt viktig å ha et nært og forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Verdigrunnlag

Pasientens behov er utgangspunkt for all behandling, og kjernen i all pleie. Vårt møte med pasienter, pårørende, kollegaer og eksterne samarbeidspartnere skal preges av:

Kvalitet – Trygghet – Respekt

Organisering

Finnmarkssykehusets virksomhet er organisert i fire klinikker og støttefunksjoner:

 • Klinikk prehospitale tjenester
 • Klinikk psykisk helsevern og rus
 • Klinikk Hammerfest
 • Klinikk Kirkenes 
 • Service, drift og eiendom
 • Fag, forskning og samhandling
 • Økonomi og analyse
 • Personal og organisasjon
 • Utbygging
 • Administrasjon
 • Kommunikasjon


   

Organisasjonskart Finnmarkssykehuset

Organisasjonskart


Virksomhetsrapporter

De månedlige virksomhetsrapportene inneholder informasjon knyttet til økonomi, HR, kvalitet og aktivitet. Rapportene behandles av styret i Finnmarkssykehuset og sendes Helse Nord RHF.

Byggeprosjekter

Finnmarkssykehuset har tre store byggeprosjekter i årene fremover.Ferdigstilte byggeprosjekter


Kommunikasjonsstrategi

Finnmarkssykehuset har som mål å være førstevalget for pasienter og helsepersonell. Foretaket skal framstå som et åpent, positivt og kommuniserende helseforetak. Dette skal i praksis vises gjennom en aktiv og utadrettet kommunikasjon, bygd på åpenhet.

Finnmarkssykehuset har et særskilt ansvar for et likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkningen.

Kontaktinformasjon

Sentralbord:
78 42 10 00

Hovedpostadresse:
Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest
postmottak@finnmarkssykehuset.no

Akutt medisinsk nødhjelp: 113
Telefonnummer til legevakt i hele Norge er 116 117

Ledige stillinger

Faste stillinger, deltidsstillinger og sommerjobber lyses ut via webcruiter

Legerekruttering

Legerekrutteringsprogrammet har som langsiktig mål å bidra til full legespesialistdekning i Finnmarkssykehuset innen år 2020. Programmet benytter utdanninsstillinger, finner gode kandidater og følger opp disse i spesialiseringstiden for å sikre fremtidige, stabile legespesialister.

Media

Kommunikasjonsstaben tar i mot alle mediehenvendelser.
Døgnbemannet vakttelefon: 982 62 381

Sosiale medier

Finnmarkssykehuset

Styret i Finnmarkssykehuset

Utviklingen og forvaltningen av foretaket hører under styret som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Styret er et kollegialt organ som treffer beslutninger i styremøter. Styreleder har ikke instruksjonsmyndighet overfor styremedlemmer og det enkelte styremedlem skal ikke representere bestemte interesser eller grupper. Styrets arbeid skal drives innenfor foretakets etiske retningslinjer. Ansattevalgte styremedlemmer er likeverdige styremedlemmer på linje med eieroppnevnte med samme ansvar og rettigheter. Styreleder sørger for at styret arbeider målrettet og godt sammen, og at det er åpenhet og trygghet i styret.

Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset

Brukerutvalget er et rådgivende organ som tar opp saker på prisippielt og generelt grunnlag. Brukerutvalget vil ikke kunne behandle saker gjeldende enkeltpersoner.

Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset

Ungdomsrådet skal bidra til å sikre god brukermedvirkning i Finnmarkssykehuset – på ungdommens premisser.

Etiske retningslinjer

Finnmarkssykehuset følger Helse Nords etiske retningslinjer.

Grønt sykehus

Finnmarkssykehusets svar på miljø- og klimautfordringene

Det naturlige ytre miljø har en stor direkte betydning for menneskers helse og velvære. Det globale klima og miljø er også avgjørende for menneskers livsgrunnlag. Det påhviler derfor alle mennesker et moralsk ansvar for å ta vare på miljøet.Fant du det du lette etter?